Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладівНазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/5
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
джерело
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА


ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УКРАЇНОЗНАВСТВО


5-12 класи

Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (протокол №6 від 19. 05.2008)


Керівник авторського колективу П.П. Кононенко

Автори програми:

Кононенко П.П., доктор філологічних наук, професор, академік [Української академії наук, Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії Наук у США, Міжнародної слов'янської (академії, Академії політичних наук, директор НДІУ, Касян Л.Г., завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій НДІУ, Семенюченко О.В., науковий співробітник відділу національної культури НДІУ


КИЇВ - 2008


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, збагачення на цій основі їх інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Світ є цілісним у своїй різноманітності, багатстві проявів. Його осягнення можливе через пізнання людиною себе, свого роду, народу, інших народів. Українознавство є системною, інтегративною наукою цілісності, що вивчає українську людину, Україну та світове українство у часопросторі, його взаємозв'язки з іншими народами. Українознавство структуроване за концентрами.

Метою та завданням українознавства як навчально-виховного предмета є виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання та реалізовувати покликання української нації.

Курс «Українознавство» є надзвичайно важливим для становлення світогляду українських школярів, зокрема їхнього ставлення до світу. Знання, вміння та навички, здобуті в процесі його вивчення, є для учнів інструментом набуття ними майстерності життя - вміння жити. Українознавство сприяє становленню кожного школяра як творця - себе, своєї родини, держави, світу.

Концентри українознавства (Україна - етнос; Україна - природа, екологія; Україна - мова; Україна - культура; Україна - ментальність, доля; Україна - нація, держава; Україна у міжнародних відносинах; Україна - історична місія) як універсальні сфери життя конкретизуються змістовими лініями, які реалізуються тематичними блоками.

При структуруванні навчального матеріалу враховано принципи наступності та послідовності між початковою, основною та старшою школою, передбачено послідовність вивчення тем від 5-го до 12-го класу, реалізовано міжпредметні зв'язки.

Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (усього - 35 годин, 1 година на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків, уроки тематичного оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною, вчитель може її змінювати у межах 35 годин річних. Резервний час він може використовувати на власний розсуд.

Українознавство як шкільний навчально-виховний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу, використання інтерактивних методів та прийомів, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів від найдавніших часів до сьогодення.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з українознавства Об'єктом оцінювання досягнень учнів є:

  • знання, вміння та навички;

  • досвід творчої діяльності учнів;

  • досвід емоційно-ціннісного ставлення до себе, світу та Всесвіту.^ Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень уявляє об'єкт вивчення, його призначення. Може називати події, дати, персоналії, історико-географічні об'єкти, виявляє своє ставлення до них.
2

Учень розуміє об'єкт вивчення, його призначення. Відтворює незначну частину основного навчального матеріалу, може висловити свою думку та ставлення, вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих; визначає послідовність подій.
3

Учень розуміє та пояснює об'єкт вивчення, його призначення. Відтворює менше половини основного навчального матеріалу, висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

Середній

4

Учень знає близько половини основного навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Він здатний з помилками й неточностями дати визначення понять; висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
5 -

Учень розуміє та відтворює зміст основного навчального матеріалу, дає визначення термінів і понять. 3 допомогою вчителя може здійснювати елементи аналізу та робити окремі висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
6

Учень виявляє знання і розуміння змісту основного навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо повна. 3 допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки, може дати стислу характеристику явищ, подій, постатей (за алгоритмом); висловлює своє ставлення до них.

Достатній

7

Учень самостійно правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії, принципи і факти, наводить власні приклади на підтвердження своєї думки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Частково усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
8

Знання учня є достатньо повними. Він вільно застосовує вивчений матеріал, вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки й залежності між явищами, фактами, робить висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
9

Учень володіє вивченим матеріалом, застосовує знання. Дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів, встановлює послідовність і тривалість подій, аналізує і систематизує інформацію. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.

Високий

10

Учень вільно володіє вивченим матеріалом, узагальнює та застосовує знання. Дає порівняльну характеристику явищ, подій та постатей, висловлює свою думку та ставлення; у цілому встановлює причинно-наслідкові зв'язки. Використовує різні джерела інформації, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.
11

Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументо­вано використовує їх, уміє знаходити джерела інформації та аналі­зувати її, ставити і розв'язувати задачі, ставити й вирішувати проб­леми. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти і постаті, виявляючи особисту позицію щодо них. Усвідомлює та проектує свою творчість та діяльність у процесі навчання.
12

Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал, має системні цілісні знання, самостійно здобуває і використовує інформацію. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти та постаті, відповідно до них ставиться. Вміє ставити і розв'язувати задачі, ставити і вирішувати проблеми. Усвідомлює, проектує та коригує свою творчість і діяльність у процесі навчання.

^ 5 клас

(35год., 1 год. на тиждень)


Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Тематичне оцінювання - 4 год.

Повторення та узагальнення - 1 год.

Резервні - 3 год.К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


1

ВСТУП

Світ як ціле, його різноманітність. Україна та українство як цілісні органічні частини вселюдства. Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство. Концентри українознавства як універсальні сфери життя: 1. Україна - етнос; 2. Україна - природа, екологія; 3. Україна - мова; 4. Україна - культура; 5. Україна - ментальність, доля; 6. Україна - нація, держава; 7. Україна у міжнародних відносинах; 8. Україна - історична місія.

Учень

усвідомлює світ як цілісність, Україну та українство як цілісні органічні частини вселюд­ства; розуміє українознавство як науку, що вивчає українську людину, Україну та світове українство; знає, що таке концентри українознавства та називає їх.


7

Тема 1. Я - УКРАЇНЕЦЬ

Людина - частка і ціле природи. Я -людина. Я - українець. Життя - дарунок природи та долі, його циклічність (проявлення-народження, становлення-зростання, відтворення, старіння-згасання, смерть, проявлення-народження). Здоров'я - ознака ладу між людиною і природою. Діяльність - дія згідно з нормами, вимогами, обов'язками. Творчість - творення, за якого вико­ристовуються норми, вимоги, обов'яз­ки, але вони можуть змінюватися. Почування, мислення, воля, воління, любов як творчі та діяльнісні прояви людини. Мова як виразник мого «Я». Характер та поведінка як вияв мого «Я». Пізнання себе як необхідність. «Людино, пізнай себе». Уривки з твору Володимира Мономаха «Повчання дітям».

Я в майбутньому.

^ Учень

усвідомлює, що людина - частка і ціле при­роди, що він є людиною, українцем; висловлює та виявляє ставлення до того, що життя є дарунком природи та долі; розуміє циклічність життя, здоров'я як озна­ку ладу між людиною та природою; розрізняє творчість та діяльність, розпізнає творчі та діяльнісні прояви людини; виявляє та може усвідомлювати у творчості та діяльності почування, мислення, волю, воління, любов; розуміє, що таке характер та поведінка; усвідомлює мову, характер та поведінку як вираження своєї сутності. Необхідність самопізнання; моделює образ себе в майбутньому.

1

Тематичне оцінювання


4

Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Родина - цінність для мене. Роль ро­дини у моєму становленні. Традиції мого роду. Неповторність моєї родини. Мова у моїй родині. Моя родина у майбутньому.

^ Учень усвідомлює цінність родини, її роль у своє­му становленні; знає традиції свого роду; виявляє та висловлює ставлення до своєї родини; усвідомлює мову родини як рідну мову, як те, що характеризує родину; моделює образ своєї родини в майбутньому.

5

Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Я, моя родина, мій народ - спадкоємність поколінь від найдавніших часів (палеоліту) до сьогодення. Речові свідчення української прадавнини (Королевська стоянка на Закарпатті, кримські стоянки, Мізинська стоянка та ін.). Феномен Кам'яної могили. Спадщина Трипілля. Від індоєвропейців, трипільців, антів, слов'ян до сучасних українців. Календарно-обрядовий цикл україн ців як пам'ять тисячоліть та гарант існуван­ня українського народу в майбутньому. Від мови прадавнини до сучасної української мови (петрогліфи Кам'яної могили, знакова символіка трипільців, слов'янське письмо та ін.). Історія мого народу у власних назвах.

^ Учень усвідомлює й пояснює спадкоємність поколінь від найдавніших часів, взаємозв'язок: «Я - родина - народ»; знає та називає речові свідчення української прадавнини; розуміє феномени Кам'яної могили та Три­пілля; пояснює, чому календарно-обрядовий цикл є пам'яттю тисячоліть та гарантом існування ук­раїнського народу в майбутньому, усвідомлює це;


1

Тематичне оцінювання

5

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Від держави Кия до сучасної України. В. Малик «Князь Кий», билини київського циклу, літописні оповіді, легенди та ін. Влада у прадавніх віруваннях українців (Сварга, Сварог, Лада, лад, світолад та ін.). «Велесова книга» про владу. Ладування (творення ладу) як основа влади. Київ - місто влади, столиця України. Перекази про заснування Києва та інших міст України (Чернігова, Переяслава, Львова та ін.). Екологія поселень українців у прадавні часи. Протоміста трипільської археологічної культури. Українські державотворці, їхнє прагнення до творення ладу. Історичні постаті. Моє ставлення до історичного минулого моєї держави. Що я роблю та буду робити як господар та громадянин своєї держави.

^ Учень розуміє зв'язок між сучасною державою Україна та протоукраїнськими державними утвореннями на її землях; усвідомлює ладування як творення ладу, як основу влади, наводить приклади; знає про екологію українських протоміст; порівнює давні та сучасні поселення українців; називає видатних українських державотворців; висловлює ставлення до подій та постатей; усвідомлює себе державотворцем (господарем та громадянином) через свою діяльність та творчість; моделює своє майбутнє як державотворця, виявляє своє ставлення до цього.

1

Тематичне оцінювання

5

Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Географічне та геополітичне розташування України у світі. Українська земля як особливе середовище зародження, становлення та розвитку українського народу. «Велесова книга», «Літопис Аскольда» про зв'язки протоукраїнців з чужоземцями. Торгові шляхи, що проходили через наш край. Чужинці про Україну. Україна - об'єкт геополітичних інтересів інших народів від давнини до сьогодення. Світове українство. Українська діаспора (культурні, економічні, політичні взаємозв'язки та взаємовпливи). Міжнародні відносини України -взаємопроникнення культур. Скіфський філософ Анахарсіс, Святослав Хоробрий, Анна Ярославна, Юрій Дрогобич, Іван Виговський, Ігор Сікорський та ін.

^ Учень показує на карті світу Україну; розуміє, що українська земля є особливим середовищем зародження, становлення та розвитку українського народу; розповідає про зв'язки протоукраїнців з чужоземцями, торгові шляхи, що проходили через українські землі; знає, що говорили чужинці про його країну; усвідомлює, що Україна була і є об'єктом геополітичних інтересів інших народів; розуміє поняття «світове українство», «українська діаспора», «міжнародні відносини»; пояснює культурні, економічні, політичні взаємозв'язки та взаємовпливи; висловлює ставлення до подій та постатей.

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення й узагальнення в кінці року
  1   2   3   4   5Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (авт колектив,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 12 класи
Програма, за якою працюю : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 – 12 класи К.: Шкільний світ, 2001....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів „Музичне мистецтво
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики „Музичне мистецтво” (авт. Гумінська О. М.)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи