Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя icon

Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителяНазваОсобистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя
Дата конвертації06.07.2013
Розмір115.12 Kb.
ТипДокументи
джерело

Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя


Я-актуальне

Я-майбутнє

Знання

Основ законодавчого забезпечення діяльності вчителя

Нормативно-правової бази діяльності вчителя спеціалізованого ЗНЗ

Педагогіко-психологічних та методологічних основ організації навчання та виховання учнів

Фактичного матеріалу, дидактичних принципів, методів, засобів викладання та форм організації навчально-пізнавальної діяльності

Основ вікової фізіології, санітарії та гігієни навчальної праці

Вікових та психологічних особливостей учнів

Типології й структури сучасного навчального заняття

Про сучасні, активні форми і методи навчання і виховання

Основ методики викладання навчального предмета

Про особливості сучасної концепції навчального предмета

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

Методів і способів визначення рівнів навчальних досягнень і вихованості учнів

Методів визначення рівнів розвитку здібностей учнів

Методики діагностики й розвитку обдарованих учнів

Основ позашкільної педагогіки

Науково-методичних основ, використання ігрових форм в організації діяльності учнів

Основ соціальної філософії

Актуальних проблем суспільства, економічної й політичної сфер

Основ використання комп’ютерної техніки

Про можливості сучасних засобів навчання

Основ теорій спілкування

Положень НЛПВикористовувати загальні положення теорії для пояснення поточних фактів і ситуацій

Аналізувати теоретичні положення і робити оперативні висновки

Здійснювати аналіз наукової і методичної літератури

Застосовувати ефективні технології навчання

Визначати середні (тактичні) цілі виховання і навчання

Визначати віддалені (стра­тегічні) цілі виховання і навчання

Використовувати досвід інших педагогів для планування своєї роботи

Точно визначати головне завдання в конкретній ситуації, за нею другорядне і так далі, відповідно до їх значущості

Добирати ефективні прийоми навчання і виховання

Розробляти навчально-методичне забезпечення діяльності

Забезпечувати реалізацію теоретичних знань учнів в їх практичній діяльності

Виявляти і точно формулю­вати найповнішу систему завдань відповідно до по­ставленої мети навчально-виховної роботи

Використовувати свої со­ціально-моральні і психолого-педагогічні знання для з'ясування та оцінювання психологічного стану певних учнів, рівнів їхньої вихованості і навченості

Виявляти і прогнозувати можливі шляхи розвитку на­вчально-виховного процесу, дії особистостей, груп учнів, класних колективів

Оформляти свої плани у відповідні шкільні документи

Добирати необхідні засоби для майбутньої роботи, планува­ти їхнє застосування

Підтримувати бесіду

Здійснювати конструктивну комунікацію

Визначати й оцінювати діяльність інших суб'єктів педагогічної діяль­ності

Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, визна­чати взаємозалежність між яви­щами в педагогічній системі

Підтримувати психологічну рівновагу

Застосовувати психолого-педагогічні прийоми та стиль спілкування з учнями

відповідно до ситуації

Раціонально використовувати матеріально-технічне оснащення навчального процесу

Застосовувати технології та механізми управління навчально-пізнавальної діяльності учнів
Створювати позитивну атмосферу під час уроку

Здійснювати психолого-педагогічну підтримку учнів

Управляти процесом самостійного творчого пошуку учнів

Застосовувати методи діагностування та прогнозування розвитку творчого потенціалу учнів
Використовувати різно­манітні засоби навчальної і ви­ховної роботи

Використовувати доцільний зміст навчальної і виховної ро­боти

Передбачати

Прогнозувати

Брати участь у прийнятті важливих рішень

Приймати рішення і нести відповідальність за нього

Використовувати результа­ти аналізу виконаної роботи для того, щоб ставити нові цілі саморозвитку

Будувати програму свого професійного самовдосконалення і самоосвіти


Якості


Наявність тактичних і стратегічних цілей професійного саморозвитку

Здатність передбачати події професійної діяльності в розвитку

Готовність до змін

Здатність ставити і перевіряти гіпотези, фільтрувати альтернативи за різними критеріями, генерувати інформацію, робити висновки

Здатність використовувати різні засоби для досягнення обраної мети

Здатність різнобічно охоплювати явища, виокремлювати комплекси взаємозалежних компонентів, отримувати ґрунтовні дані для розв’язання локальних завдань

Цілеспрямованість

Завзятість у доведенні розпочатої справи до завершення

Впевненість у собі

Педагогічно впливати на учнів особистим прикладом

Толерантність

Поліморфізм позицій учителя в процесі розв’язання різних варіантів педагогічних задач
Інноваційність

Підприємливість
Організованість, зібраність

Рішучість, сміливість у межах виправданого педагогічного ризику

Гнучкість

Креативність

Позитивний зовнішній імідж

Високий рівень педагогічної культури і моралі

Усвідомлення необхідності та соціальної значущості соціального замовлення

Забезпечення освітніх потреб батьків та учнів


Усвідомлення себе як громадянина України і учасника її розбудови

Розуміння об’єктивної взаємозалежності соціально-економічного прогресу держави і освітнього рівня молодого покоління

Рефлективність

Визначення причин недоліків у своїй діяльності

Емпатійність

Дипломатичність

Амбіційність

Збалансованість прагнень і можливостей

Специфіка педагогічної діяльності ставить, як ми вже зазначали, перед учителем ряд вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно значимі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності і визначають індивідуальний стиль педагога.
Учені пропонують різноманітний набір особистісних якостей, важливих для професії педагога. Робляться спроби виділити найсуттєвіші з точки зору ефективності педагогічної діяльності. Правомірним, на нашу думку, є виділення домінантних, периферійних, негативних і професійно недопустимих якостей.
Домінантними вважають якості, відсутність кожної з яких унеможливлює ефективне здійснення педагогічної діяльності; периферійними - якості, які не здійснюють вирішального впливу на ефективність педагогічної праці, проте сприяють її успішності; негативними - якості, що призводять до зниження ефективності педагогічної діяльності, а професійно недопустимими - ті, що ведуть до професійної непридатності вчителя. Розглянемо склад цих груп особистісних якостей детальніше.
Домінантні якості:
1. Гуманність - любов до дітей, вміння поважати їхню людську гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в їхньому особистісному розвитку.
Справжнім вихователем є лише той, хто пробуджує у дитини дух, що дрімає, і надає їй сили для органічного розвитку.
П.П.Блонський
Учитель, який поєднує в собі любов до справи і учнів, є досконалим учителем.
Л.М. Толстой
2. Громадянська відповідальність, соціальна активність
Від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу.
Джон Локк ...Якщо медикам ми ввіряємо наше здоров'я, то вихователям ввіряємо моральність і розум дітей наших, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої вітчизни.
К.Д. Ушинський ... Ця посада набагато ваговитіша за найвищі посади в державі.
3. Справжня інтелігентність (від лат. inteligens - знаючий, розуміючий, розумний) - високий рівень розвитку інтелекту, освіченість у галузі предмета викладання, ерудиція, висока культура поведінки. Без особистого безпосереднього впливу вихователя на вихованця справжнє виховання, що проникає в характер, неможливе. Лише особистість може впливати на розвиток і визначення особистості, лише характером можна створити характер.
К.Д. Ушинський ...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителеві треба увібрати море світла, ні на хвилину не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань, людської мудрості.
В. О. Сухомлинський
4. Правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість.
Високі вимоги до моральних і педагогічних якостей учителя висувались ще у статутах братських шкіл.
Так, у найдавнішому з них Статуті луцької братської школи було сказано: "Даскал або вчитель, цієї школи має бути благочестивим, розсудливим, смиренномудрим, лагідним, стриманим, не п'яницею, не блудником, не хабарником, не гнівливим, не заздрісним, не сміхотворцем, не лихословом, не чародієм, не басносказателем, не посібником єресей, але прихильником благочестія, будучи в усьому взірцем добрих справ".
Учителями повинні бути люди... "чесні, діяльні і працьовиті; не для годиться, а насправді вони мають бути живими взірцями чеснот, що їх вони повинні прищепити іншим (Ніщо удаване не може бути тривалим)".
Що таке учитель-неук, пасивний керівник інших, як не тінь без тіла, хмара без дощу, джерело без води, лампа без світла, отже, пусте місце.... Ти удаєш із себе вчителя - так учи або скинь із себе цю машкару.
Я.А.Коменський Першою і найпотрібнішою вчителеві якістю хай буде доброчинність. Бо він є дзеркалом, дивлячись у яке, юнаки багать увесь розквіт доброчесності... Отже, хай учитель слугує дзеркалом добрих звичаїв, і те, чого він вчить або збирається навчити, хай демонструє на собі, як на зразкові. ...Є така істина, що діти розбещених батьків теж розбещеними бувають, а розбещений учитель усіх дітей розбещеними зробить і замість доброчесності розплодить злорадство і розбещеність у цілому суспільстві.
... Учитель - це сіяч, що засіває зерном добру ниву; якщо він посіє там пшеницю, пшениця і вродить, а якщо посіє кукіль, то що інше зійде, як не кукіль?...
О.В.Духнович
Ваша власна поведінка - вирішальна річ. Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки юді, коли з нею розмовляєте, або повчаєте її, або караєте її. Ви виховуєте її щохвилини... Як ви одягаєтеся, як ви розмовляєте з іншими людьми і про інших людей, як ви радієте або сумуєте, як ви поводитеся з друзями і з ворогами, як ви смієтеся, читаєте газету, - все це має для дитини велике значення.
А.С.Макаренко
5. Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень.Справжній учитель не енциклопедичний словник, а Сократ.
П.П.Блонський Я кажу вам: без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев'яніє, кам'яніє, опускається.
А.Дістервег
... Якщо ви хочете бути улюбленим вчителем, дбайте про те, щоб вихованцеві було що в вас відкривати. Якщо ж ви кілька років однаковий, якщо минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і навіть ненависним... Серця й уми юнацтва можна завоювати в наші дні тим сплавом моральної краси та інтелектуального багатства, який відкриває перед юнацтвом все нові й нові якості людини.
В. О. Сухомлинський
6. Любов до предмета, який викладається, потреба в знан
нях, у систематичній самоосвіті.
...Хочеш наукою виховати учня, люби свою науку і знай її, і учні полюблять тебе, а ти виховаєш їх; але якщо ти сам не любиш її, то скільки б ти не змушував учити, наука не здійснить виховного впливу.
Л.М.Толстой
Учитель ... може виховувати і навчати доти, допоки сам працює над своїм вихованням і освітою.
К.Д. Ушинський
7. Здатність до міжособового спілкування, ведення діалогу, переговорів; наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки учителя, спричиняє упевненість учнів у доброзичливості вчителя, його чуйності, доброті, толерантності.
Периферійні якості:
1. Привітність.
2. Почуття гумору.
3. Артистизм.
4. Мудрість (наявність життєвого досвіду).
5. Зовнішня привабливість.
Сукупність якостей учителя створює його авторитет. Авторитет педагога, як і авторитет представника будь-якої іншої професії, здобувається наполегливою працею. Якщо в межах інших професій звично звучить вислів "визнаний у своїй галузі авторитет", то у педагога може бути лише авторитет особистості.
Негативні якості:
1. Байдужість до вихованців.
2. Упередженість - виділення із середовища учнів "любимчиків" і "осоружних", прилюдне вираження симпатій і антипатій стосовно вихованців.
3. Зарозумілість - педагогічно недоцільне підкреслення власної вищості над учнем.
4. Мстивість - властивість особистості, яка проявляється у намаганні зводити особисті рахунки з учнем.
5. Неврівноваженість - невміння контролювати свої тимчасові психічні стани, настрій.
6. Байдужість до предмета, який викладається.
7. Розсіяність - забутливість, незібраність.
Професійні протипоказання:
1. Наявність шкідливих звичок, соціально небезпечних для суспільства (алкоголізм, наркоманія тощо).
2. Моральна неохайність.
3. Рукоприкладство.
4. Грубість.
5. Некомпетентність у питаннях викладання і виховання.
6. Обмеженість світогляду.
7. Безпринципність.
8. Безвідповідальність.
Різноманітні поєднання важливих якостей визначають індивідуальний стиль діяльності вчителя. Залежно від рівня ефективності педагогічної праці виділяють такі типи комбінацій професійно значимих якостей його особистості:
Перший тип - "позитивний без негатива". Цей тип відповідає високому рівню роботи вчителя.
Другий тип - "позитивний з негативом". Позитивні якості переважають над негативними. Останні визнаються учнями і колегами як несуттєві. Продуктивність роботи вчителя виявляється достатньою.
Третій тип - "позитивний, що нейтралізується негативом". Учителі цього типу мають розвинуті педагогічні здібності і позитивні особистісні якості, що дозволяє їм у певні періоди працювати успішно. Проте спотворення мотивів професійної активності - спрямованість на себе, кар'єрний зріст - здебільшого призводять до низького кінцевого результату. Педагогічна діяльність учителя є малопродуктивною.
Знання професійно-значимих особистісних якостей сучасного педагога, їх ролі у професійній діяльності дозволить майбутньому вчителеві діагностувати себе на предмет визначення ступеня сформованості їх на тому чи іншому етапі професійного становлення, визначати шляхи та засоби подальшого розвитку позитивних якостей і викорінення негативних.

Література:

  1. Окса М.М. Вивчення дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917-1991 рр.) – К., 1997. – 316 с.Схожі:

Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя icon"Інженер" Найменування професії Домінуючий спосіб мислення Область базових знань №1 і їхній рівень Область базових знань №2 і їхній рівень Професійна область Міжособистісна взаємодія Домінуючий інтерес Додатковий інтерес Умови роботи
Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності (професійно-важливі якості)
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя icon"Web-дизайнер" Найменування професії Домінуючий спосіб мислення Область базових знань №1 і їхній рівень Область базових знань №2 і їхній рівень Професійна область Міжособистісна взаємодія Домінуючий інтерес Додатковий інтерес Умови роботи
Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності (професійно важливі якості)
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconПрофесійна компетентність вчителя
Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа та ін Під професійною компетентністю вчителя ми розуміємо здатність фахівця...
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconУдосконалення психолого-педагогічного супроводу особистості в креативній освіті
Важливо навчити дитину самостійно здобувати знання І вміти їх обробляти. Тільки так може з’явитися справжній інтерес до навчання....
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconАнкета для вчителя (Опрацювати пункти анкети та надіслати електронною поштою)
Мотиваційна діяльність вчителя географії спрямована на підвищення якості освіти
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconМета: закріпити знання учнів про жанр балади, розкрити фольклорно-національні традиції в баладі, розвивати вміння виразного читання, аналізу художнього твору, виховувати кращі моральні якості людини

Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconКонспект уроку з математики у 5 класі Вчителя математики
Розвивати вміння слухати, працювати самостійно та в парах, розширити знання учнів про власну державу; Виховувати уважність, інтерес...
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconТема: Подібні трикутники
Мета: узагальнити теоретичні знання, вміння та навички учнів з теми, формувати вміння застосовувати набуті знання до розв'язування...
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconВідділ освіти Калинівської районної державної адміністрації
Активізація пізнавальної діяльності учнів, вироблення в них умінь творчо розв’язувати навчальні завдання, систематично поповнювати...
Особистісно та професійно важливі знання, вміння та якості вчителя iconУрок алгебри в 9 класі Тема: Математичне моделювання. Охорона природи рідного Запорізького краю
Мета: формувати вміння застосовувати здобуті знання в нестандартних умовах; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи