Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") icon

Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва".(Для спеціальності „Економіка підприємства")НазваКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Сторінка1/6
Дата конвертації12.07.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипКонспект
джерело
  1   2   3   4   5   6Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Горлівський технікум Донецького національного університету


БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Конспект лекцій


2011


Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва” .(Для спеціальності „Економіка підприємства”).

Підготувала: Євсєєва О.В. - м.Горлівка, ГТДонНУ.


Для студентів та викладачів спеціальних дисциплін.


Рецензент:


Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін Гтдонну.


Протокол №______від___________


Голова циклової комісії Н.О.Діденко


ЗМІСТ

Стр.

Тема 1. Предмет курсу «Безпека життєдіяльності». Його зміст. Законодавчі акти по БЖД. Основні поняття й визначення.

4

Структурно-логічні модулі

14

Тести, відповіді

20

Тема 2. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах побуту, природного й міського середовища. Основні поняття й визначення.

22

Структурно-логічні модулі

28

Тести, відповіді

32

Тема 3. Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часу і їхній вплив на життєдіяльність населення. Основні поняття й визначення.

33

Структурно-логічні модулі

41

Тести, відповіді

42

Тема 4. Стійкість роботи об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій військового й мирного часу. Основні поняття й визначення.

43

Структурно-логічні модулі

45

Тести, відповіді

46

Тема 5. Основи безпечної взаємодії людини з машинами й виробничим середовищем. . Основні поняття й визначення.

47

Структурно-логічні модулі

50

Тести, відповіді

51


^ ПРЕДМЕТ КУРСУ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" ЙОГО ЗМІСТ.

Курс "Безпека життєдіяльності" являє собою гуманитарно-техническую дисципліну, у якій, розглядаються питання безпечної взаємодії людини із середовищем перебування: побутова, міська, природна й виробничої, а також безпека населення при надзвичайних ситуаціях військового й мирного часу.

Основна мета курсу -і турбота про людину і його здоров'я. Крім того. велике значення має запобігання економічних втрат, викликуваних травматизмом, професійними захворюваннями а також збитками при стихійних-: нещастях, пожежах, вибухах й аваріях.

У народному господарстві України щорічно травмуються близько 140 тис. чоловік з них 2,6 тис. гинуть. У республіці на обліку складається 180 тис. інвалідів. У шкідливих умовах працюють. 5 млн. чоловік.

По даним міжнародної організації праці у світі щодня реєструються 500 н/с зі смертельним результатом близько 300 тис. одержують травми.

Економічні витрати становлять близько 1% світового валового доходу. На ці засоби можна забезпечити харчуванням країну з населенням 75 млн. чоловік.

Дослідженню проблем безпеки життєдіяльності присвячений ряд юридичних, медичних і технічних наук.

ГІГІЄНА ПРАЦІ -іце галузь медичної науки, що вивчає, трудову діяльність людини й навколишнє виробниче середовище з погляду її можливого впливу на. організм людини й разрабатывающая рекомендації для створення сприятливих і здорових умов праці.

ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ -- це галузь гігієни праці, що вивчає властивості отруйних речовин і викликувані ними патологічні зміни в організмі людини з метою вишукування ефективних засобів для лікування й профілактики отруєння.

^ ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ й ГІГІЄНА ПРАЦІ -- це система організаційно-технічних заходів визначальні вимоги при проектуванні будівництві й експлуатації будинків, технологічних процесів й окремого встаткування.

ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ й ЕРГОНОМІКА розробляють принципи оптимального розподілу функції між людиною й машиною в керуючих системах, пошук оптимальної конструкції засобів керування з урахуванням характеристик природних аналізаторів людини.
^

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПО БЖД


Правові, нормативно-технічні й організаційні здатні забезпечення БЖД.

В основу всіх законодавчих актів по безпеці життєдіяльності покладені протоколи Женевської конвенції 1949 р. і додаткові протоколи до неї 1977р. з питань міжнародного гуманітарного права й захисту людей.

Ці протоколи покладені в основу основних законів України по БЖД населення, прийнятих останнім часом.

^ 1. Конституція України, у якій визначені:

право громадян на працю з оплатою праці відповідно до його кількості і якістю

право на відпочинок, забезпечуваному встановленням 8-вартового робочого дня. вихідних днів і щорічних оплачуваних відпусток.

^ 2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон про охорону праці. У цьому законі визначені основні принципи державної політики в області охорони праці:

- у пріоритет життя й здоров'я працівника, стосовно результатів виробничої діяльності підприємства:

- рішення завдань безпеки на основі національної програми з використанням останніх досягнень науки:

- соціальний захист працівників, повне відшкодування збитку потерпілим:

- навчання населення, професійна підготовка й підвищення кваліфікації:

міжнародне співробітництво в області охорони праці, використання - світового досвіду роботи з поліпшення умов праці.

4. Державні міжгалузеві й галузеві правила, стандарти, норми, положення й інструкції. Ці законодавчі норми розробляються органами державного нагляду по охороні праці разом з міністерством й іншими центральними державними органами виконавчої влади, при участі профспілок.

5. Питання безпеки життєдіяльності визначаються в наказах й інструкціях міністерств і відомств, правилах внутрішнього розпорядку, і колективного договорів.

Велике значення в створенні здорових і безпечних умов життєдіяльності має стандартизація. Система стандартів по безпеці праці. (ССБТ) дозволяє впорядкувати розробку науково-технічної документації по безпеці праці..

Всі стандарти безпеки праці, розділені на 6 угруповань: 0.1. 2.3. 4 5

СТАНДАРТИ УГРУПОВАННЯ* 0* установлюють термінологія в області безпеки праці, класифікацію небезпечних і шкідливих факторів, методи оцінки безпеки праці.

СТАНДАРТИ УГРУПОВАННЯ 1" установлюють предельно-допустимые значення нормованих параметрів, вимоги до методів їхнього виміру.

СТАНДАРТИ УГРУПОВАННЯ "2" установлюють вимоги безпеки до конструкції встаткування в цілому й до його окремих елементів (робітником органам, органам керування, захисним пристроям і т.д.».

СТАНДАРТИ УГРУПОВАННЯ "З" установлюють вимоги безпеки до технічних процесів, режимам роботи встаткування, до робочих місць і режиму праці персоналу й вимога до застосування засобів зашиті працюючих.

СТАНДАРТИ УГРУПОВАННЯ* 4* визначають класифікацію засобів зашиті працюючих і методи їхніх випробувань.

СТАНДАРТИ УГРУПОВАННЯ* 5* визначають вимоги безпеки до виробничих будинків і споруджень.

Системи 6-9 є резервними для подальшого розвитку ССБТ.


ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

Через велике значення, що надається в нашій країні безпеки життєдіяльності й у зв'язку з тим що проведення різні заходів у цьому питанні є складною справою, до нагляду за виконанням законодавства про працю притягнуті державні й суспільні органи.

Державний нагляд за дотриманням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України й підлеглими йому прокурорами.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД за дотриманням законодавчих актів про. охороні праці здійснюють:

1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці.

2. Державний комітет України по ядерній і радіаційній безпеці.

3. Органи державного пожежного нагляду керування пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України.

4. Органи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. Органи державного нагляду, за охороною праці не залежать від господарських органів й об'єднань громадян, політичних партій. Рад народних депутатів на місцях.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (інспектори) мають право:

- безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати від власників необхідні пояснення й матеріали по даних питаннях:

- направляти власникам підприємств й ін. посадовим липам обов'язкові для виконання розпорядження (приписання) про- усунення порушень і недоліків в області охорони праці:

- припиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів у випадках грубих порушень техніки безпеки:

- залучати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушеннях нормативних актів по охороні праці:

- направляти власникам підприємств подання про невідповідність посадових осіб займаної посади, передавати в необхідних випадках матеріали в органи прокуратури для залучення винних до кримінальної відповідальності

Посадові особи органів нагляду відповідають за виконання покладених на них обов'язків відповідно до законодавства.

СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ за охороною праці здійснюють:

1. трудові колективи через обраних ними уповноважених;

2. професійні союзи в особі своїх виборних органів і представників

Уповноважені по охороні праці обираються на зборах (конференціях) підприємств, цехів, ділянок відкритим голосуванням із числа досвідчених працівників. Їхня кількість визначається розмірами підприємства.

Уповноважені по охороні праці в місячний строк після обрання проходять навчання з питань безпеки життєдіяльності за рахунок власника

ПРОФЕСІЙНІ СОЮЗИ здійснюють контроль за дотриманням власником законодавчих й ін. нормативних актів по безпеці життєдіяльності, забезпеченням виробничого побуту й засобами зашиті працівників.

На. підприємствах із числом що працювали 50 чел. і більше створюються комісії з охорони праці. Комісія обирається на загальних зборах (конференції) колективу підприємства на засадах рівного представництва від власника й колективу.

До складу комісії включаються від власника фахівці з безпеки й гігієни праці, промсанитарии і юридичної служби.

До складу комісії від трудового колективу, рекомендуються працівники основної професії, уповноважені по охороні праці, представники профспілки.

^ Основними завданнями комісії є:

- захист законних прав трудящих в області охорони праці:

- розробка рекомендацій власникові підприємства по поліпшенню умов праці:

- вироблення, пропозицій по включення в колективний договір питань по охороні праці й використанню засобів фонду.

Комісію очолює голова. Вона збирається в міру необхідності, не рідше одного разу у квартал.

ДЕРЖАВНЕ КЕРУВАННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Державне керування охороною праці здійснюють:

1. Кабінет Міністрів України.

2. Державний комітет України по нагляду за охороною праці.

3. Міністерства й ін. державні органи виконавчої влади.

4. Місцева державна адміністрація.

5. Місцеві Ради народних депутатів.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

- забезпечує реалізацію державної політики в області охорони праці:

- затверджує національну програму по поліпшенню безпеки, гігієні праці, і виробничого середовища:

- визначає функції міністерств й ін. органів виконавчої влади по створенню безпечних і нешкідливих умов праці й нагляду за охороною праці

- визначає порядок створення й використання фонду охорони праці. Для розробки й реалізації цілісної системи керування охороною праці при Кабінеті

Міністрів України створена Національна рада по безпеці життєдіяльності населення очолюваний вице - прем'єром України.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ по нагляду за охороною праці

- розробляє разом з міністерствами, ін. органами державної виконавчої влади й профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці й виробничого середовища й контролює її виконання:

- координує роботу міністерств й ін. органів державної влади, підприємств, і об'єднань по поліпшенню безпеки життєдіяльності

- вивчає, узагальнює й поширює світовий досвід забезпечує виконання міжнародних договорів й угод по безпеці. МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ здійснює:

- державну експертизу умов праці:

- визначає порядок і контроль за атестацією робочих місць:

- бере участь у розробці законодавчих актів по охороні праці.

ІНШІ МІНІСТЕРСТВА Й ВІДОМСТВА:

- розробляють і реалізують комплексні заходи щодо поліпшення безпеки праці

- здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств по охороні праці

- фінансує розробку нормативних актів по охороні праці

- проводять навчання й перевірку знань правил і норм по охороні праці в керівників підприємств:

- здійснюють внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці.. Для проведення відзначених робіт в апарату міністерств є відділи служби охорони праці.

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ й ради народних депутатів у межах відповідних територій:

- забезпечують реалізацію державної програми в області охорони трупа:

- сформують разом із профспілками заходу щодо поліпшення безпеки життєдіяльності, що мають міжгалузеве значення:

- створюють фонди по охороні праці

- здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів про охорону праці на підприємствах.

Для реалізації відзначених функцій у структурі місцевих органів влади є відповідні відділи.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві покладена на адміністративно-технічний персонал підприємства.

Директор, головний інженер, начальники цехів, майстри - кожний на своїй ділянці забезпечує безпечні умови праці.

ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА (власник):

- створює відповідну службу й призначає посадових лиц. питань, що забезпечують рішення, безпеки: визначає їхні функціональні обов'язки й права

- разом із профспілками розробляє комплексні заходи щодо поліпшення праці Фінансує їх і здійснює контроль за виконанням;

- здійснює контроль за проведенням атестації робочих місць

- здійснює контроль за забезпеченням працюючими інструкціями з техніки безпеки, спецодягом і спецпитанием.

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР (ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР) здійснює безпосередній посібник з виконання заходів, пов'язаних з безпекою життєдіяльності й відповідає за їхнє дотримання.

Цю роботу він проводить через відділи (бюро) техніки безпеки.

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ вирішує наступні завдання:

- розробляє цілісну систему керування охороною праці на підприємстві:

- спільно зі структурними підрозділами підприємства становить комплексні заходи щодо поліпшення умов праці:

- проведення методичного керівництва всією роботою по охороні праці

- забезпечує проведення вступного інструктажу й контролює проведення інструктажів на робочому місці й ін. видів навчання:

- контролює проведення паспортизації. цехів, ділянок, робочих місць:

- веде розслідування й облік нещасних випадків, а також звітність

- контролює забезпечення працюючим спецодягом, індивідуальними засобами зашиті, спецпитанием, а також інструкціями й засобами наочної агітації працюючих. ПРАЦІВНИКИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ беруть участь:

- у розслідуванні нещасних випадків:

- формуванні фонду охорони праці:

  • у роботі комісії з уведення в експлуатацію нових об'єктів й устаткування.

. У завдання НАЧАЛЬНИКІВ ЦЕХІВ І ВІДДІЛІВ, входить:

- забезпечення у виробничій обстановці нормальних санітарно-гігієнічних умов праці

- проведення заходів щодо попередження виробничого травматизму при виконанні різних виробничих процесів з використанням різноманітного встаткування:

- своєчасне забезпечення працюючим спецодягом, спецпитанием і т. д

- своєчасна розробка інструкцій з техніки безпеки для нового обладнання

- своєчасне розслідування нещасних випадків і складання акту за формою Н-1. В обов'язку МАЙСТРА входить:

- безпосереднє проведення заходів щодо поліпшення умов праці:

- нагляд за безпекою встаткування:

- постійне спостереження за виконанням робітниками інструкцій з ТБ, за. правильним користуванням індивідуальними засобами захисту:

- участь у розслідуванні нещасних випадків:

- проведення інструктажу на робочому місці.

Посадові особи підприємств здійснюють періодичний контроль стану

безпеки праці.

ПЕРШИЙ ЩАБЕЛЬ контролю здійснюється майстром й уповноваженим по охороні праці.

Цей контроль здійснюється щодня й результати фіксуються в спеціальному журналі.

ДРУГИЙ ЩАБЕЛЬ здійснюється начальником цеху. головою цехкому. інженером по ТБ і лікарем один раз у тиждень. Результати (недоліки) фіксуються в журналі.

ТРЕТІЙ ЩАБЕЛЬ контролю здійснюється раз на місяць головним инженерном. головою профкому або комісії з охорони праці, начальником відділу ТБ, промсанврачом. головним механіком й енергетиком.

Результати перевірки обговорюються на спеціальній нараді начальників цехів у головного інженера або директора з наступним виданням наказу.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ Й ВІДПОЧИНКУ.

Праця й відпочинок є дві сторони процесу життєдіяльності.

Фізіологічна основа раціональної праці й відпочинку - працездатність.

Раціональний режим праці й відпочинку покликаний забезпечити високу ефективність праці й

збереження здоров'я. Цей режим полягає в чергуванні праці й відпочинку, тривалість яких установлюється на основі аналізу працездатності.

Працездатність - це є здатність організму підтримувати необхідний рівень

потужності в плині тривалого часу.

У виробничих умовах можна відзначити наступні фази зміни

працездатності:

1. На початку зміни - входження в роботу ( врабатывание) - організм поступово

пристосовується до навантажень. Тривалість цієї фази становить 45-60 хв. у працівників фізичного важкий 1.5 години в працівників розумової праці.

2. Друга фаза - стійка працездатність, її тривалість становить 3. 5-4 години.

3. Третя фаза - (коней зміни) зниження працездатності, поява ознак стомлення.

Такі ж три характерні фази мають місце протягом тижня й року.

КЗОТ забороняються понаднормові роботи. Ці роботи попускають у виняткових випадках з дозволу профспілкових органів але при цьому число понаднормових робіт на кожного працівника не повинне перевищувати 120 годину в рік або 4 години за два дні підряд. Оплата понаднормових виробляється в грошовій формі. Понаднормові роботи допускаються:

- якщо це необхідно для оборони країни й запобігання суспільних нещасть й аварій

- при виробництві суспільно необхідних робіт з водо- электро- і газопостачання населення

- при необхідності закінчити почату роботу яка не могла бути закінчена в нормальний робочий час, якщо припинення її. може викликати псую матеріалів, устаткування й т.д.

- при виробництві тимчасових робіт з ремонту встаткування, якщо їхній розлад викличе припинення роботи багатьох робітників: - на безперервних роботах якщо не з'явився робітник, що поміняє. Відповідно до закону України про охорону праці й КЗОТ власник підприємств може встановлювати разом із профспілкою більше короткийий робочий день для працівників з особливо небезпечними й шкідливими умовами праці, це рішення відбивається в колективному договорі.

ЧАС ВІДПОЧИНКУ. З метою охорони здоров'я трудящих установлені наступні види відпочинку: обідня перерва, междусменный перерва, щотижневий відпочинок, святкові дні й щорічні відпустки.

Обідня перерва починається не пізніше чим через 4 години після початку роботи й тривалість його становить від 30 хв. до 2 годин (по розпорядку дня).

МЕЖДУСМЕННЫЙ ПЕРЕРВА встановлюється тривалістю не менш 16 годин.

СВЯТКОВІ дні - 1 січня. 7 січня. 8 березня. 1, 2 й 9 травня, 24 серпня: 7 й 8 листопада. Роботи в ці дні виробляються тільки на безперервних виробництвах

Щорічні чергові відпустки тривалістю не менш 24 календарних днів надаються всім робітникам та службовцям зі збереженням заробітної плати. Черговий відпочинок надається через 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві, а в наступні роки може бути наданий авансом, тобто до витікання 6 місяців від дня закінчення попередньої відпустки.

^ ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК І ПІДЛІТКІВ

Біологічні й фізіологічні особливості організму жінок і підлітків вимагають спеціальної зашиті їх у процесі праці.

Широко залучаючи жінок до трудової діяльності, держава вживає заходів по захисту їхнього здоров'я.

Законом про охорону праці (ст. 14) забороняється застосування праці жінок на важких роботах і роботах зі шкідливими умовами праці, на підземних роботах і роботах по переміщенню ваги.

Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими умовами, на яких: забороняються використання праці жінок, визначається Міністерством охорони здоров'я за узгодженням з Державним комітетом України по охороні праці. Власники підприємств не мають права відмовляти жінкам у прийомі на роботу або звільняти з роботи з мотивів вагітності. На період вагітності жінок переводять на більше легку роботу зі збереженням середнього заробітку. Вагітні ( із чотирьох місяців) і жінки, що годують грудьми, не допускаються до нічної й понаднормової робіт.

Підлітки у віці до 18 років при надходженні на роботу проходять обов'язковий медичний огляд. Надалі медогляд вони проходять щорічно.

Підлітки у віці до 18 років не приймаються на важкі й шкідливі роботи. Вони не допускаються до нічн і понаднормовим працюємо.

Підлітки у віці 15-16 років приймаються на роботу за згодою профспілки і як правило, для навчання спеціальності.

Для звільнення підлітка з роботи необхідна згода профкому й комісії зі справ неповнолітніх. Тривалість робочого дня підлітків у віці 15-16 років - 4 година, a 17-18 років - б годин. Чергова відпустка підліткам надається в розмірі одного календарного місяця в літній період.

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Й ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

За порушення нормативних актів по охороні праці або інших правил і норм промислової санітарії згідно ст. 46 Закону про охорону праці України винні працівники можуть залучатися до дисциплінарної, матеріальної й кримінальної відповідальності.

^ Дисциплінарна відповідальність. Робітники та службовці, що не є посадовими липами; за порушення техніки безпеки можуть залучатися тільки до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарними стягненнями є: зауваження, догана. До посадових осіб за порушення нормативних актів застосовуються наступні види дисциплінарних стягнень:

зауваження, догана, звільнення з посади.

^ Матеріальна відповідальність. Власник несе матеріальну відповідальність за збиток, заподіяний працівникові при нещасному випадку й професійному захворюванні.

За грубі порушення правил і норм техніки безпеки й промислової санітарії на підприємство можуть накладати грошові штрафи.

Штрафи эа кожен нещасний випадок і професійне захворювання, що происшли по провині підприємства, стягуються в наступних розмірах:

- за. нещасний випадок, приведший до тимчасової втрати працездатності, штраф визначається з розрахунку середньомісячного заробітку постраждалого эа період непрацездатності

- за нещасний випадок і профзахворювання, приведшие до стійкої втрати працездатності - з розрахунку половини середньомісячного заробітку постраждалого эа кожен відсоток втрати працездатності. Відсоток втрати працездатності визначається медико-соціальною експертною комісією (МСЭК).

- за нещасний випадок зі смертельним результатом розмір штрафу визначається з розрахунку дворічного заробітку загиблого:

- за приховання нещасного випадку - десятикратний штраф. Штрафи за нещасні випадки перераховуються:

- у державний фонд охорони праці - 25%:

- у галузевий фонд - 25%:

- у регіональний фонд - 50%. Доказом провини підприємства є:

1. висновок комісії з розслідування нещасного випадку (акт Н-1):

2. медичний висновок

3. показання свідків

4. рішення суду;

При відсутності провини підприємства воно звільняється від штрафних санкцій. Відшкодування збитку потерпілому складається з:

1. Виплати втраченого заробітку. .

2. Виплати одноразової допомоги.

3. Компенсаційних витрат на медичну й соціальну допомогу.

4. Відшкодування морального збитку.

Втрачений заробіток потерпілому виплачується в повному обсязі за період непрацездатності. Розмір одноразової допомоги потерпілому визначається з розрахунку середньомісячного заробітку за кожен відсоток втрати працездатності.

Розмір компенсації за харчування визначається з научно-обоснованных норм й існуючих цін.

Розмір витрат на медичний відхід визначає МСЭК і він не може бути менше трьох мінімальних зарплат за спеціальний медичний відхід , уколи, масаж - двох мінімальних зарплат за звичайний відхід - одного мінімального зарплати-збирання кімнати.

Розмір морального збитку визначається за домовленістю потерпілого й власника підприємства на підставі висновку МСЭК. або рішення суду. Його сума не повинна перевищувати 150 неоподатковуваних мінімумів

Якщо в нещасному випадку винні підприємство й сам потерпілий, то розмір відшкодування визначається залежно від ступеня провини кожного. У кожному разі розмір відшкодування не може бути менш 50% від зазначених сум.

Потерпілий направляє заяву власникові підприємства на відшкодування збитку, що повинне бути розглянуте в 10-денний строк. У випадку смерті потерпілий розмір одноразової допомоги родині становить п'ятирічний заробіток загиблий й однорічний заробіток на кожного утриманця. Утриманцями загиблі вважаються:

1. Діти у віці до 18 років (учні до 23);

2. Батьки пенсійного віку:

3. Дружина (чоловік), якщо виховує дитини до 8 років. Розмір середньомісячного відшкодування утриманцям визначається з розрахунку. середньомісячного заробітку загиблого за винятком частини, що доводиться на потерпілого.

Одноразова допомога родині виплачується в місячний строк. Посадова особа. з вини якого стався нещасний випадок, може бути привечено до повного або частковому (не більше 1/3 окладу) відшкодуванню збитку підприємству.

^ Кримінальна відповідальність. Основною карною нормою, що охороняє права, є стаття 135 Кримінального кодексу України, що встановлює покарання за порушення правил охорони праці посадовими особами Ст. 135 КК УРСР має три частини:

- по першій частині - за порушення правил техніки безпеки промислової. санітарії або інших правил охорони праці, якщо це порушення могло спричинити нещасні випадки з людьми або інші тяжкі наслідки, посадова особа карається позбавленням волі на строк до одного року або виправних робіт на той строк або грошовий штраф (до 15 хв. зарплат), або звільненням з посади:

- по другій частині - за ті ж порушення повлекшие за собою заподіяння тілесних ушкоджень або втрату працездатності, посадова особа карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправних робіт на строк до одного року, або грошовим штрафом (до 20 хв. зарплат):

- по третій частині за. порушення, зазначеної в першій частині, повлекшие смерть людини або заподіяння важких тілесних ушкоджень декільком особам, посадова особа карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або грошовим штрафом (до 25 хв. зарплат).

Незаконне звільнення трудящого з роботи з особистих спонукань невиконання рішення суду про поновлення на роботі, а дорівнює інше навмисне істотне порушення законодавства про працю, зроблена посадовою особою державного або суспільного підприємства або установи, карається виправними роботами на строк до 1-го року або звільненням від посади (ст. 133 КК України).

Відмова в прийомі на роботу або звільнення з роботи матері з дитиною до 5 лет. а самотніх -до 14 років- караються виправними роботами на строк до одного гола або звільненням з посади (ст. 134 КК України. ст. 184 КК України).

^ ВИДИ ІНСТРУКТАЖУ. НАВЧАННЯ БЕЗПЕЧНИМ ПРИЙОМАМ РОБОТИ

Навчання робітників безпечним прийомам робіт, а також систематичний інструктаж є важливим профілактичним заходом щодо боротьби із травматизмом.

Інструктування робітників по техніці безпеки підрозділяється на три види: вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці й повторний.

Працівник при надходженні на роботу проходить вступний інструктаж.

У програму цього навчання входять загальні відомості про правильну організацію робочого місця, і способах безпечної роботи, правила особистої гігієни й правила пожежної безпеки. Після закінчення цього виду навчання робітникові дається контрольний лист. з яким він іде на роботу до майстра для навчання на робочому місці. Тривалість вступного інструктажу 8 годин, а на деяких виробництвах 12-14 годин..

Проведення інструктажу й перевірка знанні фіксується в спеціальних журналах..

Поточний інструктаж проводять перед провадженням робіт, на які оформляються з.

Позаплановий оперативний інструктаж обов'язковий при одержанні завдання по проведенню монтажу, ремонту, якої-небудь інший разової або рідко повторюваної роботи або організації нової роботи.

Цей інструктаж проводиться керівником роботи й включає відомості про призначення й характер завдання, виробничій обстановці й організації праці, можливих небезпеках при проведенні роботи, необхідному оснащенні й захисних засобах, способах безпечного виконання трудових операцій.

Заручення проводиться кваліфікованим інженерно-технічним персоналом. Програми навчання затверджуються головним інженером.

^

РОЗСЛІДУВАННЯ Й ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ


Розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань й аварій на підприємствах проводиться власником підприємства.

При нещасних випадках сам потерпілий або очевидець що происшли повідомляють майстрові або керівникові робіт.

Майстер зобов'язаний надати першу медичну допомогу потерпілому й відправити його в медпункт.

Про нещасний випадок, що происшли, майстер повідомляє начальникові цеху або керівникові структурного підрозділу.

Начальниць: цеху (підрозділу) повідомляє терміново про н/с власника підприємства й у профком.

Розслідування нещасних випадків й аварії проводиться комісією призначуваною власником підприємства спеціальним наказом.

^ Склад комісії:

- керівник (інженер) служби охорони праці підприємства - голова:,

- начальник цеху. ділянки або іншого структурного підрозділу

- голова профспілкової організації або уповноважений по охороні праці. Комісія з розслідування зобов'язана в плині Зх доби з моменту події:

- обстежити місце події нещасного випадку, опитати потерпілого й очевидців;

- розглянути стан умов праці на даному місці і їхня відповідність нормативним актам

- установити причини нещасного випадку й винних

- скласти акт за формою Н-1 у п'ятьох екземплярах, у якому вказати наявність провини підприємства й потерпілого й направити його на твердження власникові підприємства.

До акту за формою Н-1 додаються пояснення потерпілого й очевидців, фотографії й

схеми робочого місця, висновок медиків про наявність алкоголю в організмі.

Нещасні випадки, оформлені актом за формою Н-1. реєструються в спеціальному

журналі.

Аварії, які привели до руйнування або ушкодження будинків, споруджень, устаткування, розділяються на дві категорії:

- до першої категорії ставляться аварії, внаслідок - яких загинуло 5 чоловік і більше, або створилася загроза життю працівникам підприємства, або виведено з ладу підприємство на добу й більше

- до другої категорії ставляться аварії, при яких загинуло до п'яти чоловік, або була створена загроза життю працівникам цеху або його зупинка на зміну й більше.


^ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ Й ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ КЛАСИФІКАЦІЯ ЇХНІХ ПРИЧИН.

Аналіз травматизму й профзахворювань ставить завдання встановити закономірності, які викликали поява нещасних випадків і захворювань. Нещасному випадку завжди передують ті або інші відхилення від нормального ходу виробництва. Тому вивчення травматизму дало можливість розробити профілактичні заходи, що усувають небезпечні й шкідливі умови праці на виробництві.

Проблема безпеки праці повинна розглядатися комплексно з урахуванням всіх факторів, що створюють умови нещасним випадкам і захворюванням. З аналізу взаємозв'язків людини з елементами системи праці треба, що безпека й нешкідливість умові праці визначають групи факторів: виробничо^-технічні (організаційні, технічні, фактори виробничого середовища) і "людські" або, як їх прийнято називати, фізіологічні фактори. Технічні фактори відрізняються більшою розмаїтістю, тому вони можуть бути підрозділені на 3 види: конструкторські, технологічні й фактори технічного обслуговування ( зміст у справності техніки).

Для аналізу виробничого травматизму застосовуються три основних методи:

статистичний, монографічний й економічний.

Статистичний метод заснований на вивченні причин травматизму по документах, що реєструє нещасні випадки (акти за формою Н-1, листки непрацездатності) за певний період часу. Цей метод дозволяє визначити порівняльну динаміку травматизму по окремих галузях, підприємствам, цехам, ділянкам одного підприємства й виявити закономірність росту або зниження травматизму.

Для оцінки рівня травматизму користуються відносними статистичними показниками частоти й ваги травматизму. В Україні як показник частоти травматизму приймається число нещасних випадків, що доводиться на тисячу працюючих за. певний календарний період:


Кч=1000Т/Р


де Т - число нещасних випадків за даний період: Р - среднесписочное число працюючих за той же період..

Як показник ваги травматизму приймається середня тривалість

непрацездатності, що доводиться на один нещасний випадки:


Кт=Д/Т

де Д - сумарне число днів непрацездатності по всіх нещасних випадках за даний період.

При поглибленому - статистичному аналізі травматизму крім - виявлення безпосередніх причин травматизму виробляється аналіз нещасних випадків по характері впливу на організм людини, по видах травм, аналізуються відомості про потерпілих (професія, вік, підлога) і дані про час події - (місяць, гол. день тижня, зміна, година робочого дня).

Статистичні методи передбачають наступні етапи досліджень: спостереження, нагромадження статистичного матеріалу й обробку (аналіз) отриманих даних, з наступними висновками й рекомендаціями. Аналіз статистичних матеріалів, згрупованих у табличні зведення стає більше наочним при графічному його зображенні у вигляді діаграм і графіків.

Різновидом статистичного методу, є груповий і топографічний.^ Правові, нормативно-технічні й організаційні способи забезпечення безпечної життєдіяльності.

Конституція України.
Кодекс законів про працю (КзоТ).
Закон про охорону праці.
Державні міжгалузеві й галузеві правила, стандарти, норми, положення, інструкції.
Система стандартів по безпеці праці (ССБТ).
^ Державний нагляд за дотриманням законодавства в області БЖД.
Державний комітет України по нагляду за охороною праці.

(Госкомнадзорохрантруда).
Державний комітет з ядерній і радіаційній безпеці.
Державний парадний нагляд.
Санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я.
^ Суспільний контроль за дотриманням законодавства в області БЖД.
Уповноважені трудових колективів.
Професійні союзи.
Комісії з охорони праці на підприємствах.
^ Державне керування охороною праці.
Кабінет Міністрів України.
Госкомнадзорохрантруда

Міністерства, відомства й інші органи виконавчої влади.
Місцева державна адміністрація.
Місцеві Ради народних депутатів.
Організація служби безпечної життєдіяльності на підприємстві.
Директор підприємства.

(Власник)
Технічний директор.

(Головний інженер)
Служба охорони праці.
Начальники цехів і підрозділів.
Майстер.
^ Забезпечення нормального режиму роботи й відпочинку.
Працездатність.
Фази зміни працездатності.
Робочий час.
Час відпочинку.
Обідня перерва.
Междусменный перерва.
Вихідні дні.
Святкові дні.
Щорічна відпустка.
Охорона праці жінок і неповнолітніх.
^ Відповідальність підприємства й посадових осіб за порушення трудового законодавства.
Дисциплінарна відповідальність


Замечания

Выговор


Увольнение с должности


Матеріальна відповідальність
Штрафні санкції за:
Порушення законодавчих актів, норм і правил.
Невиконання розпоряджень органів державного нагляду.
Нещасний випадок з вини підприємства.
Кримінальна відповідальність.

^ Навчання безпечним прийомам роботи.


Вступний інструктаж.

Інструктаж на робочому місці.

Повторний інструктаж.
Поточний інструктаж.
Позаплановий інструктаж.
^ Розслідування й облік нещасних випадків.

Дії потерпілого й очевидців.
Дії майстра, начальника цеху.
Порядок роботи комісії з розслідування нещасного випадку.

Аналіз виробничого травматизму й профзахворювань. Класифікація їхніх причин.  1   2   3   4   5   6Схожі:

Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи екології".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Основи екології”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Філософія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Філософія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Філософія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Філософія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Біологія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Біологія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Ціноутворення".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Ціноутворення”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Страхування".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Страхування”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Статистика".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Статистика”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Політологія".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Політологія”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Маркетинг".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Маркетинг”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Конспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Основи підприємництва\".(Для спеціальності „Економіка підприємства\") iconКонспект лекцій 2011 Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство".(Для спеціальності „Економіка підприємства")
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство”.(Для спеціальності „Економіка підприємства”)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи