Результати державної підсумкової атестації в 2012 році icon

Результати державної підсумкової атестації в 2012 роціНазваРезультати державної підсумкової атестації в 2012 році
Дата конвертації25.01.2013
Розмір372.62 Kb.
ТипДокументи
джерело

Результати державної підсумкової атестації в 2012 році


На виконання Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94 (у редакції наказу МОН від 21.12.2009 № 1151), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, враховуючи листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 січня 2012 року № 1/9-61, від 14 лютого 2012 року № 1/9-111 щодо порядку закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році, на виконання наказів управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2012 року № 61 та управління освіти Кіровоградської міської ради від 29 лютого 2012 року № 159/о «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в навчальних закладах області в 2011/2012 навчальному році» у 9, 11-х класах закладу згідно встановлених термінів була проведена державна підсумкова атестація.

Метою проведення ДПА було визначення рівня сформованості у школярів старшої школи умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці у 9-х класах з української мови, математики, біології, географії і предмету за вибором (української літератури та англійської мови) та в 11-х класах з української мови, математики та предмету за вибором (історії України, англійської мови).

Державну підсумкову атестацію організовано і проведено в 11–х класах з 04 по 10 травня 2012 року та у 9-х класах з 14 по 30 травня 2012 року. В основному заклад підготувався до проведення іспитів, всі вчителі своєчасно подали для узгодження екзаменаційні матеріали, які відповідали підготовленим й затвердженим білетам і збірникам завдань відповідно до чинних навчальних програм затверджених Міністерством освіти і науки України. Усі іспити починалися своєчасно.

Державну підсумкову атестацію в 11 класах здавали 62 учня, що складало 100 % від кількості учнів (враховуючи одного учня, який навчався екстернатною формою навчання), у 9 класах - 93 учня, що складає 99 % від кількості учнів (звільнено від іспиту за станом здоров'я 1 учень).

Державна підсумкова атестація з української мови проводилася в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Запропонована робота мала на меті перевірити рівень засвоєння учнями з орфографії та пунктуації за курс базової школи.

Навчальні досягнення учнів, які підлягали оцінюванню:

 • знання щодо написання і розрізнення префіксів і прийменників, написання прислівників і складних слів разом, окремо та через дефіс, вживання розділових знаків у складних реченнях;

 • уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

 • здатність ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил, зокрема у безсполучниковому складному реченні та простому ускладненому реченні.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що учні мають міцні знання з тем: «Просте ускладнене і складне речення», «Написання складних слів», «Розділові знака при прямій мові». Разом з тим результати дослідження виявили прогалини в знаннях з теми «Вживання розділових знаків при поєднанні кількох синтактичних конструкцій (кома, тире)».
з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початкового рівня

/ %

К-ть учнів серед

нього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів висо

кого рівня

/ %

К-ть учнів почат

кового рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достат

нього рівня

/ %

К-ть учнів високо

го рівня

/ %

1

9-А

24

24

0

0

6/25

10/42

8/33

0

5/21

8/33

11/46

2

9-Б

27

26

1

0

6/23

14/51

7/26

0

7/27

11/42

8/31

3

9-В

22

22

0

0

8/36

12/55

2/9

0

9/41

11/50

2/9

4

9-Г

21

21

0

0

12/57

5/24

4/19

0

8/38

5/24

8/38

Всього
94

93

1

0

32/34

41/44

21/22

0

29/31

35/38

29/31

Державна підсумкова атестація з математики проводилася у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії. Атестаційна робота складалася з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Учні загальноосвітніх класів виконували завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частин атестаційної роботи. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконували завдання першої, другої, третьої та четвертої (2 завдання) частин атестаційної роботи. Кожний варіант атестаційної роботи включав завдання різних типів і рівнів складності, які охоплювали більшість розділів навчальної програми. Серед них: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю Таке поєднання дає змогу учневі максимально розкрити свої здібності.

Навчальні досягнення учнів, які підлягали оцінюванню:

 • знання таких змістових ліній: числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; геометричні фігури; геометричні величини; елементи комбінаторики; початки теорії ймовірностей та елементи статистики;

 • уміння виконувати тотожні перетворення цілих і дробових виразів, розв’язувати рівняння і нерівності та їх системи, обґрунтувати математичні твердження, перетворювати цілі і дробові раціональні та ірраціональні вирази, застосувати рівняння до розв’язування різноманітних задач, розв’язувати системи двох лінійних нерівностей з однією змінною, будувати і читати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які вони описують;

 • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.

Аналіз виконання учнями завдань з математики показав, що учні володіють основними методами розв’язування математичних задач, більшість учнів вміють виконувати завдання на стандартне застосування програмового матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. Водночас, заміна звичних формулювань умов задач, збільшення кількості логічних операцій під час їх розв’язування, необхідність інтерпретації одержаної відповіді з урахуванням умови задачі, призвели до зменшення кількості учнів, які успішно виконали завдання. Учні виявили недостатньо розвинені навички письмової математичної аргументації, що призвело до втрати балів за розв'язання відкритих завдань.з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

9-А

24

24

0

0

11/46

7/29

6/25

0

8/33

7/29

9/38

0

11/46

5/21

8/33

2

9-Б

27

26

1

0

11/41

13/48

3/11

0

8/31

11/42

7/27

0

9/33

15/56

3/11

3

9-В

22

22

0

0

5/23

15/68

2/9

0

0

15/68

7/32

0

5/23

16/72

1/5

4

9-Г

21

21

1

0

11/52

5/24

5/24

0

7/33

8/38

6/29

0

10/48

7/33

4/19

Всього
94

93

1

0

38/40

40/43

16/17

0

23/25

41/44

29/31

0

35/37

43/46

16/17Державна підсумкова атестація з біології проводилася в письмовій формі. Запропонована атестаційна робота складалася із завдань серед яких: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з використанням малюнків, графіків, схем, таблиць; завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Глибокі, міцні знання з біології продемонстрували такі учні: Адамова А., Колесник Я., Остра А., Шевчук О. Вони продемонстрували здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання, основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів, здатність використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв’язування біологічних задач чи вправ різного типу. Труднощі були в завданнях, в яких необхідно було показати уміння виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати і обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах здатність відтворювати та застосовувати теоретичні знання, основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів.з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

9--А

24

24

0

0

10/41

10/41

4/18

0

4/17

12/50

8/33

2

9 - Б

27

26

1

0

5/19

16/59

6/22

0

9/35

11/42

6/23

3

9 - В

22

22

0

0

11/ 50

11/50

0

0

14/64

8/36

0

4

9 - Г

21

21

0

0

10/48

7/33

4/19

0

5/24

12/57

4/19

Всього
94

93

1

0

36/38

44/47

14/15

0

32/34

43/47

18/19

Державна підсумкова атестація з географії проводилася за результатами вивчення шкільного курсу „Географія України» (8–9 клас). Атестація передбачала визначення рівня навчальних досягнень дев’ятикласників щодо географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо.

Навчальні досягнення учнів, які підлягали оцінюванню:

  • знання географічних понять, термінів з фізичної географії України, соціальної та економічної географії;

  • уміння працювати з джерелами інформації, уміння виділяти головне, визначати за описом географічні об’єкти;

  • здатність нанесення на контурну карту інформації, розробляти легенду карти, вибирати взаємопов’язані поняття і явища, визначення логічних зв’язків.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що більшість учнів впоралися з тестовими завданнями з вибором правильної відповіді та із завданнями на визначення відповідності. Разом з тим результати дослідження виявили прогалини в знаннях та вміннях учнів із обранням взаємопов’язаних понять і явищ і їх логічних зв’язків.

Глибокі, міцні знання з географії продемонстрували такі учні: Левшун Н., Гіміранов Е., Амелін Є. Вони вільно володіли теоретичним матеріалом, орієнтувалися серед географічних закономірностей, уміло зв'язували особливості природи з практичною діяльністю людини. Могли дати фізико-економічну характеристику областей та всієї України. Під час проведення державної підсумкової атестації було виявлено, що певна частина учнів слабо підготувалася до неї: Жиминюк В., Клюй В.
з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

9--А

24

24

0

0

10/42

7/29

7/29

0

7/29

10/42

7/29

2

9 - Б

27

26

1

0

7/26

11/41

9/33

0

9/35

11/42

6/23

3

9 - В

22

22

0

0

10/45

10/45

2/10

0

10/45

9/41

3/14

4

9 - Г

21

21

0

0

10/48

5/24

6/28

0

5/24

10/48

6/28

Всього
94

93

1

0

37/39

33/35

24/26

0

31/33

40/43

22/24Державна підсумкова атестація з української літератури проводилася в усній формі відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 р. № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році». Мета державної підсумкової атестації з української літератури — перевірити рівень оволодіння матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, самостійно оцінювати окремі нові літературні явища, вміння робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики.

Навчальні досягнення учнів, які підлягали оцінюванню:

 • знання про суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури, життєвого і творчого шляху письменників, змісту їх творів;

 • уміння толерантно і переконливо обґрунтовувати свою думку, відчувати і бачити красу художнього світу, аналізувати твори та образи;

 • здатність визначати основні ідеї, мотиви художніх творів, аналізувати художні засоби.

Аналіз проведеної атестації показав, що в переважної більшості учнів сформовані вміння й навички, передбачені кожною конкретною темою. Разом з тим деякі учні володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, а потрібні приклади у тексті літературного твору знаходять із допомогою вчителя.з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

9--А

24

24

0

0

5/21

6/25

13/54

0

3/12

9/38

12/50

2

9 - Б

27

26

1

0

5/19

13/48

9/33

0

11/42

10/38

5/20

3

9 - Г

21

21

0

0

12/57

4/19

5/24

0

8/38

6/29

7/33

Всього
72

71

1

0

22/31

23/32

27/37

0

30/42

25/35

16/23
Державна підсумкова атестація з англійської мови проводилася за навчальним посібником: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас» (авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М., Чепурна О.В., Шулікіна Н.Г. К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012). Запропоноване підсумкове дослідження мало на меті перевірити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями.

Об'єктами контролю визначаються читання, письмо та говоріння як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції у читанні були зорієнтовані на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання) та повної інформації (вивчальне читання). Джерелами для добору текстів слугували інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких було узгоджено з навчальною програмою. Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі були зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати тексти різних видів та на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що були узгоджені із змістом шкільної навчальної програми (зв’язне висловлювання, оголошення, лист, листівка, анотація, відгук).

Оцінка сформованості лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачав визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формо утворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що учні уміють виділяти загальну та детальну інформацію, яка використовується у повсякденному житті, демонструють розмаїття словникового запасу і граматичних структур. Разом з тим результати дослідження виявили прогалини в уміннях учнів розпізнавати зв’язки між частинами тексту, допускають орфографічні помилки.

з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

9 - В

22

22

0

0

8/36

12/55

2/9

0

5/23

11/50

6/27

Всього
22

22

0

0

8/36

12/55

2/9

0

5/23

11/50

6/27

Державна підсумкова атестація в 11-х класах з української мови у формі переказу без творчого завдання за текстом, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012) і оголошеним по радіо та телебаченню в день проведення атестації.

Тексти цього збірника відповідали навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дає змогу перевірити формування в учнів комунікативних умінь (сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів тощо) та орфографічних і пунктуаційних навичок.

Запропонований переказ мав на меті перевірити, як учні вміють слухати і розуміти текст, усвідомлюючи тему та основну думку, логіку викладу, особливості авторського стилю; запом’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; оформлювати переказ у вигляді автономного висловлювання.

Аналіз виконання учнями завдання показав, що учні самостійно створюють оригінальні за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації. Роботи відзначаються багатством слововживання, граматичною правильністю і різноманітною, стилістичною довершеністю.
з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

11--А

30

30

-

0

5/17

12/40

13/43

0

1/3

12/40

17/57

2

11-Д

32

32

-

0

0

18/56

14/44

0

0

12/38

20/62

Всього
62

62

-

0

5/8

30/48

27/44

0

1/2

24/38

37/60Державна підсумкова атестація з математики проводилася у формі інтегрованої письмової роботи з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії). Учні загальноосвітнього класу виконували завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частин атестаційної роботи.

Учні профільного класу (11-А клас) виконували усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи, а також два завдання з четвертої частини – одне з трьох завдань з алгебри та початків аналізу за власним вибором та одне (останнє) завдання з геометрії.

Учні 11-Д класу) виконували усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи.

Кожен учень виконував один з варіантів першої та другої частин атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (третьої та четвертої) частини атестаційної роботи.

Кожний варіант атестаційної роботи включав завдання різних типів і рівнів складності, які охоплюють більшість розділів навчальної програми. Серед них: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю Таке поєднання дало змогу учневі максимально розкрити свої здібності.

Запропоновані контрольні роботи мали на меті перевірити вміння і навички учнів реалізовувати основні положення концепції профільного навчання, якість засвоєння учнями навчального матеріалу з алгебри і геометрії, рівень сформованості основних понять курсу.

Навчальні досягнення, які підлягали оцінюванню:

  • теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак методів та ідей математики;

  • вміння, які стосуються способів діяльності, що можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

  • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язування навчальних і практичних задач, здійснювати відомі способи розв’язування задач.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що роботи виконано, в цілому, правильно, логічно обґрунтовано і повністю. Сформовано загальнонавчальні та предметні уміння і навички. Учні уміють аналізувати, узагальнювати, робити висновки, виявляти проблеми та розв’язувати їх. Разом з тим результати дослідження виявили прогалини в знаннях учнів з тем «Тригонометричні функції», «Показникова та логарифмічна функція» та уміннях розв’язувати завдання з параметрами.
з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

11--А

30

28

2

0

12/40

5/17

13/43

0

9/32

6/21

13/46

0

12/40

5/17

13/43

2

11-Д

32

32

-

0

0

14/44

18/56

0

0

1/3

31/97

0

0

12/38

20/63

Всього
62

60

-

0

12/19

19/31

31/50

0

9/15

7/12

44/73

0

12/20

17/27

33/53


Державна підсумкова атестація з історії України проводилася в письмовій формі. Завдання були спрямовані на виявлення в учнів рівня сформованості предметних компетентностей.

Перше завдання всіх варіантів робіт перевіряло рівень сформованості просторової компетенції та картографічних умінь. Друге та третє завдання передбачало перевірку рівня сформованості хронологічної компетентності школярів. Учні мали встановити хронологічну послідовність подій та визначити дату на основі певних подій, явищ, процесів. Наступні завдання перевіряли рівень сформованості у школярів логічної та інформаційної компетентностей. Оцінювалися вміння учнів співвідносити факти (події) з історичними процесами; застосовувати поняття та терміни для пояснення історичних явищ, встановлювати причини та наслідки подій; з’ясовувати та визначати характерні ознаки подій, процесів; систематизувати факти, які пов’язані з характеристикою (діяльністю) історичних осіб. Останнє завдання передбачало оцінювання у випускників рівня сформованості інформаційної та аксіологічної компетентностей на основі аналізу фрагмента історичного джерела. Тобто учні повинні вміти пояснити суть описаних у джерелі подій, постатей в історичному контексті, виокремити факти й емоційно-ціннісні судження автора, висловити власні судження про документ та його автора тощо.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що учні володіють необхідними знаннями, вміннями і навичками. Разом з тим результати дослідження виявили прогалини в уміннях учнів творчо опрацьовувати історичні джерела (аналізувати позицію автора та співвідносити її з власними судженнями).
з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

11--А

30

25

-

0

1/3

17/57

12/40

0

1/4

8/32

16/64

2

11-Д

32

26

-

0

1/3

18/56

13/41

0

1/4

10/38

15/58

Всього
62

51

-

0

2/3

35/57

25/40

0

2/4

18/35

31/61Державна підсумкова атестація з англійської мови проводилася за білетами, що містили завдання трьох видів: читання тексту та виконання після текстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями та складалася з письмової та усної частини.

Метою підсумкового контролю є визначення рівня володіння випускниками іноземною мовою відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів описаних у Програмі для кожного року навчання.

Навчальні досягнення учнів, які підлягали оцінюванню:

 • рівень сформованості в учнів уміння читати і розуміти автентичні тексти, рівень володіння лексичними, граматичними знаннями;

 • вміння розв’язувати комунікативні завдання, розуміти абстрактні тексти, структуру тексту, виділяти загальну та детальну інформацію.

 • здатність прочитати і зрозуміти текст у визначений проміжок часу, розв’язувати комунікативні завдання, пов’язані з повсякденним життям та комунікативні завдання з говоріння.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що учні володіють навичками читання, письма і говоріння на високому і достатньому рівнях. Всі учні успішно виконали завдання, вміють розв’язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя в усному мовленні. Разом з тим результати дослідження виявили прогалини в знаннях: учні іноді роблять помилки в побудові речень, вживання артиклів і граматичних часів, плутають структуру творчого завдання.з/п

Клас (по кожній паралелі окремо)

Всього

учнів

К-ть учнів які писали ДПА

К-ть

учнів,

які звільнені

від ДПА

Результати річного оцінювання

Результати державної підсумкової атестації

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

К-ть учнів початково рівня

/ %

К-ть учнів середнього рівня

/ %

К-ть учнів достатнього рівня

/ %

К-ть учнів високого рівня

/ %

1

11--А

30

5

-

0

5/17

12/40

13/43

0

0

2/40

3/6

2

11-Д

32

6

-

0

0

20/62

12/38

0

0

1/17

5/83

Всього
62

11

-

0

5/8

32/52

25/40

0

0

3/27

8/73

Схожі:

Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №126 Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів хзош №53
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27. 01. 2012 №1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №125 Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів хзош №53
«Про внесення змін до листа монмолодьспорту від 27. 01. 12 №1/9-61 «Порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №109 Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів Харківської гімназії №12 у 2011/2012 навчальному році
Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №110 Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів Харківської гімназії №12 у 2011/2012 навчальному році
Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №147 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011/2012 навчальному році
Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №80 Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення державної підсумкової атестації та літніх канікул 2011/2012 навчального року
Харкова в 2011/2012 навчальному році, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства та з метою запобігання...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №242 Про порядок звільнення учнів 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Золочівського району від державної підсумкової атестації у 2011/2012 навчальному році
Харківської області, за підсумками аналізу поданих загальноосвітніми навчальними закладами документів на звільнення від державної...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №116 Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів хзош №35
Червонозаводського району від 14. 03. 2012 №70 „Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної...
Результати державної підсумкової атестації в 2012 році iconНаказ №117 Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів хзош №35
Червонозаводського району від 14. 03. 2012 №70 „Про порядок організованого закінчення 2011/2012 навчального року та проведення державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи