Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладівНазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка4/5
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   510 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)


Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Тематичне оцінювання - 4 год. Повторення та узагальнення-1 год. ^ Резервні - 3 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука, інтегративна навчальна дисципліна. Концентри українознавства як сфокусовані точки пізнання України та світового українства. Ознайомлення з курсом, його структурою.

Учень розуміє українознавство як цілісну системну науку, концентри - як сфокусовані точки пізнання України та світового українства.

8

Тема 1. Я - УКРАЇНЕЦЬ

Свідомість. Національна свідомість. Особистість - соціальний портрет, моє «Я» для інших. Мовна особистість як особистість, представлена в текстах (уснихта письмових). Основою особистості є характер. Характер - малюнок на тлі темпераменту. Темперамент - вроджена, стійка характеристика індивідуальності. Пізнання себе. Самосвідомість -усвідомлення себе. Рефлексія - вид пізнання, коли в процесі будь-якої діяльності суб'єкт сам стає об'єктом самоспостереження; процес корекції способу дії через реконструкцію перебігу дії і причин утруднень. Рефлексія зумовлена потребою діяча подолати утруднення за допо­могою аналізу дії. Творення себе від індивідуальності до усвідомленого сприйняття себе у світі. Рефлексивна самоорганізація. Рефлексивна самоорганізація українців (на прикладах українського фольклору, «Рідномовних обов'язків» І. Огіенка).

Учень розуміє та вільно оперує поняттями «свідомість», «національна свідомість», «соціальний портрет», «мовна особистість», «характер», «темперамент»; визначає типи темпераменту, риси характеру. Розуміє, що вони можуть змінюватися; розуміє та вільно оперує поняттями «самопізнання», «самосвідомість», «рефлексія»; усвідомлює необхідність самопізнання. Здійснює це; усвідомлює себе у світі; має навички рефлексивної самоорганізації. Виявляє її в інших.

1

Тематичне оцінювання

4

Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Соціально-психологічний «портрет» моєї родини. «Вчать не розказуючи, а показуючи»: поведінка батьків як приклад для дітей. Моделі поведінки матері як доньки, дружини, подруги, матері, господині та ін.; батька як сина, чоловіка, друга, батька, господаря та ін. Спільність поглядів, інтересів, ідеалів, цінностей, повага до них - запорука уникнення «розриву» між поколіннями. «Гуртом з батьками легше жить». Історія мого роду - частина історії народу (вплив історичних подій на мій рід, родину).

Учень створює соціально-психологічний «портрет» своєї родини; розуміє та усвідомлює, що поведінка батьків є прикладом для дітей, аналізує її; розуміє, усвідомлює та пояснює, що є запорукою уникнення «розриву» між поколіннями; виявляє та висловлює повагу та пошану до батьків та інших членів родини; знає та розповідає історію свого роду, усвідомлює її як частину історії свого народу.

6

Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Українська національна культура як скарбниця цінностей нашого народу. Культура як простір узгодження думок, позицій, мрій, як джерело творення кращих зразків радості та щастя людини, що в майбутньому перетворюються на мудрість та настанови, космогонічні уявлення давніх українців на прикладі міфів дохристиянської доби, «Велесової книги», казок, переказів, календарно-обрядового кола. Зоряне небо прадавніх українців. Особливості відображення українцями природи у творах мистецтва (музиці, піс-ні, хореографії, фольклорі, живописі, скульптурі, літературі та ін.). Мрії українців про майбутнє. Відображення у фольклорі, «Велесовій книзі», «Мага вірі» Л. Силенка та творах українських фантастів - М. Трублаїні, В. Владка, О. Бердника, Г. Олді та ін. (Твори вищевказаних письменників-фантастів для аналізу - на вибір вчителя). Мої мрії про майбутнє.

Учень розуміє поняття «національна культура»; усвідомлює цінність української національної культури для себе та для інших; знає космогонічні уявлення давніх українців; розуміє особливості відображення українцями природи у творах мистецтва; дає порівняльну характеристику; висловлює ставлення до творів мистецтва; висловлює ставлення до мрій свого народу про майбутнє; аналізує художні твори та фольклорні твори про майбуття; виявляє спільне та відмінне у баченні українського майбутнього.

1

Тематичне оцінювання

5

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Українська держава як форма існування української нації, здійснення її мрій та прагнень. Різні форми державних утворень українців від давнини до сучасності, їхні цілі. Державне управління: сутність, структура - від найдавніших часів до сьогодення. Політика як державна діяльність, спря-мована на втілення в життя національних ідеалів, на постановку цілей і вироблення стратегії їх досягнення. Політика української держави від найдавніших часів до сьогодення. Політична партія як група людей, як частина суспільства, що виражає інтереси цієї частини і керується ними в державній діяльності, у політичній боротьбі. Українські політичні партії, рухи, організації з XVIII ст. по XXI ст. їхній вплив на процеси державотворення. Церква як інституція, її вплив на націо-нальну свідомість та громадянську позицію українців, на державотворення. Інститут церкви в Україні в минулому і сьогодні (явища, події, постаті).

Учень усвідомлює, що українська держава є формою існування української нації; знає форми державних утворень українців; розуміє поняття «державне управління»; може охарактеризувати державне управління своєї держави від найдавніших часів; розуміє поняття «політика», «політична партія», «церква»; знає про політику своєї держави від найдавніших часів, про вплив політичних партій на процеси державотворення. Наводить приклади; знає про вплив церкви на національну свідомість та громадянську позицію українців, на державотворення. Наводить приклади. Виявляє своє ставлення.

1

Тематичне оцінювання

3

Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Інтерес світу до України. Кафедри україністики у провідних університетах світу. Українські школи поза межами України, українознавчі центри діаспори як захист від асиміляції. «Енциклопедія українознавства» як спроба системного та цілісного погляду на себе. Українська мова у світі. Зовнішня політика України від найдавніших часів до сьогодення. Зміна пріоритетів.

Учень розуміє інтерес світу до України; знає про українські студії за кордоном, про культурно-освітню діяльність українознавчих шкіл та центрів діаспори, наводить приклади. Про поширення української мови на різних континентах. її особливості; розуміє поняття «зовнішня політика»; знає про зовнішню політику України від найдавніших часів. Аналізує зміни в ній. Висловлює ставлення до них.

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення й узагальнення в кінці року


11 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)

Усього - 35 год. На тиждень - 1 год. Тематичне оцінювання - 4 год. Повторення та узагальнення- 1 год. Резервні - 2 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука. Від народо-, крає-, країнознавства до українознавства. Ознайомлення з курсом, його структурою.

Учень розуміє українознавство як цілісну системну науку; пояснює відмінність українознавства від народо-, крає-, країнознавства.

8

Тема 1. Я - УКРАЇНЕЦЬ

Структура моєї самосвідомості: самопізнання (виявлення свого поклику через рідну мову}, емоційно-ціннісне ставлення до себе (на основі цінностей українського народу), діяльнісно-вольова сфера як саморегуляція, самооцінка (вміння визначати цілі, досягати їх, оцінювати себе в цьому процесі). Рівні розвитку моєї української самосвідомості - самовідчуття, самопочуття, самоаналіз, саморегуляція, самоконтроль. Мудрість - рівновага між почуванням, віруванням та мисленням, їхнє поєднан­ня. Мистецтво та культура мислення, почування та вірування. Почування - дія людини, інтеграція трьох складників: відчуття, сприйняття, уявлення. Вірування - дія людини, сполучна ланка між почуванням та мисленням. Мислення – дія людини, здійснюється через мисленеві операції: аналіз і синтез, порівняння та розмежування, судження та умовивід, абстрагування, узагальнювання та ін. Культура мови та мовлення. Риторика як мистецтво красномовства, що поєднує мислення та почування. Києво-Могилянська академія та українська риторична школа. Ф. Прокопович і його праця «Про риторичне мистецтво».

Учень розуміє поняття «самосвідомість», «самооцінка», «саморегуляція», «самовідчуття», «самопочуття», «самоаналіз», «самоконтроль», «мудрість», «почування», «вірування», «мислення», «риторика», «культура мови», «культура мовлення»; знає структуру самосвідомості; аналізує рівні розвитку самосвідомості; виявляє ставлення до мудрості; розуміє відмінності між культурою та мистецтвом мислення, почування та вірування; усвідомлює, що почування, вірування, мислення - дії людини; розуміє поняття «відчуття», «сприйняття», «уявлення», «аналіз», «синтез», «порівняння» «розмежування», «судження», «умовивід», «абстракція», «узагальнення»; здійснює мисленеві операції та усвідомлює їх; знає про традиції української риторичної школи; характеризує працю Ф. Прокоповича «Про риторичне мистецтво».

1

Тематичне оцінювання

3

Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

Шлюб як реалізація прагнення бути співтворцем любові. Шлюб в уявленнях та віруваннях прадавніх українців. Шлюбний ритуал від давнини до сьогодення. Український фольклор про дошлюбні та шлюбні стосунки. Телегонія. Змішані шлюби, узгодження за цінностями. Українське законодавство про сім'ю та шлюб.

Учень усвідомлює, що таке шлюб; знає про уявлення прадавніх українців про шлюб; порівнює шлюбний ритуал від давнини до сьогодення; усвідомлює, що таке дошлюбні та шлюбні стосунки. Висловлює своє ставлення до них; розуміє та пояснює поняття та явище «теле­гонія». Виявляє та висловлює ставлення; знає про змішані шлюби, виявляє та вислов­лює своє ставлення до них; знає про «Сімейний кодекс України», розуміє його положення.

7

Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Ментальність як сукупність почування, вірування, мислення, що створює картину світу і скріплює єдність спільноти, народу. Виникає з природних умов та соціально зумовлених компонентів. Архетип як першообраз, типовий універсальний засіб структурування людського досвіду, що має надособистісну природу. Ментальність українського народу, його архетипи, вплив української мови на їхнє формування. Казки, міфи, твори календарно-обрядового кола зокрема та творчість і діяльність в цілому як джерело виявлення особливостей ментальності та архетипів.

Мудрість українського народу в різних життєвих ситуаціях як прояв його ментальності, Притчі як конденсація народної мудрості.

Притчі Г.Сковороди, І. Франка, Л.Костенко, Д. Чередниченка

Учень

розуміє поняття «ментальність», «картина світу», «архетип»; знає про вплив української мови на архетипи та ментальність українців; називає архетипи, ментальні риси українсь­кого народу; аналізує діяльність і творчість, українську словесність на предмет виявлення ментальних рис та аохетипів, притаманних українцям:

усвідомлює мудрість як ментальну рису українців. Наводить приклади проявів мудрості в життєвих ситуаціях;

розуміє притчі як конденсацію народної мудрості. Аналізує притчі українських письменників

1

Тематичне оцінювання

6

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА - УКРАЇНА

Безпека держави як відсутність загроз, що можуть порушити її цілісність; гарант стабільності.

Обов'язки громадян щодо безпеки держави та обов'язки держави щодо безпеки її громадян.

Фактори державної безпеки: мовний (державна мова), інформаційний, освітній (національна освіта), науковий (підтримка та розвиток національних наукових шкіл та інституцій), культурний (національна культура), релігійний (національна релігія, церква), економічний (національна економіка), екологічний та ін.

Українська мова як визначальний чинник державної безпеки.

Українська мова - державна мова в українській державі, її повноцінне функціонування в усіх сферах життя, мережі Інтернет, ЗМІ.

Українська освіта як стратегічна державна сфера, як простір плекання української людини, національно орієнтованої особистості, патріота, громадянина, державотворця, творця світу. Погляди видатних державотворців, педагогів, науковців на призначення освіти, їхня діяльність (Я.Мудрий, В. Мономах, Г. Сковорода, Т.Шевченко, І.Франко, К.Ушинський, С.Русова, П.Скоропадський, С Сірополко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський, О.Захаренко та ін.).

Українська наука від минулого до сьогодення. Наукові інституції, наукові школи та їхні досягнення. Становлення та розвиток української Національної академії наук.

Українська національна економіка, екологія, культура, їхня взаємообумовленість та взаємозалежність як гарант української національної безпеки.

^ Учень

розуміє поняття «безпека держави»;

знає, називає та усвідомлює фактори державної безпеки. Пояснює значущість кожного з них. Наводить приклади;

розуміє та усвідомлює українську мову як визначальний чинник державної безпеки України, важливість її повноцінного функціо-нування в усіх сферах життя, зокрема мережі Інтернет, ЗМІ. Наводить приклади. Висловлює свою думку та обґрунтовує її;

усвідомлює стратегічність української освіти, її призначення. Обґрунтовує свою думку;

розуміє погляди видатних державотворців, педагогів, науковців на призначення освіти. Знає про їхню діяльність. Висловлює своє ставлення;

знає про становлення української науки та наукових інституцій, про їхні здобутки. Наводить приклади. Висловлює ставлення до них;

розуміє та усвідомлює, що взаємообумовленість та взаємозалежність української національної економіки, екології, культури є гарантом української національної безпеки. Наводить приклади

1

Тематичне оцінювання

3

Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ СВІТІ

Геополітичні інтереси української дер­жави.

Україна як об'єкт геополітичних інтере­сів інших держав.

Війна. Види воєн. «Гарячі» та «холодні» війни.

Інформаційна війна. Війна за історію, пам'ять, свідомість.

Війни на території України.

Інформація. Інформаційний метабо­лізм. Робота з інформацією. Критерії сприйняття інформації. Маніпуляція. Мані-пулятивні та антиманіпулятивні технології, інформаційний захист.


Учень розуміє поняття «геополітичні інтереси», «об'єкт геополітичних інтересів»;

знає про геополітичні інтереси України; усвідомлює, що Україна є об'єктом геополітичних інтересів інших держав;розуміє поняття «війна», «інформаційна війна»; усвідомлює наслідки війни;знає види воєн, називає приклади; усвідомлює сутність інформаційної війни; розуміє поняття «інформація», «інформаційний метаболізм», «маніпуляція», «маніпулятивні», «антиманіпулятивні» технології, «інформаційний захист»; вміє працювати з інформацією; розуміє критерії сприйняття інформації, вміє їх виробляти згідно зі своїми цілями;розпізнає маніпулятивні дії, знає та застосовує антиманіпулятивні технології. Наводить приклади (реклама та ін.)

1

Тематичне оцінювання

1

Повторення та узагальнення в кінці року
1   2   3   4   5Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови (авт колектив,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 12 класи
Програма, за якою працюю : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 – 12 класи К.: Шкільний світ, 2001....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів „Музичне мистецтво
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики „Музичне мистецтво” (авт. Гумінська О. М.)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи