Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації icon

Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністраціїНазваНаказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації
Сторінка2/4
Дата конвертації04.01.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипНаказ
джерело
1   2   3   4

^ 4.5. Погодження документів


4.5.1. У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановленні відповідності законодавству здійснюється погодження проекту документа.

Погодження може здійснюватись як у відділі освіти (із структурними підрозділами, посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті документа), - внутрішнє, так і за її межами – зовнішнє.

Зовнішнє погодження проектів зазначених документів проводиться не пізніше ніж у 3-денний строк після отримання відповідним органом проекту, надісланого для розгляду.

4.5.2. Зовнішнє погодження проектів документів оформляється відповідним грифом. Гриф погодження ставиться нижче підпису на лицьовому боці останнього аркуша проекту документа і включає в себе слово “Погоджено”, найменування посади особи, з якою погоджується проект документа (включаючи найменування установи), особистий підпис, ініціали, прізвище та дату погодження, наприклад:


Погоджено

Начальник начальник

Головного управління освіти і науки

Харківської облдержадміністрації

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата


^ 4.6. Засвідчення документів


4.6.1. Посадові особи підписують документи в межах своїх
повноважень, визначених у положенні про відділ освіти,
положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях,
наказі про розподіл обов'язків. У зазначених документах визначається також
порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності
керівника відділу освіти та посадових осіб, які уповноважені їх
підписувати.

Документи, що надсилаються до органів державної влади,
підписуються начальником відділу освіти або за його дорученням -
відповідальної особи, що його заміняє. У міністерствах право підпису листів
інформаційного характеру та інших документів, що надсилаються до
органів державної влади та які не пов'язані із здійсненням
міністрами політичних функцій, може надаватися керівникам
самостійних структурних підрозділів.

4.6.2. Підпис складається з найменування посади особи, яка
підписує документ (повного - якщо документ надрукований не на
бланку, скороченого - на документі, надрукованому на бланку),
особистого підпису, ініціалів (ініціалу імені) і прізвища.

Начальник відділу освіти підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

4.6.3. У разі надсилання документа одночасно кільком установам
одного або вищого рівня керівник підписує всі його примірники.

4.6.4. Документи підписуються, як правило, однією посадовою
особою, а у разі, коли за зміст документа несуть відповідальність
кілька осіб (акти, фінансові документи тощо), - двома або більше
посадовими особами. При цьому підписи посадових осіб розміщуються
один під одним відповідно до підпорядкованості осіб.

Наприклад:

Начальник відділу освіти підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

Головний бухгалтер підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

У разі підписання спільного документа кількома особами, які
займають однакові посади, їх підписи розміщуються на одному рівні
і скріплюються печатками установ, наприклад:

Начальник відділу культури Начальник відділу освіти

підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище
відбиток гербової печатки відбиток гербової печатки

4.6.5. Документи колегіальних органів підписують голова
колегіального органу і секретар, наприклад:

Голова комісії підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

Секретар комісії підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

4.6.6. У разі відсутності посадової особи, найменування посади,
прізвище, ініціали (ініціал імені) якої зазначено на проекті
документа, його підписує особа, що виконує її обов'язки. Не допускається під час
підписання документа ставити прийменник "За" чи правобічну похилу
риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади
керівника слів "Виконуючий обов'язки" або "В. о." здійснюється у
разі заміщення керівника за наказом.

4.6.7. Факсимільне відтворення підпису посадової особи на
організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах
за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.

4.6.8. Затвердження документа здійснюється за допомогою грифа “ЗАТВЕРДЖЕНО” або шляхом видання розпорядчого документа (додаток 2).

Нормативно-правові акти (положення, інструкції тощо) повинні затверджуватися відповідним розпорядчим документом.

Затвердження певних видів документів здійснюється з
проставленням грифа затвердження (додаток ).

Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою,
гриф затвердження складається із слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування
посади, підпису, ініціалів (ініціалу імені) і прізвища особи, яка
затвердила документ, дати затвердження. Наприклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти

Золочівської РДА
підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище
12 березня 2009

У разі коли документ затверджується рішенням,
наказом, гриф затвердження складається із слова
"ЗАТВЕРДЖЕНО", назви виду документа, яким затверджується створений
документ, у називному відмінку із зазначенням його дати і номера.
Наприклад:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти

Золочівської РДА
12 березня 2009 N 298

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку
першого аркуша документа.

У разі затвердження документа кількома посадовими особами
грифи затвердження розташовуються на одному рівні.


4.6.9. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних
осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій
з матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної)
особи скріплюється гербовою печаткою відділу освіти.

4.6.10. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою вадділу освіти. Перелік інших документів підписи на яких необхідно скріплювати гербовою печаткою визначається до (додатком 3).

Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював
останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала
документ, але не підпис посадової особи, або на окремо виділеному
для цього місці з відміткою "МП".

4.6.11. Наказом начальника відділу освіти визначається
порядок використання, місце зберігання гербової печатки і посадова
особа, відповідальна за її зберігання, а також перелік осіб,
підписи яких скріплюються гербовою печаткою.

4.6.12. Відповідальність за збереження і правильне використання печаток покладається на :

- начальника відділу освіти - за гербову печатку;

- головного спеціаліста–за негербову печатку: “Відділ освіти”.


^ 4.7. Адресування документів


4.7.1. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній особі. У разі адресування документа установі без зазначення посадової особи їх найменування подаються у називному відмінку, наприклад:

Головне управління освіти і науки

Харківської облдержадміністрації

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи зазначається в називному відмінку, а посада і прізвище адресата – у давальному, наприклад:

Головне управління освіти і науки

Начальнику управління

Шаповалу Р.В.


У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу найменування посади адресата, наприклад:

Державний комітет архівів України

(Прізвище, ініціали)


У разі потреби в реквізиті “Адресат” можуть зазначатися почесне звання та вчений ступінь.

Якщо документ адресується багатьом однорідним організаціям, адресата необхідно зазначати узагальнено, наприклад:

Керівникам навчальних закладів

4.7.2. До реквізиту “Адресат” може входити адреса. Порядок і форма запису, відомостей про адресу установи повинні відповідати правилам користування поштовим зв’язком.

Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

Редакція журналу “Архіви України”

252110, МСП, Київ-110,

вул. Солом’янська, 24

У разі надсилання документа громадянину спочатку зазначається прізвище та ініціали одержувача, а потім поштова адреса, наприклад:


(Прізвище, ініціали)

вул. Дерев’янка, 16, кв. 4

м. Харків-60, 310060


^ 4.8. Відмітки про проходження та виконання документів


4.8.1. Під час проходження документів обов’язково робляться такі помітки:

про надходження (реєстрацію) документа – на нижньому правому полі першого аркуша документа штампом (дата надходження документа, індекс документа);

про взяття документа на контроль – на резолюції голови райдержадміністрації позначається слово “Контроль” або літера “К”,

резолюція складається з таких елементів: прізвище, ініціали (ініціал імені) виконавця (виконавців) у давальному відмінку, зміст доручення, строк виконання, особистий підпис начальника, дата.

на документах із строками виконання, які не потребують додаткових вказівок у резолюції зазначається виконавець, підпис автора резолюції, дата.

про виконання документа – на аркуші з резолюцією начальника коротка довідка про виконання, якщо немає документа про виконання, дата і підпис виконавця;

про направлення його до справи – на нижньому лівому полі першого аркуша документа слова “До справи” і номер справи, в якій документ буде зберігатися, дата направлення документа до справи

Наприклад:

Питання вирішено позитивно

у телефонній розмові 07.07.2004

Підпис

До справи № 07/01-24 07.07.2004

Відмітка “До справи” свідчить про те, що робота над документом закінчена.

4.8.2. Кожний документ повинен мати відмітку про безпосереднього виконавця, що складається з його прізвища і номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому боці останнього аркуша документа, наприклад:

Сидоров, 705-21-68


^ 4.9. Оформлення копій документів


4.9.1. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу начальника. Засвідчуються копії лише тих документів, що створюються у відділі освіти.

Під час вирішення питань, які стосуються прийому громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав, а також під час формування особових справ працівників може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).

4.9.2. Копія документа виготовляється засобами оперативної поліграфії, машинописним або рукописним способом. Під час виготовлення копії рукописним і машинописним способом текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчується підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу.

Відмітка “Копія” зазначається у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа.

4.9.3. Напис про засвідчення документа складається із слів
"Згідно з оригіналом", найменування посади, особистого підпису
особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та
прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту
документа "Підпис", наприклад:

Згідно з оригіналом

Провідний спеціаліст

відділу організації діловодства підпис ініціали (ініціал

імені), прізвище

Дата

Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із
зазначенням на ній найменування відповідної установи (без
зображення герба) або печаткою структурного підрозділу (служби
діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) установи.

На копіях вихідних документів мають бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, і візи виконавців. Копія документа повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі.


^ 4.10. Запис про Державну реєстрацію


4.10.1. Запис про державну реєстрацію робиться на
нормативно-правових актах установ, включених до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів у відповідних органах юстиції в
установленому законодавством порядку.

На першій сторінці нормативно-правового акта для проставлення
відмітки про державну реєстрацію повинне бути вільне місце
(60 х 100 міліметрів) у верхньому правому кутку після номера акта
чи після грифа затвердження.


^ 4.11. Складання деяких видів документів


Накази4.11.1. Накази видаються як рішення
організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За
змістом управлінської дії накази видаються з основних питань
діяльності відділу освіти, адміністративно-господарських або кадрових
питань.

4.11.2. Проекти наказів з основної діяльності,
адміністративно-господарських питань готуються і подаються
структурними підрозділами за дорученням начальника відділу освіти чи за
власною ініціативою.

Проекти наказів з кадрових питань (особового
складу) (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки,
відрядження тощо) готує головний спеціаліст відповідно посадових обов’язків на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв працівників,
трудових договорів та інших документів.

4.11.3. Проекти наказів з основної діяльності,
адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються
працівником, який створив документ, керівником структурного
підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які
визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в
ньому, керівником служби діловодства, керівником або посадовою
особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення
корупції, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

4.11.4. Проекти наказів з кадрових питань
(особового складу) візуються головним спеціалістом відповідно посадових обов’язків, який
створив документ, та його начальником, а також залежно від видів
наказів - посадовими особами структурного підрозділу з питань
запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими
посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів, що надаються для підписання
начальнику відділу освіти, візуються посадовими особами відповідно до
розподілу функціональних обов'язків.

У разі необхідності проведення оцінки змісту та доцільності
видання наказу здійснюється зовнішнє погодження
проекту документа з іншими заінтересованими установами.

Якщо в процесі погодження до проекту наказу
вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню.

4.11.5. Накази підписуються начальником відділу освіти,
а у разі його відсутності - посадовою особою, яка виконує його
обов'язки.

Після підписання наказу зміни до нього
вносяться лише шляхом видання нового наказу про
внесення змін.

4.11.6. Наказ оформляється на бланку наказу. Зміст наказу коротко викладається
в заголовку, який починається з прийменника "Про" і складається за
допомогою віддієслівного іменника ("Про затвердження...", "Про
введення...", "Про створення...",) або іменника ("Про
підсумки...", "Про заходи...").

4.11.7. Текст наказу з питань основної діяльності
установи та з адміністративно-господарських питань складається з
двох частин - констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині зазначаються підстава, обґрунтування
або мета видання наказу. Зазначена частина може починатися із слів
"На виконання", "З метою" тощо. Якщо документ видається на
підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині
зазначаються назва виду цього документа, його автор, дата, номер
та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини не ставиться.

Розпорядча частина наказу починається із слова "НАКАЗУЮ",
розпорядження може починатися із слова "ЗОБОВ'ЯЗУЮ", яке
друкується з нового рядка великими літерами без відступу від
лівого поля і лапок, після чого ставиться двокрапка.

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які
нумеруються арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути
зазначені виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові
(службові) особи), конкретні завдання (доручення) і строки їх
виконання.

При цьому, як правило, не застосовується написання
неконкретних доручень, які містять слова: "прискорити",
"поліпшити", "активізувати", "звернути увагу" тощо.

4.11.8. Якщо наказом відміняється попередній
розпорядчий документ, у розпорядчій частині зазначається пункт,
який повинен починатися із слів: "Визнати таким, що втратив
чинність,...".

Зміни, що вносяться до наказу оформляються
окремим наказом, який повинен мати такий
заголовок: "Про внесення змін до наказу..." із
зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до
якого вносяться зміни. Розпорядча частина наказу
починається з такого пункту:

"1. Внести зміни до наказу»

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого
документа, наприклад:

"1) пункт 2 викласти в такій редакції:...";

"2) пункт 3 виключити";

"3) абзац другий пункту 4 доповнити словами...".

Якщо зміни до розпорядчого документа оформляються на окремому
аркуші (аркушах), в першому пункті розпорядчої частини наказу
зазначається:

"1) Внести зміни до... (додаються)".

4.11.9. Останній пункт розпорядчої частини у разі потреби може
містити рішення про покладення на структурний підрозділ або
посадову особу функцій з контролю за виконанням наказу.

До наказів не може включатися пункт "Наказ
довести до відома...".

Накази з кадрових питань (особового
складу) оформляються у вигляді індивідуальних і зведених. В індивідуальних наказах міститься інформація про одного працівника (співробітника), у зведених - про кількох, незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються
(прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо).

Зміст індивідуального наказу з кадрових
питань (особового складу) стисло викладається в заголовку, який
починається з прийменника "Про" і складається за допомогою
віддієслівного іменника, наприклад: "Про призначення... ", "Про
прийняття...". У зведених наказах може
застосовуватись узагальнений заголовок, наприклад: "Про кадрові
питання", "Про особовий склад".

У тексті наказів з кадрових питань
(особового складу), як правило, констатуюча частина не
зазначається, крім випадків призначення на посаду або звільнення з
посади керівних працівників органом вищого рівня або за іншою
процедурою. У такому разі в констатуючій частині наводиться
посилання на відповідний правовий акт органу вищого рівня у такій
послідовності: вид акта, його автор, дата, номер, повне найменування.

4.11.10. Розпорядча частина наказу починається, як
правило, з дієслова у формі інфінітиву: "ПРИЙНЯТИ", "ПРИЗНАЧИТИ"
"ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ", "ОГОЛОСИТИ" тощо.
Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого
поширюється дія наказу (розпорядження), і малими - ім'я, по
батькові працівника та текст наказу. У зведених наказах
прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.

4.11.11. У наказі про призначення або звільнення
працівника зазначається повна дата (число, місяць, рік) фактичного
виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин),
розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису,
надбавок та доплат.

4.11.12. У кожному пункті наказу з кадрових
питань зазначається підстава щодо його видання (заява працівника,
контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо).

Під час ознайомлення з
згаданими у ньому особами на першому примірнику наказу чи на
спеціальному бланку проставляються їх підписи із зазначенням дати
ознайомлення.

Кількість примірників спільних наказів повинна
відповідати кількості установ, що їх видають.

4.11.13. Порядок підготовки наказів нормативно-правового
характеру, які підлягають державній реєстрації в Мін'юсті, його
територіальних органах, визначається законодавством.

4.11.14. Накази нумеруються у порядку їх видання
у межах календарного року; накази з основної
діяльності, адміністративно-господарських питань та з кадрових
питань (особового складу) мають окрему порядкову нумерацію.

Протоколи

4.11.15. У протоколах фіксується інформація про хід ведення
засідань, прийняття в установах рішень комісіями, дорадчими
органами, зборами тощо. Протокол складається на підставі записів,
зроблених безпосередньо під час засідань, поданих текстів та тез
доповідей і виступів, довідок, проектів рішень тощо.

4.11.16. Протоколи можуть складатися в повній або стислій формі.
У протоколах, складених у стислій формі, фіксуються лише прийняті
рішення, а не хід обговорення питання.

4.11.17. Протокол оформляється на бланку протоколу (за наявності
такого бланку) або на загальному бланку установи, а у разі, коли
бланки не передбачені, - на чистому аркуші паперу формату А4
(210 х 297 міліметрів) як з кутовим (переважно), так і з
поздовжнім розташуванням реквізитів.

4.11.18. Датою протоколу є дата проведення засідання. Якщо
засідання тривало кілька днів, то через тире зазначаються перший і
останній день засідання.

4.11.19. Номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому
номеру засідання. Нумерація протоколів ведеться в межах
календарного року окремо за кожною групою протоколів засідання
відповідного колегіального органу: колегії, технічних, наукових,
експертних комісій, рад тощо. У реквізиті "місце засідання"
зазначається назва населеного пункту, в якому відбулося засідання.

4.11.20. Заголовок до тексту протоколу повинен відображати вид
засідання (нарада, збори, конференція тощо) або колегіальної
діяльності (комісія, рада, колегія, робоча група тощо) і включати
назву виду документа.

4.11.21. Текст протоколу складається з вступної та основної
частин.

У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та
ініціали (ініціал імені) голови або головуючого, секретаря,
запрошених, а також присутніх осіб.

У списку присутніх зазначаються в алфавітному порядку
спочатку прізвища та ініціали присутніх постійних членів
колегіального органу без зазначення посад, потім - запрошених осіб
із зазначенням посад та у разі потреби найменувань установ. Якщо
кількість присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна
кількість з посиланням на список, що додається до протоколу.

Вступна частина включає порядок денний - перелік розглянутих
на засіданні питань, що розміщені у порядку їх значущості із
зазначенням доповідача з кожного питання. Порядок денний дається
наприкінці вступної частини.

Слова "Порядок денний" друкуються від межі лівого поля, після
них ставиться двокрапка. Кожне питання нумерується арабськими
цифрами і друкується з абзацу. Формування питань у порядку денному
починається з прийменника "Про".

Основна частина протоколу складається з розділів, які
повинні відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються
арабськими цифрами і будуються за такою схемою:

^ СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від
межі лівого поля. Після слів ставиться двокрапка.

Після слова "СЛУХАЛИ" зазначається текст виступу
основного доповідача. Прізвище та ініціали (ініціал імені) кожного
доповідача друкуються з нового рядка. Текст виступу викладається у
третій особі однини.

Тексти або тези доповіді та виступів, оформлені як окремі
документи, до тексту протоколу не включаються. Після відомостей
про доповідача ставиться тире і зазначається: "Текст доповіді
(виступу) додається до протоколу".

Після слова "ВИСТУПИЛИ" фіксуються виступи тих осіб, які
взяли участь в обговоренні доповіді. Виступи оформляються у
протоколі із зазначенням посад, прізвищ та ініціалів (ініціалу
імені) промовців у називному відмінку, а також з викладенням
змісту питання та відповідей на нього. Зміст виступів викладається
від третьої особи однини.

Після слова "ВИРІШИЛИ" ("УХВАЛИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ")
фіксується прийняте рішення з обговорюваного питання порядку
денного. Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що
відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк.

Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і
підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. Підпункти
нумеруються цифрами з дужкою.

У разі коли на засіданні приймається рішення про
затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей
документ додається до протоколу і в ньому робиться посилання на
номер і дату протоколу. За наявності інших документів, що
розглядалися на засіданні та факт обговорення яких було
зафіксовано у тексті протоколу, вони нумеруються арабськими
цифрами (Додаток 1, Додаток 2). У відповідних пунктах протоколу
робиться посилання на ці додатки.

Реквізит "Відмітка про наявність додатків" наприкінці тексту
протоколу не зазначається.

Протокол підписується головуючим на засіданні
колегіального органу та секретарем.
1   2   3   4Схожі:

Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconНаказ №20 Про затвердження інструкції з діловодства
«Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,...
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти золочівської районної державної адмінстрації затверджено розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації 30. 09. 2011р. №186/к Положення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації і підпорядковується...
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти золочівської районної державної адмінстрації затверджено розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації 30. 09. 2011р. №186/к Положення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації і підпорядковується...
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconНаказ №2 Про затвердження графіків прийому громадян в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації на 2012 рік
Рнення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації...
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconПлан роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік
Головний спеціаліст відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Шевченко С. В
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconНаказ №11 Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Золочівському дитячому будинку змішаного типу
Постанови км україни від 14 квітня 1997 року №348 «Про затвердження Інструкції з діловодства та звернення громадян в органах державної...
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови Золочівської районної державної адміністрації від 14 січня 2011 року №10 Склад колегії відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації
Оберемок Наталія Вікторівна – начальник відділу освіти райдержадміністрації, голова колегії
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconПлан роботи щодо запобігання та протидії корупції серед державних службовців, посадових осіб відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації та керівників закладів освіти району, дотримання ними вимог антикорупційного законодавства на 2012 рік
Золочівської районної державної адміністрації та керівників закладів освіти району
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconЗаходи щодо проведення Всеукраїнської акції
Харківської обласної державної адміністрації від 06. 02. 2012 року №01-12/595, листа мону, молоді та спорту України від 30. 01. 2012...
Наказ №22 Про затвердження інструкції з діловодства в відділі освіти Золочівської районної державної адміністрації iconЗвіт відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації про надходження звернень громадян за показниками Класифікатора за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком I. Характеристика звернення
Звіт відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації про надходження звернень громадян
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи