План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти icon

План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освітиНазваПлан Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти
Дата конвертації31.01.2013
Розмір445 b.
ТипДокументи
джерелоПлан

 • 1. Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти.

 • 2. Зміст концепції сталого розвитку.

 • 3. Зміст концепції випереджаючої освіти.

 • 4. Основні напрямки впровадження випереджаючої освіти у навчальну та виховну діяльність.Головні аспекти соціального розвитку ХХІ століття:

 • Динамічність;

 • Технологічність та інформаційність;

 • Інтегративність;

 • Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних ризиків. • Інформаційне суспільство - суспільство, яке існує завдяки комп’ютеризації та інформатизації виробничої діяльності та економічних взаємовідносин і характеризується підвищеним впливом інформаційно-комунікативних технологій на всі сфери людської діяльності.

 • Основні риси інформаційного суспільства:

 • швидка зміна технологій, інформатизація суспільства;

 • постійне поширення інформації та ролі масмедіа;

 • перехід до віртуальних форм соціальної діяльності (політики, економіки, освіти, науки та мистецтва).

 • створення глобального інформаційного простору.Вимоги до людини:

 • індустріального суспільства:

 • Виконавча точність;

 • Уміння підпорядковуватися владі;

 • Виконувати однотипну роботу. • Глобалізація - процес прискорення та поглиблення економічних, політичних, соціальних, правових і культурних взаємозалежностей держав та цивілізацій з посиленням їхньої відкритості та універсальності.

 • Типи глобалізації:

 • Економічна;

 • Територіально-політична;

 • Комунікативна;

 • Соціокультурна.Освітні зміни цінностей вимагають:

 • Нових знань та вмінь, сприятливих для вирішення проблем майбутнього;

 • Суттєвої зміни моделей поведінки у бік формування орієнтованої на порозуміння культури взаємовідносин, відповідної споживчої культури, екологічного світогляду;

 • Розуміння педагогічною спільнотою характеру суспільних потреб та змін соціального розвитку.Основними тенденціями сучасного розвитку освіти є:

 • Відкритість;

 • Безперервність;

 • Трансформація у сферу освітніх послуг.Відкрита освіта передбачає:

 • Самостійність і провідну роль особистості у процесі свого навчання.

 • Свободу вибору основних параметрів процесу навчання (часу, місця, тривалості, ціни, форм, методів, змісту, організації, цілей, джерел, засобів, оцінки, програми навчання, консультантів, викладачів, навчальних закладів, рівнів).

 • Активну роль особи, яка навчається, перетворення її із об'єкту у реальний суб'єкт навчання шляхом залучення до визначення основних параметрів навчального процесу.

 • Використання різних форм взаємодії між учасниками навчального процесу.Безперервна освіта передбачає:

 • Набуття людиною необхідних компетенцій (знань, умінь (навичок), якостей (установок, цінностей) відповідно до суспільних потреб.

 • Розподіл процесу здобуття освіти на етапи - базову (дипломну освіту) та післядипломну освіту.

 • Визначення пріоритетності освіти протягом всього життя як можливості вдосконалювати свої знання та вміння, пристосовуватися до змін середовища.Перетворення освіти на сферу освітніх послуг:

 • Заклади освіти стають середовищем для ефективного навчання.

 • Орієнтація на індивідуалізацію потреб та запитів споживачів освітніх послуг.

 • Розширення спектру змісту, видів, форм, методів навчання. Інноваційність як ключовий фактор розвитку сфери освітніх послуг.

 • Зміна підходів щодо оцінки якості наданих освітніх послуг, що передбачає введення систем управління якістю освіти, орієнтацію на міжнародні професійні стандарти.Сучасні зміни у соціальному розвитку створили умови для формування двох ключових моделей освіти:

 • ^ ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУСталий (стійкий, усталений) розвиток – це:

 • 1) будь-яка форма підтримуваного (самопідтримуваного) розвитку певної галузі суспільства чи сфери життєдіяльності людини (широке визначення);

 • 2) стабільний спрямований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні природних ресурсів (вузьке визначення, синонім «екозбалансований розвиток»);

 • 3) розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. • Сталість – здатність системи зберігати довгострокову рівновагу при наявності зовнішніх впливів. Система знаходиться у стані довгострокової рівноваги, коли всі впливи на неї компенсуються іншими.^ Стратегія сталого розвитку – це:

 • стратегія переходу до екозбалансованих форм природокористування та соціального розвитку. Сформульована у 1980 році у Всесвітній стратегии збереження природи, отримала розповсюдження після публікації доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє» (1987 р.) та була оприлюднена на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р., на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку.^ Стале суспільство - це

 • це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.Чинники, які визначають сталий розвиток суспільства:

 • Екологічний

 • (вироблення екологічних умов розвитку людства: правові, економічні, політичні, соціокультурні чинники регулювання діяльності людини з точки зору ресурсозбереження та охорони довкілля) • Економічний

 • (перетворення ринкової системи на засадах екологізації виробництва, переходу до екобеспечного споживання, розвиток альтернативних технологій ресурсозабеспечення, нешкідливих для довкілля та здоров’я людини) • Соціальний

 • (регулювання соціальних глобальних проблем: демографічних, міграційних, соціальної нерівності, ризиків політичної нестабільності, проблем тероризму, військових протистоянь, забезпечення прав людини та демократичних перетворень у світі)^ Принципи сталого розвитку (згідно «Порядку денного на ХХ століття».

 • принцип забезпечення рівних можливостей для різних поколінь і рівних можливостей для представників того самого покоління;

 • принцип вживання заходів обережності;

 • принцип, відповідно до якого платить забруднювач;

 • принцип загальної, але диференційованої відповідальності;

 • принцип доступу до інформації й судовим і адміністративним розглядам і участі в них;

 • принцип оцінки екологічних наслідків і попереднього повідомлення.Освіта для сталого розвитку – це:

 • форма освітньої діяльності, спрямованої на впровадження ідей, принципів та цінностей сталого розвитку у навчання та виховання з метою формування культури ощадливого та відповідального відношення до природного та соціального оточення. • Щоб прийняти існуючі історичні виклики ХХІ століття, освіта повинна мати випереджаючий характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій вихованців, формування в них нової культури, нових способів мислення та діяльності. • Ідея випереджаючої освіти вперше була сформульована у докладі Римському клубу «Нема меж навчання», підготовленому у 1979 р. Дж.Боткіним, Е.Ельманжером та М.Маліцем. Доклад діагностував невідповідність національних систем освіти пріоритетам та майбутнім потребам суспільства.

 • Освітня функція суспільства повинна мати інноваційний, прогностичний характер, тобто випереджати ті зміни, які відбуваються у світі.

Випереджаюча освіта для сталого розвитку – це:

 • концепція переходу сучасної освіти на засади сталого розвитку з врахуванням основних тенденцій соціальних змін.

 • Поняття сталого розвитку є доповненням до ідеї випереджаючої освіти, оскільки воно є метою або ідеалом суспільного розвитку в умовах глобалізації та поширення ситуацій несталості та соціальних ризиків. • Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку

 • є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.Основні цінності та принципи, на яких ґрунтується концепція випереджаючої освіти:

 • Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку;

 • Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби;

 • Взаємодія в освітньому середовищі здійснюється за принципами партнерства, взаємності та толерантності;

 • Дії особистості будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської активності. • Випереджаюча освіта для сталого розвитку сприяє підготовці особистості до активного та успішного життя у сучасному мінливому світі, її всебічному та гармонійному розвитку.Шляхи реалізації стратегії випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • переорієнтація наявних навчальних програм у напрямку соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив;

 • формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку;

 • участь у навчанні не тільки дітей, а й їхніх батьків з метою сприяння переходу суспільства до сталих моделей виробництва і споживання;

 • сприяння підготовці кадрів в інтересах переходу до сталого розвитку.Особливості стратегії збалансованого розвитку освітнього закладу:

 • використання принципів стратегічного управління закладом освіти, технологій освітнього менеджменту та маркетингу;

 • впровадження в освітню практику проективних технологій, стратегій життєтворчості, компетентісного підходу;

 • залучення в освітній процес інтерактивних технологій, проблемних форм навчання та виховання.

 • будування освітнього процесу на засадах педагогіки співробітництва.Напрямки освітньої діяльності:

 • впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення;

 • впровадження курсів з розвитку критичного мислення та аргументативного дискурсу, відповідної інформаційної культури.

 • курси з розвитку екологічної культури з врахуванням сучасних соціокультурних потреб (формування відповідної споживчої культури, здоров’язберігаючих вмінь та навичок).

 • курси гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із залученням ідеї відповідального ставлення до життя).

 • курси соціостратегічного спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку).

 • курси, спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості – етики толерантності, гендерної рівності, полікультурності.

 • курси, спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості.Складові змісту випереджаючої освіти:

 • Екологічна:

 • засвоєння учнями знань щодо стану довкілля, органічної єдності людини та природи, заходів зі збереження цілісності природних екосистем, способів виходу з екологічної кризи;

 • формування екологічного світогляду та екокультури на засадах розкриття змісту та впровадження норм і принципів екологічної етики та етики відповідальності;

 • виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти для сталого розвитку;

 • засвоєння основних знань та умінь щодо здорового способу життя, гармонізації стосунків між людиною та природним середовищем;

 • прилучення до екологічного руху, розвиток екологічних організацій на рівні шкільних та позашкільних закладів освіти дніпропетровського регіону. • Правова:

 • засвоєння учнями знань щодо реалізації прав людини та дитини згідно концепції сталого розвитку;

 • розкриття змісту норм демократії, правової культури громадян, ролі громадськості у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем;

 • залучення учнів у процеси шкільного самоврядування, практичної реалізації громадянськості як особистісної та колективної відповідальної поведінки у контексті реалізації норм та принципів сталого розвитку;

 • привчання дітей до відкритого й вільного виразу своїх думок на основі реалізації ідей педагогіки співробітництва, розвиток навичок аргументування своєї думки. • Соціально-економічна:

 • розкриття змісту поняття «якісне життя» як однієї зі складових концепції сталого розвитку;

 • прищеплення навичок розумного ресурсо- та енергоспоживання, раціонального використання предметів споживання, зменшення марних витрат сировини;

 • впровадження норм соціальної справедливості, попередження проявів насильства та несправедливості у відносинах між дітьми та дітьми і дорослими;

 • розвиток високого рівня соціальної мобільності дітей, виховання в них культури інноваційності та успішності, що сприятиме більшої адаптації до динаміки життя у сучасному постіндустріальному суспільстві. • Морально-етична:

 • формування гуманістичних цінностей та пріоритетів, заснованих на ідеї самоцінності кожної особистості, ії права на відмінність;

 • емоційно-ціннісний підхід, що передбачає вміння людиною ставати на позицію іншого, визнавати його думки, одночасно, відстоювати власну позицію, не принижуючи гідність іншої людини;

 • розвиток неконфронтаційної свідомості, орієнтованої на співдружню та неконфліктну діяльність;

 • впровадження норм діяльнісної педагогіки, що орієнтована на небайдуже, активне відношення до порушень принципів сталості, вміння оптимально реагувати на недодержання екологічних та соціально-економічних вимог згідно пріоритетам сталого розвитку.

 • розвиток високої інформаційної культури, що передбачає медіа-грамотність, поінформованість з проблем сталого розвитку, активізацію критичного мислення.

Схожі:

План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconНаказ №65 Про внесення змін до наказу від 24. 01. 2011 року №40 «Про створення експериментального майданчика на період діяльності 2011-2014 рр.»
«Про внесення змін до наказу від 27. 12. 2010 №773 «Про створення єдиної мережі експериментальних майданчиків та шкіл-лабораторій...
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconВисоцька О.Є. Рекомендації для роботи над дослідно-експериментальною програмою за темою
«Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку на...
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconО. С.Ігнатенко, заступник директора сзш №2, вчитель хімії та біології, учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософсько-теоретичні та практико- зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Предмети освітньої галузі «природознавство» як засіб екологічної освіти для сталого розвитку
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconПлан роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2013 рік
Ладів Київської області полягає в здійсненні науково-методичного супроводу процесу створення динамічної та гнучкої системи самоосвіти...
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconКолегіум №11 Загальноосвітній навчальний заклад I – III ступенів 51200 Дніпропетровська обл м. Новомосковськ, вул Жовтнева, 5 тел.
Творчий пошук як основа духовного зростання учнів та педагогів в умовах школи випереджаючої освіти для сталого розвитку
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconПлан роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2011-2012 навчальний рік
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconПлан роботи на рік (додаток 2). План роботи на місяць (додаток 3). Список категорійних дітей
Соціальні педагоги шкіл входять до психологічної служби (разом із психологом) навчально-виховного закладу і безпосередньо підпорядковуються...
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconКомп’ютерні системи та мережі Адміністрування комп'ютерних мереж Створення, обслуговування й адміністрування мереж на 100%
Дана книга містить всю необхідну інформацію про проектування і створення мереж різних типів і режими їх роботи, а також про всі тонкощі...
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconМетодичні рекомендації щодо підвищення комунікативної культури учнів у мережі Інтернет
Настільки ж реальним, як і користь, задоволення, які отримують користувачі Інтернет-ресурсів. Безпека дітей у мережі Інтернет – зона...
План Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти iconКонцепція громадянської освіти в Україні Актуальність громадянської освіти в Україні
Україні: її мету, завдання, основні принципи, зміст, форми, методи та шляхи впровадження. Концепція громадянської освіти в Україні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи