Програма факультативного курсу для 10 (11) класу icon

Програма факультативного курсу для 10 (11) класуНазваПрограма факультативного курсу для 10 (11) класу
Дата конвертації01.01.2013
Розмір190.42 Kb.
ТипПрограма
джерело

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА MOBA
ПРОГРАМА
факультативного курсу


для 10 (11) класу

загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано листом Miніcmepcmвa ocвіти і науки України
від 09.02.2006 №1/11-608Укладач: Олена Оперчук, методист лабораторії методики навчання української мови Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка

Рецензенти: Н.В. Бондаренко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник інституту педагогіки Академії педагогічних наук України; Н.М.Гладченко, учитель-методист лщею №198 "Еко" м. Києва; Л.Д.Старченко, учитель-методист ЗОШ №17 м. Киева.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Важлива проблема сьогодення - впровадження української мови в yci сфери життєдіяльності держави й суспільства: політику, екокоміку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інфорії. Писемне спілкування між організаціями та установами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконале володіння українським діловим мовленням спричинює чималу кількість помилок i знижує рівень культури ділового спілкування.

Соціальна функція ділового мовлення (усного i писемного) полягає в тому, що воно обслуговує суспільні взаємини людей, служить для налагодження взаємозв'язків у галузі політичних, економічних, соціальних i культурних відносин.

Службова документація охоплює вci галузі виробничої діяльності. Вона є візитівкою, додатковою рекламою, складником іміджу підприємства, організації, фірми. Тому правильно підготовлений i належним чином оформлений документ не лише впливає на характер виробництва та його результати, а й також є свідченням рівня ділової культури виконавця. Тобто сучасне життя потребує від кожного знань основ ведения ділової документації, видів i застосування документа тощо. Цим пояснюється необхідність уведень шкільної програми факультативного курсу «Ділова українська мова»

Пропонованою програмою з цього курсу передбачено послідовне докладне висвіглення найважливіших питань сучасного ділового мовлення, зокрема ві загальних понять мовної норми, особливостей офіційно-ділового стилю та класифікації документа, основних вимог до складання й оформления ділових папеpiв. Планується вивчення школярами структури найуживаніших ділових папеpiв, набуття навичок їx укладання, засвоєння етикету ділової кореспонденції. Оскільки опанування тієї чи iншої теми пов'язане з формуванням умінь i навичок не лише культури мовлення, а й грамотного письма, пропонується повторения орфографічних i пунктуаційних правил. Отже, у процесі засвоєння особливостей ділового спілкування учні оволодіють нормами української лїтературної мови: графїчними, орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними, пунктуаційними.

Основна мета факультативного курсу «Ділова українська мова» - засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь i навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикетних норм ділового спілкування.

Завдання курсу:

  • дати грунтовні систематичні знання про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію ділових паперів, вимоги щодо їх складання й оформлення;

  • сформувати вміння й навички складати та оформлювати найпоширеніші ділові папери;

  • ознайомити з нормами етикету ділового спілкування;

  • забезпечити дотримання вимог культури ділового мовлення;

• виховувати потребу вивчати рідну мову, плекати повагу до неї.

Факультативний курс «Ділова українська мова» розрахований

на проведения в 10-х (11-х) класах ЗНЗ, його часовий формат -
35 год, одне заняття на тиждень.


^ Зміст навчального матеріалу та вимоги
до навчальних досягнень учнів


35 год, 1 година тиждень

Пор.К-ть
год

Зміст уроку.

Державні вимоги до рівня загаль-
ноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

(2год)

1

2

Поняття літературної мови.
Ділова українська мова як різно-
вид літературної мови. Форми
реалізації літературної мови.

Поняття мовної норми. Типи
норм.

Поняття стилю та жанру української літературної мови.
Основні ознаки стилів та жанрів.

Офіційно-діловий стиль, його
найважливіші риси.

^ Культура ділового мовлення.
Основні вимоги до мовлення (пра-
вильність, змістовність, логічність,
точність, доречність, виразність).

Учень:

називає і характеризує функ-
ціональні стилі сучасної укра-
їнської мови;

визначає і називає ознаки офі-
ційно-ділового стилю;
наводить приклади висловлю-
вань різних стилів;
розпізнає і визначає жанри офі-
ційно-ділового стилю;
розпізнає і називає мовні норми;
знає і дотримується норм літера-
турної мови;

знає основні правила української
орфоепії.

^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

(2 год)

2

2

Документ - основний вид
офіційно-ділового стилю. Кла-
сифікація документів. Держав-
ний стандарт на оформлення до-
кументів управління та реквізи-
ти документів (правила оформ-
лення реквізитів, сторінки). Ви-
моги до тексту документа.

Загальні вимоги до мови до-
кумента (об'єктивність, логічна
послідовність, повнота інфор
мації, ясність викладу, точність
опису, переконливість, лаконіч-
ність, нормативність мовних за-
собів, етикет ділових паперів).
Вибір слова (книжні слова, уро-
чисті слова, іншомовні слова,
терміни, професіоналізми, заста-
рілі слова, універсальні слова,
зайві слова, абревіатури).

Учень:

називає види ділових паперів;
визначає реквізити основних
ділових паперів;

знає і дотримується вимог до
кожного виду ділових паперів;
складає документи з дотриман
ням загальних вимог;
користується різними видами
словників.


Культура ділового мовлення.

Лексика ділового спілкування. Си-
нонімічне багатство української
мови. Порушення лексичних норм
у документах; пароніми в діловому
мовленні. Словники української
мови: тлумачний, синонімів, пере-
кладний.
^ ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

(9 год)

3


2

Заява. її реквізити та оформ-
лення. Типи заяв.

Орфографія. Велика літера у
власних назвах. Правопис прізвищ
іншомовного походження.

Учень:

знає і застосовує правила вжи-
вання велико! літери, написан-
ня прізвищ, слів іншомовного
походження (зокрема, прізвищ,
географічних назв);
складає заяву, дотримуючись
орфографічних і пунктуацій-
них норм, правил побудови;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази в
процесі складання заяв;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в заявах;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання пев-
них слів;

виявляє і виправляє орфогра-
фічні її пунктуаційні помилки.

4

2

Характеристика. Основні
реквізити характеристики.

Відомості з мови. Творення та
відмінювання чоловічих і жіночих
імен по батькові.

Учень:

знає особливості словозміни
іменників, правила творення та
відмінювання чоловічих і жіно-
чих імен по батькові;
складає характеристику, до-
тримуючись орфографічних і
пунктуаційних норм, правил
побудови;

правильно використовує типові
мовні звороти та фрази в про-
цесі складання характеристик.

-виявляє і виправляє помилки,
допущені в характеристиках;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання пев-
них слів;

виявляє і виправляє орфогра-
фічні й пунктуаційні помилки.

5

2

Автобіографія - обов'язковий
документ особової справи.

^ Орфографія і пунктуація.
Вживання м'якого знака. Тире між
підметом і присудком. Розділові
знаки при однорідних членах
речення, при уточнювальних і
вставних словах.

^ Учнь:

знає і застосовує правила вжи-
вання м'якого знака, розділо-
вих знаків при однорідних та
відокремлених членах речення;
складає автобіографію, до-
тримуючись орфографічних і
пунктуаційних норм, правил
побудови;

правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні автобіографії;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в автобіографіях;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання пев-
них слів;

виявляє і виправляє орфогра-
фічні й пунктуаційні помилки.

6

2

Резюме. Реквізити резюме. Ос-
новні вимоги щодо його укладання.

Орфографія. Правопис прі-
звищ і географічних назв іншомов-
ного походження.

Учень:

знає і застосовує правила пра-
вопису прізвищ, слів іншомов-
ного походження (зокрема,
прізвищ, географічних назв);
складає резюме, дотримгуючись
орфографічних і пунктуацій-
них норм, правил побудови;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні резюме;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в резюме;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання пев-
них слів;

виявляє і виправляє орфогра-
фічні й пунктуаційні помилки.
7

1

Накази щодо особового скла-
ду. Реквізити наказу. Підготовка та
оформлення наказів про прийнят-
тя на роботу, про переведення,
звільнення, надання відпустки.
Організаційні та правові аспекти.

^ Орфографія і пунктуація.
Вживання апострофа. Розділові
знаки при однорідних членах ре-
чення.

Учень:

знає і застосовує правила вжи-
вання апострофа, вживання
розділових знаків при од-
норідних членах речення;
розрізняє види наказів;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в наказах;
виявляє і виправляє орфогра-
фічні й пунктуаційні помилки.

^ ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

(9 год)

8

2

Службові листи. Класифікація
листів: листи, що потребують від-
повіді (прохання, запити, претензії);
листи, що не потребують відповіді
(нагадування, підтвердження, су-
провідні листи, гарантійні листи,
повідомлення, рекомендації, подя-
ки, вітання, запрошення).

Правила етикету ділового лис-
тування. Вимоги до тексту листа.
Початкові та прикінцеві речення
листів.

Орфографія. Подвоєння букв
на письмі.

Пунктуація. Розділові знаки
при відокремлених означеннях.
Розділові знаки при звертанні.

Адреса. Правила, що забезпе-
чують пересилання, зберігання і
доставляння поштових переказів.

^ Учень:

знає і застосовує правила вжи-
вання розділових знаків при
відокремлених означеннях та
звертаннях;

складає листи, дотримуючись
орфографічних і пунктуацій-
них норм, правил побудови;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні ділових листів;
виявляє і виправляє помилки,
допущені у листах;
обґрунтовує вживання розділових знаків і написання певних слів у листах.

9

1

^ Анотація. Рецензія. Відгук.
Реферат.
Мета його написання.
Складники реферату (назва, тема,
текст, розділи, висновки).

Учень:

розрізняє поняття анотація,
рецензія, відгук, реферат;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в документах;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні рецензії, ано-
тації, відгуку;

виявляє і виправляє орфогра-
фічні й пунктуаційні помилки.10

1


Телеграма. Види телеграм
(звичайні, термінові, урядові, до
запитання, міжнародні). Реквізити
та їх послідовність. Телефоногра-
ма. Радіограма. Факси; реквізити
факсу-підтвердження.

Орфографія. Спрощення у групах приголосних

Учень:

складає телеграми, телефоно-
грами, дотримуючись орфогра-
фічних і пунктуаційних норм,
правил побудови;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в документах;
обґрунтовує вживання роз-
ділових знаків і написання пев-
них слів.

11

1

Довідки. Особисті і службові
довідки. Обов'язкові реквізити
довідки.

Орфографія і пунктуація.
Правопис префіксів. Розділові зна-
ки у складносурядних та склад-
нопідрядних реченнях.

Учень:

знає і застосовує правила пра-
вопису префіксів, розділових
знаків у складних реченнях;
складає довідку, дотримую-
чись орфографічних і пунктуа-
ційних норм, правил побудови;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні довідки;
виявляє і виправляє помилки,
допущені у довідці;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання слів.

12

1

Доповідні (зовнішні і внут-
рішні) та пояснювальні записки.
Спільні й відмінні ознаки.

^ Відомості з мови. Зміни при-
голосних при словотворенні.

Учень:

розрізняє доповідні й поясню-
вальні записки, їх види;
складає службові записки, до-
тримуючись орфографічних і
пунктуаційних норм, правил
побудови;

правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні документів;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в записках;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання слів.

13

2

Протокол. Види протоколів
(стислий, повний, стенографічний).
Розділи протоколу; структура

Учень:

знає структуру протоколу;

розрізняє види протоколів


розділу ^ СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ.
УХВАЛИЛИ.
Витяг з протоколу.

(стислий, повніш, стенографіч-
ний);

складає протоколи, дотримую-
чись орфографічних і пункту-
аційних норм, правил побудови;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні протоколу,
виявляє і виправляє помилки,
допущені в документах;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання слів.

14

1

^ Звіт. Схема звіту.

Відомості з мови. Особливості
відмінювання іменників II відміни.

План роботи. Його складники.
Схема плану. Відмітки про вико-
нання.

Оголошення. Структура й
оформлення оголошень. Види ого-
лошень за формою: писані, мальо-
вані, друковані в газетах, журналах,
на окремих аркушах, афіші. Повідо-
млення про захід. Запрошення.

Орфографія. Правопис склад-
них іменників.

Стаття. Етапи написання
статті (попередній збір інформації,
формування тексту, визначення
структури, написання статті). Ка-
тегорії читачів (поверховий, пе-
ресічний, уважний).

^ Учень:

розрізняє документи;
складає найуживаніші доку-
менти - оголошення, запро-
шення;


знає і визначає етапи написан-
ня статті (попередній збір
інформації, формування тек-
сту, визначення структури, на-
писання статті);
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні документів;
виявляє і виправляє помилки,
допущені в документах;
виявляє і виправляє орфогра-
фічні й пунктуаційні помилки.

^ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

(4 ГОД)

5

1

Розписка. Правила оформлен-
ня розписки.

Відомості з мови. Відмінюван-
ня Числівників, Зв'язок числів-
ників з іменниками.

^ Учень:

знає структуру розписки;
складає розписку, дотримую-
чись орфографічних і пунктуа-
ційних норм, правил побудови;
правильно відміняє числівники
і сполучає їх із іменниками;
18

1


Віза, субсидія, ваучер, привати-
заційний сертифікат, довідка
про присвоєння ідентифіка-
ційного
номера
(ознайомлення).


.Учень:

Розрізняє документи – віза, субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

виявляє і виправляє помилки,
допущені в документах;
обґрунтовує вживання розді
лових знаків і написання слів.

^ ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(1 ГОД)

19

1

Договір. Його реквізити. Типи договорів (постачання, підряду, про матеріальну відповідальність, спільну діяльність, створення нових форм господарювання, установчий договір, договір оренди)

Контракт. Його реквізити. Порядок укладання контракту. Структура тексту контракту. Відмінність між трудовим договором і контрактом.

Трудова угода.

Орфографія. Правопис складних прикметників

Учень:

розрізняє документи - договір,
контракт, трудова угода,
їх
складові частини;
знає і застосовує правила пра-
вопису складних прикметни-
ків;

правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні документів;
виявляє і виправляє орфогра-
фічні і пунктуаційні помилки,
| допущені в документах.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНІ І РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

( 1 ГОД)

20

1

Інструкція, її призначення та будова. Види інструкцій (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації обладнання)

Положення, їх реквізити. Типові й індивідуальні положення.

Статут. Правила.

Ознаки і призначення ухвали, розпорядження.Їх реквізити.

Відомості з мови. Види односкладних речень

Учнь:

розрізняє інформаційні та роз-
порядчі документи;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні інструкцій, пра-
вил, розпоряджень;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання слів

правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні документів;
виявляє і виправляє помилки,
попущені в розписках;
обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання слів.

16

1

Доручення. Реквізити дору-
чення. Види доручень: офіційні
(разові, спеціальні, загальні) і осо-
бисті. *

Орфографія. Правопис час-
ток, прислівників.

Учень:

знає структуру доручення;
розрізняє види доручень (офі-
ційні (разові, спеціальні, за-
гальні) і особисті);
складає доручення, дотримую-
чись орфографічних і пункту-
аційних норм, правил побудо-
ви;

знає і застосовує правила на-
писання часток, прислівників;
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні доручень;
виявляє і виправляє допущені
помилки;

обґрунтовує вживання розді-
лових знаків і написання слів.

17

1

Правила укладання відомості,
накладної.


Акт. Його реквізити. Типи
актів (акт прийому-передачі, об-
стеження, ревізії, проведення ви-
пробувань нової техніки).

Орфографія і пунктуація.
Правопис сполучників. Розділові
знаки у безсполучниковому склад-
ному реченні.

Правила складання списку. За-
гальноприйняті умовні позначки.

Учень:

розрізняє документи;
складає акти з дотриманням
вимог щодо оформлення,
списки;

знає і визначає типи актів (акт
прийому-передачі, обстеження,
ревізії, проведення випробу-
вань нової техніки);
правильно використовує ти-
пові мовні звороти та фрази
при складанні документів;
знає і застосовує правила на-
писання сполучників, зживан-
ня розділових знаків у безспо-
лучниковому реченні;
виявляє і виправляє помилки,
допущені у документах.
^ УСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

(3 год)

21

3

Норми ділового етикету (вітання,
знайомлення і представлення, форми
звертання, подяка, прощання, запро-
шення та прохання, вибачення, поба-
жання, згода, підтвердження).


^ Важливі елементи ділового ети-
кету: візитна картка; текст візитної
картки; написи
для різних випадків на
візитних,
картках; види візитних карток (стандартна картка, картка, що
використовується з представницькою
метою; картка фірми; об'єднана ві-
зитна картка);

порядок привітань, рекомендацій,
знайомств;

одяг ділової людини.

^ Учень:

знає і дотримується норм ети-
кету;

правильно будує усне вислов-
лювання, використовуючи стій-
кі мовні звороти в усному діло-
вому спілкуванні;
вміє будувати і вести телефон-
ну розмову, бесіду, ділову нара-
ду;

знає і розрізняє види візитних
карток:

виділяє і розрізняє елементи
ділового етикету.

22

3


^ Види усного спілкування:

ділова бесіда (службова бесіда,
правила для керівника, найважливіші
правила етикету під час взяття на ро-
боту, основні етапи бесіди: п'ять фаз
ділової бесіди (початок розмови,
обмін інформацією, аргументація,
спростування чи прийняття доказів
партнера, ухвалення рішення); пра-
вильне формулювання запитань; ви-
ди запитань: закриті, подвійно за-
криті, відкриті, переломні, риторичні,
запитання для обміркування;

телефонна розмова, схема ділово-
го спілкування по телефону, вхідний і
вихідний дзвінки;

. публічні виступи, основні етапи
публічного виступу (підготовка до
виступу, конспект, план, тези, повний
текст, композиція, інтонація, жести,
міміка, вимова), жанри публічних ви-
ступів: лекція, доповідь, бесіда, науко-
ва дискусія.

^ Відомості з мови. Сталі мовні
звороти.

Культура ділового мовлення.
Орфоепічна правильність мовлення.

Учень:

правильно будує усне вислов-
лювання, використовуючи ста-
лі мовні звороти в усному діло-
вому спілкуванні;
вміє будувати і вести телефон-
ну розмову, бесіду, ділову нара-
ду, дотримуючись основних
етапів;

доцільно користується жеста-
ми й мімікою як допоміжними
засобами усного спілкування;
правильно й доречно викорис-
товує
типові мовні звороти та
фрази.
розрізняє документи - віза,
субсидія,


Схожі:

Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу
...
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу „ Література рідного краю для учнів 9 класу ( 35 годин )
Факультативний курс „Література рідного краю” призначений для учнів 9 класу російськомовних шкіл та розрахований на 35 годин (1 година...
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів
Схвалено до використання в навчально-виховному процесі комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства...
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу
України зі світом, з бурхливими процесами творення світової культури, нашу прилученість до світової цивілізації
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу «Музеєзнавство І екскурсійна справа»
Пріоритетним завданням сучасної освіти є виховання особистості громадянина із загальнолюдською та національною духовно-ціннісною...
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма елективного курсу з економіки для 10, 11 класів
Програма елективного курсу з економіки для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу «Мистецтво живого слова». 35 год. (1 год на тиждень)
Красномовству властиво захоплювати серця і хвилювати їх усякими засобами. Воно то вривається в думки, то закрадається в них,сіє нове...
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconЛогіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи
Пропонуємо вивчення даної дисципліни з другого класу (після завершення періоду навчання грамоти) і по шостий клас включно
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма факультативного курсу
Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, процес оновлення освітньої...
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу iconПрограма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи