План роботи методичного об’єднання вчителів icon

План роботи методичного об’єднання вчителівНазваПлан роботи методичного об’єднання вчителів
Дата конвертації23.02.2013
Розмір230.36 Kb.
ТипПлан роботи
джерело

„Затверджую”

Директор школи:______________________

17 вересня 2011р


План роботи

методичного об’єднання вчителів

природничо-математичного циклу

на 2011– 2012н.р.


ІV. Нормативно-правове забезпечення

діяльності методичного об’єднання


1. Указ Президента України від 20 березня 2008 року №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

2. Програма з математики. 5-12 класи. – Київ, Ірпінь, 2005-2009 н.р.

3. Методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про особливості викладання математики у 2010-2011 н.р.».

4. Методичні рекомендації «Про особливості викладання математики в навчальних закладах Дніпропетровської області у 2010-2011 н.р.» - «Джерело» - №25-31, липень-серпень 2010 р.

5. Закон України «Про освіту».

6. Національна Доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002.

7. Державний стандарт базової та повної середньої освіти від 14.01.2004 №24.

8. Концепція профільного навчання в старшій школі (Наказ МОН 3854 від 11.09.2009р. «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»).
Методична робота в МО – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

Робота МО вчителів природничо-математичного циклу проводиться відповідно із темою школи: «Формування та розвиток висококультурної , освіченої морально і фізично здорової компетентної особистості випускника школи».

Метою якої є «формування високоосвіченої, ініціативної суспільно активної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства».

Тема МО «Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості»

Мета методоб’єднанння вчителів природничо-математичних наук:

 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

 • впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

 • розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

 • створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;

 • формування бажання і уміння вчитись;

 • виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;

 • інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

У минулому навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання вчителів природничо-математичних наук працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Кадровий потенціал школи характеризується високим професійним рівнем учителів математики, біології, хімії та фізики. До складу м/о входило 5 вчителів: Громова В.А., Бацвін Я.Є., Холод С.С., Новікова С.А., Макарчук В.В. Усі вчителі, крім Макарчук В.В., мають вищу освіту. Стаж роботи: від 20 до 30 років – 2 вчителя, більше 30 років – 2 учителів, 1 рік – 1 вчитель. Вчитель-методист 1 – (Бацвін Я.Є.), старший вчитель – 1 ( Громова В.А.). Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі; спроможні вести за собою учнівський колектив; не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

Методичну роботу в 2010-2011 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти, методичної проблеми школи «Формування та розвиток висококультурної , освіченої морально і фізично здорової компетентної особистості випускника школи». та методичної проблеми методоб’єднанння «Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості»

У 2010 – 2011 н. р. було окреслено таке коло завдань:

- теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня;

- підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями,

- розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

- створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

Приділяється постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям: аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

- ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

- огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

У школі вчителями МО проводились відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз. На уроках використовують інтерактивні методи навчання (учня не навчають, «а учень навчається»). На уроці математики в 9класі (вчитель Бацвін Я.Є.) учні з допомогою вчителя шляхом групового дослідження робили самостійно науково обґрунтовані висновки. Учні були в умовах винахідників, які досліджують важливі закономірності.

Одним із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення. Особливого ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого матеріалу.

Члени методоб'єднаня були присутніми на уроках географії в 8 класі (вчитель Холод С.С.), та в 9 класі (вчитель Новікова С.А.) на уроці хімії, на яких вчителі використовуючи нові інтерактивні технології, зацікавлювали учнів, спонукали до висновків. На уроках було застосовано активні форми та методи навчання: цікаві конкурси «Всі для кожного», «Один для всіх»; математичні ігри «Математичне лото», «Математичне доміно»; використовувались елементи рольової гри.

Результати роботи протягом 2010-2011 н.р. свідчать, що вчителі Братської ЗОШ І-ІІІ ступенів забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог:

 • формування в учнів знань як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві;

 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією. діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

 • опанування учнями системи математичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Вчителі математики та фізики брали участь у роботі міських семінарів, творчих груп.

У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-х, 11 класу. Учні під час виконання завдань показали переважно достатній рівень навчальних досягнень.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

У 2011-2012 навчальному році члени методичного об’єднання, виходячи з результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі природничо-математичних наук, продовжать роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості»

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2011 - 2012 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:


 • вивчення та впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

 • . впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність вчителів природничо-математичного циклу. • вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;

 • оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;

 • виготовлення наочних посібників, зміцнення навчально-матеріальної бази;

 • залучення вчителів до участі в конкурсах педагогічної майстерності, аукціонах педагогічних ідей, семінарах-практикумах тощо;

 • розвиток творчих здібностей школярів 5 – 11 класів;

 • забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само- і взаємо аналізу, до грамотного письма та культури математичного мовлення учнів.


«Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості»


^ ЗАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ

«Формування та розвиток висококультурної , освіченої морально і фізично здорової компетентної особистості випускника школи».


І ЕТАП РОБОТИ ШКОЛИ НАД НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ОБЛАСТІ:

«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

зпП.І.П.

Рік народження

Предмет

Педстаж

Освіта

Категорія

Курсова

перепідготовка

АтестаціяТема, над якою

працює вчитель

1

Бацвін

Ярослава

Євгенівна

1958

матем.

30

вища

вища

вч−мет..

2010

2010

Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики

2

Громова

Валентина

Анатоліївна

1954

матем.

34

вища

вища

2010

2010

Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках математики

3

Новікова

Світлана

Андріївна

1969

хімія

біологія

20

вища

І

2007

2007

Нетрадиційні форми роботи і особистісно-орієнтовний підхід на уроках біології, хімії

4

Холод

Світлана

Степанівна

1973

геогр.

осн. здор.

21

вища

І

2009

2007

Інтерактивні методи навчання як один із засобів активізації пізнавальної діяльності на уроках географії

5

Макарчук

Вікторія

Вікторівна

1990

фізика

інформ

1

Берд.

держ.

пед..

унів.

ІІІ к.

спец.

Розвиток творчих здібностей під час самостійного опрацювання матеріалу на уроках фізики

Засідання 1

Вересень

(Організаційне)

зп


Зміст


Відповідальні

1

Аналіз роботи МО в 2010-2011 н. р.


Бацвін Я.Є.

2

Опрацювання нормативно-правових документів :

- Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу на уроках природничо-математичних дисциплін у 2011 – 2012 н. р.(лист МОНмолодьспорт України від ___. 08.2011 р.);

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

- Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

- Календарно-тематичне планування уроків природничо-математичних наук

- Нормативне забезпечення профільного вивчення математики

- Опрацювання листа МОН від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

- Огляд методичної літератури. Подорож сторінками фахових газет і журналівБацвін Я.Є.

3

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2011-2012 н. р.


Бацвін Я.Є.

4

Ознайомлення з планами роботи вчителів та обговорення індивідуальних тем, над якими вони працюють


Бацвін Я.Є.

5

Погодження графіку відкритих уроків

Бацвін Я.Є.

6

Підсумки ЗНО за 2010-2011 н.р.. Завдання на новий навчальний рік по підготовці до ЗНО


Громова В.АРобота в період між засіданнями:

1. Забезпечення наступності між початковою та середньою, середньою та старшою школою

2. Участь у роботі семінару – практикуму «А я роблю так…»

3. Організація роботи з обдарованими учнями, проведення І туру олімпіад з базових дисциплін

4. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес у школі

5. Засідання шкільної творчої групи «Пошук»

6. Засідання Школи молодого вчителя


Засідання 2

Жовтень
зп


Зміст


Відповідальні

1

Формування загальнокультурної компетентності засобами інтерактивного навчання


Новікова С.А.

2

Обговорення програми „Єдиний інформаційний простір”


Бацвін Я.Є.

3

Робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми. Організація повторення навчального матеріалу

Громова В.А.

4

Використання здоров’єзберігаючих технологій на уроках математики, хімії, біології, географії, фізики

Бацвін Я.Є.

5

Відкритий урок в 9 класі з геометрії (підготовка до уроку)

Бацвін Я.Є.^ Робота в період між засіданнями:

 1. Засідання шкільної творчої групи «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і управлінську діяльність» (грудень,.)

 2. Засідання шкільної творчої групи «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя»

 3. Засідання Школи молодого вчителяЗасідання 3

Січень

зп


Зміст


Відповідальні

1

Підсумки перевірки результатів навчальних досягнень учнів за І семестр 2011-2012 н.р., участі у олімпіад з базових дисциплін

Бацвін Я.Є.

2

Інноваційні технології як засіб модернізації навчальної діяльності та формування ключових компетентностей учнів

Бацвін Я.Є.

3

Практикум «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і управлінську діяльність»

Громова В.А.

4

Шляхи розвитку мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя

Громова В.А.

5

Творчий звіт вчителів про роботу над методичною проблемою, які атестуються у 2011 – 2012 н.р.

Бацвін Я.Є.Робота в період між засіданнями:

1. Проведення тижня біології, основ здоров'я, хімії (16.01 - 27.01 за окремим планом)

2. Засідання Школи молодого вчителя

3. Засідання шкільної творчої групи «Підвищення якості навчальних досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і управлінську діяльність»

4. Засідання шкільної творчої групи «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя


Засідання 4

Березень

зп

Зміст

Відповідальні

1

Портфоліо вчителів, що атестуються

Бацвін Я.Є.

2

Вивчення Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти

Бацвін Я.Є.

4

Проведення педагогічного моніторингу вчителів природничого циклу

Новікова С. А.

5

Нормативна база щодо проведення ЗНО, ДПА

Громова В.А.

6

Система роботи вчителя щодо організації повторення навчального матеріалу (з досвіду роботи)

Громова В.АРобота в період між засіданнями:

1. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО 2012 року

2. 3. Засідання шкільної творчої групи «Пошук»


Засідання 5

Травень

зп


Зміст


Відповідальні

1

Огляд нормативно-правових документів щодо організації навчальної практики, екскурсій та порядку закінчення 2011 – 2012 навчального року, проведення ДПА та ЗНО


Громова В.А.

2

Проведення педагогічного моніторингу вчителів природничого циклу

Бацвін Я.Є.

3

Підведення підсумків роботи МО у 2011– 2012 н.р. Диспут «Модернізація навчально-виховного процесу: проблеми та можливості»


Бацвін Я.Є.

4

Огляд новин методичної і педагогічної літератури

Прийняття рекомендацій

Громова В.А.^ Робота в період між засіданнями:

 1. Участь в обласному ярмарку «Творчі сходинки освітян Дніпропетровщини

 2. Планування роботи МО на 2012 – 2013 н.р. (травень - червень,
зп


ПІП вчителя


Клас


Предмет


Дата


Тема

1

Новікова

Світлана

Андріївна

10

біологія

14.12.

2011

Рібоксін. Біосинтез білків

2

Бацвін

Ярослава

Євгенівна

7

геометрія

2.12

2011

Ознаки паралельності прямих

3

Холод

Світлана

Степанівна

9

географія

25.11

2011

Легка промисловість України. Художні промисли

4

Громова

Валентина

Анатоліївна

6

математ.
Відсоткові розрахунки. Урок-гра „ Підкори вершину”

5

Макарчук

Вікторія

Вікторівна

8

фізика

12.12.

2011ПП


ПІБ


ПІБ вчителя, до кого йдуть


Дата


1.


Громова В.А.


Бацвін Я.Є

Макарчук В. В.

Новікова С.А

Холод С.С

2.


Бацвін Я.Є.


Макарчук В. В.

Новікова С.А

Холод С.С23.11.2011

25.11.2011

16.12.2011


3.


Макарчук В. В.Громова В.А

Бацвін Я.Є

Новікова С.А

Холод С.С22.11.2011

21.11.2011

09.12.20114.


Новікова С.А.


Громова В.А

Бацвін Я.Є

Макарчук В. В.

Холод С.С


5.


Холод С.С.


Громова В.А

Бацвін Я.Є

Макарчук В. В.

Новікова С.АСхожі:

План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи мо вчителів природничо математичного циклу на 2012 2013 н р. № з/п дата Зміст роботи
Ефективність роботи методичного об'єднання в минулому навчальному році та затвердження плану роботи на новий навчальний рік
План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів російської мови та літератури на 2012 2013 навчальний рік

План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи методичного об ׳ єднання вчителів №з/п Зміст засідань Відповідальний Вересень 1 Обговорення І затвердження плану роботи мо на 2011-2012 навчальний рік
Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів щодо вивчення навчальних предметів у 2011-2012н р
План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного напрямку предметів на 2012 2013 навчальний рік
«Формування творчої особистості школяра в умовах інноваційних освітніх технологій»
План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи районного методичного об`єднання вчителів біології на 2011-2012 н р
У 2010-2011 н р колектив учителів району працював над науково-методичною проблемою області Креативна освіта для розвитку інноваційної...
План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи шкільного методичного об’єднання вчителів назва предмету Краснодонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О. Горького 2011 2012 навчальний рік
Організація самоосвіти та визначення тематики самоосвітньої діяльності педпрацівників школи
План роботи методичного об’єднання вчителів iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2012-2013 навчальному році. Кошляк А. Ю., методист кмнмц
План роботи методичного об’єднання вчителів фізичного виховання на 2012-2013 навчальний рік
План роботи методичного об’єднання вчителів iconПідвищення фахового і методичного рівня членів методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

План роботи методичного об’єднання вчителів iconПротокол №1 від 05. 09. 2011р. Тематика засідань методичного об’єднання вчителів естетично розвиваючого циклу
Про виконання плану роботи м/о за 2010-2011н р та затвердження плану роботи на 2011-2012н р
План роботи методичного об’єднання вчителів iconПлан роботи районних методичних об`єднань вчителів початкових класів 2011 2012 навчальний рік
Методичне об`єднання вчителів початкових класів у 2010 – 2011навчальному році працювало над забезпеченням реалізації науково- методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи