Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon

Принципи українського правопису. Орфограма (практично)НазваПринципи українського правопису. Орфограма (практично)
Сторінка3/6
Дата конвертації21.05.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
ТЕМА: Спрощення в групах приголосних.

ПЛАН

 1. Спрощення в групах приголосних –ЖДН-, -ЗДН-, -СТЛ-, -СТН-.

 2. Спрощення в групах приголосних –ЗКН-, -СКН-.

 3. Спрощення в групі приголосних –СЛН-.


^ ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • засвоєння теоретичних відомостей про звукові зміни, норми вимови звуків;

 • закріплення знань про зміни приголосних у потоці мов­лення, зокрема спрощення;

 • формування вмінь і навичок визначати та характеризувати фонетичні закономірності, добирати ілюстрації;

 • удосконалення культури мовлення.


^ АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • групи приголосних, в яких відбувається спрощення;

 • слова, в яких український правопис не фіксує спрощення;

 • слова, в яких спрощення не відбувається ні у вимові, ні на письмі.

^ АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • називати групи приголосних, в яких відбувається спро­щення, порівнюючи їх вимову та позначення на письмі;

 • дотримуватися норм вимови, властивих українській літературній мові, помічати відхилення від них, удосконалювати своє мовлення.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.
  1. ^ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК


У групах приголосних

ЖДН-, -ЗДН-, -СТЛ-, -СТН-

випадають

Д і Т

тиждень - тижневий,

щастя - щасливий

У групах приголосних

ЗКН-, -СКН-

випадає К

за творення дієслів із суфіксом –НУ-

блиск – блиснути,

брязк - брязнути

У групі приголосних

СЛН-

випадає Л

масло – масний,

ремесло - ремісник


ВИНЯТКИ

зап’ястний,

кістлявий, пестливий,

хвастливий, хворостняк, шістнадцять

У давальному та місцевому відмінках однини іменників

жіночого роду

І відміни

піаністці, оптимістці,

аспірантці, звістці


У словах іншомовного походження

баластний, компостний, контрастний, туристський, форпостний^ 5.2.ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 46. Утворіть прикметники від іменників, зверніть увагу на слова, у яких відбувається спрощення приголосних.

Честь, користь, пристрасть, радість, швидкість, солдат, жалість, захист, ненависть, область, турист, тиждень, щастя, виїзд, масло, мисль, студент, баласт, сонце, контраст, зап'ястя, аванпост, кількість, гігант, вартість, інтелігент, пропуск, швидкість, допуск, захист, баласт, президент.


Вправа 47. Впишіть, де потрібно, пропущені літери.

Ус...ний, компос…ний, шіс…надцять, очис...ний, зліс…ний, безвиїз...но, облас…ний, ровес...ник, студен...ський, влас…ний, шіс…десят, со...нце, балас…ний, захис…ний, ціліс…ний, корис…ний, абонен...ський, почес…ний, хвас…нути, совіс…­ний, учас…ник, парламен...ський.


Вправа 48. Перепишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви. Поясніть їх правопис.

1. Я прославляю піснею свою щас…ливу юність нашої землі (В. Сосюра). 2. Як гаряче пливуть з безвіс…ної далі притьмаре­них видив нечутні рої (Л. Первомайський) 3. Он на стрункій і високій осичині листя пес…ливо тремтить (М. Старицький). 4. Я вірив правді на землі, я чес…но мислив і трудився (П.Грабовський). 5. Щас...ливий той, хто бачив мрію, але не доторкнувсь її (Д. Павличко). 6. Розпечене со...нце на заході вже шубовснуло в Дніпро (О. Довженко). 7. Мати увечері своїм пес…ливим голо­сом нашепче дитині про любов до всього живого (Панас Мир­ний). 8.Вздовж дороги вервечкою розтягнулось шіс…надцять плугів (М. Стельмах). 9. Після кількатиж...невих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині (О. Гончар). 10. Від швид­кого бігу калатало сер...це (В. Собко). 11. Пан звелів коней зупи­нити коло заїз...ного двору і повів свою молоду у кімнати (Марко Вовчок). 12. Одному со...нце світить, а другому і місяць не блис­не (Прислів'я). 13. Усередині молюска була гіган...ська перлина, що нагадувала голову мусульманина в чалмі (В. Мезенцев).


Вправа 49. До поданих іменників доберіть однокореневі дієслова. Поясніть правопис утворених слів.

Шелест, тиск, брязкіт, блиск, тріск, свист, бризки, виск, писк, плюскіт.


Вправа 50. Перекладіть слова українською мовою, доберіть до них іменник і запишіть. Поясніть їх правопис.

Страстный, устный, корыстный, доблестный, комплексный, комендантский, гигантский, завистливый, жалостливый, чест­ный, костлявый, проездной, солнце, сердце, выпускной, счастливый, участник, злостный, шестнадцатый, президентский, несчастный, участник, целостный.


Вправа 51. Переписати, вставляючи, де потрібно, пропущені літери, пояснити відсутність чи наявність їх. У дужках записати спільнокореневі слова, які б ілюстрували процеси спрощення в мовленні.

1. Гіган…ське місто витискає штанги — гуп-гуп, гуп-гуп... (Кост.). 2. Батько — педагог за професією і покликанням — умис…но віддав мене до школи піз…но, до класу значно нижчо­го, ніж мої можливості, аби я не мав труднощів у науці. 3. Мі­ріади животінь тис…нулися на світ. 4. З тих двох злотих, що були зав'язані в Ганиній хус…ці, вигодуватись було не можна. 5. Бать­ко вчительки був чудний нещас…ливий чоловік. 6. А тут ще мов навис…не лізли у вуха уривки якогось мізерного вальсика (Із тв. Груш.). 7. Перед тим, як сісти за стіл, зодяглася мати у праз...никове: нову кофточку із листячком на ній, спідницю шевйотову. 8. Чуємо, свистить хтось із рову. Свис…не й заховається. 9. У кін­ці прохід прямо вис…но обривався. 10. Шпаки на тому тиж...ні прилетіли (Із тв. О. Міщ.). 11. Садки стоять безшелес…ні (Гот.). 12. Гей, прос…лала нива чорне полотно, ллється жовта злива, сіється зерно (Сим.). 13. Довіку б тобі, захис…ник Батьківщини, не знати окопів і згарищ Хатині. 14. Живі діждались радіс…ного дня, коли затих шалений гуркіт грому (Луц.). 15. В перекла­дацькій скарбниці Максима Рильського є і «Мізантроп». Див­на річ: йому, пристрас…ному і послідовному людинолюбцеві, випало перекласти комедію Мольєра, героя якої вважають лю­диноненавис…ником (Ю. М). 16. Чес…не діло роби сміло (Н. те).


Вправа 52. Із запропонованих пар слів виберіть правильне напи­сання.

Компостний — компосний, проїздний — проїзний, звістці — звісці, брязкнути — брязнути, агенство — агентство, доблес­ний — доблестний, хруснути — хрустнути, капосний — капостний, очисні — очистні, шістсот — шісот, прихвостні — прихвосні, блискнути — блиснути, частці — часці, сердце — серце.


Вправа 53. Виписати слова, у яких відбулося спрощення, порівняти їх вимову і позначення на письмі. Доберіть спільнокореневі слова та підкресліть групи приголосних звуків,у яких наявне спрощення приголосних.

Щасливий, тижневий, обласний, проїзний, корисний, корис­ливий, перехресний, злісний, учасник, кожний, жалісний, жа­лісливий, хустці, невістці, звістці, бандуристці, піаністці, шіст­десят, журналістський, колективістський, студентський, цен­тристський, пропагандистський, туристський.


Вправа 54. Назвати слова, від яких утворено наведені приклади. Ви­значити в них групи приголосних звуків, у яких відбулося спрощення. Як це передано на письмі?

Роз'їзний, ненависний, скло, тиснути, корисний, радісний, совісний, послати, захисний, хруснути, безжалісний, масний, шелесне, власний, цілісний, тижня, міський, пристрасний, ремісник, активістці, альпіністці, парламентський, журналіст­ський, абонентський, ад'ютантський, індивідуалістський, інтелігентський.

Вправа 55. Утворити від наведених слів нові, що відповідають на пи­тання який?, охарактеризувати в них явище спрощення, зіставити ви­мову і позначення на письмі груп приголосних. Новоутворені слова по­єднати з іншими за смислом.

Кількість, якість, область, цілість, дилетант, очистити, виїз­дити, совість, швидкість, аспірант, захистити, студент, корес­пондент, проїздити.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

ТЕМА: Позначення м'якості приголосних на письмі буквами «ь, і, є, ю, я». Сполучення «йо, ьо». Правила вживання м'якого знака.

ПЛАН

 1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами «ь, і, є,ю,я».

 2. Сполучення «йо», «ьо».

 3. Правила вживання м’якого знака.


^ ДИДАКТИЧНА МЕТА

 • удосконалення вмінь визначати буквений склад слів у співвідношенні зі звуковим складом;

 • поглиблення знань про правила вживання знака м'якшення;

 • закріплення орфографічних правил вживання м’якого знака;

 • піднесення культури писемного мовлення.

^ АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ

 • співвідношення звуків та букв;

 • правила вживання знака м'якшення.


АБІТУРІЄНТИ ПОВИННІ ВМІТИ

 • визначати звукове значення букв у слові;

 • правильно писати слова із знаком м'якшення та без нього;

 • наводити приклади слів із знаком м'якшення;

 • виявляти та виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1991.

 2. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови. - К.: Вища шк., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. - К.: Вища шк., 2002.

 4. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М. Я. Плющ. - К.: Вища шк., 2001.

 5. Сучасний український правопис. Практичний довідник. Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 192с.

 6. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К.: Літера,2000. – 688с.

 7. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Осві­та, 2002.

 8. Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум з правопису: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2003.


^ 6.1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Я, Ю,Є

Й+А, Й+У, Й+Е

^ СПОЛУЧЕННЯ М'ЯКОГО ПРИГОЛОСНОГО

На початку слова

Якість, єдиний, юність

Після приголосного

Ряд, люди, останнє

Після голосного

Моє, моя, твою

Після апострофа

Бур’ян, Лук’ян, б’є

Після «Й» у словах

Війя (війю), Майя
Сполучення «йо, ьо»
ЙО [ Й + О ]

ЬО
^ НА ПОЧАТКУ СЛОВА Й ПІСЛЯ ГОЛОСНОГО

Його, йому, район, привілейований

ПІСЛЯ ПРИГОЛОСНОГО ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО М'ЯКОСТІ ПЕРЕД [О]

Всього, льон,

сьомий, трьох,

цього, Ковальов,

Луньов
^ ПІСЛЯ ПРИГОЛОСНОГО, ПЕРЕВАЖНО НА ПОЧАТКУ СКЛАДУ

Курйоз, бульйон, мільйон, серйозний, батальйон
ПИШЕТЬСЯ

^ НЕ ПИШЕТЬСЯ

Після літер Д, Т, З, С, Ц, Л, Н, ДЗ

(ДЗУ, ДЕ ТИ ЗСИ ЦЮ ЛУНУ?)

у кінці та середині слів перед літерами, що позначають тверді приголосні:


молодь, біль, близько, палець, молотьба, дзьоб

Після літер, що позначають губні та шиплячі приголосні:


степ, плач, голуб

Після м’яких приголосних у середині складу перед О:


льотчик, сьомий, трьох, тьохкати

Після Р у кінці слова та складу:


бібліотекар, гончар,

але: Горький

У прикметникових суфіксах

ськ-, -зьк-, -цьк-:


запорізький, луцький, український, по-німецькому

Між подовженими м’якими приголосними:


знання, приладдя

Після літери Н у суфіксах

еньк-, -оньк-, -есеньк-, -юсеньк-, -ісіньк-:


тихесенький, малюсінький, серденько, гарнесенький

Між двома м’якими приголосними, крім Л:


щастя, радість,ніжність,

АЛЕ: різьбяр, тьмяний


У сполученнях –льц-, -ньц-, -ньч-, -льч-,

що походять від –льк-, -ньк-:


неньці, неньчин (ненька), гальці (галька)

У сполученнях –лц-, -нц-, -нч-, -лч-,

що походять від –лк-, -нк-:


матінці (матінка), Галці (Галка)

Після м’якого Л

перед наступним м’яким приголосним:


рибальський, їдальня

Після Н перед шиплячими та суфіксами –ськ-, -ств-:


менший, тонший, уманський, селянство, освітянський

У дієслівних формах дійсного та наказового способу:


здається, станьте

Після Д, Н перед

ченк-, -чук-, -чишин-:


Радченко, Федчишин,^ 6.2. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 56. Прочитайте вірш. Поясніть випадки вживання/невживання знака м’якшення.

МОВА

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

^ Хоча й живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає

Народ говорить, і любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад. (М. Рильський)

Вправа 57. Перепишіть слова, вставте, де потрібно, знак м'якшення. Поясніть його правопис.

Козац...кий, тон...ший, Хар...ків, радіс…т..., сторін...ці, шіст...десят…, біл...шіс...т..., тітон...чин, повіс…тю, лял...чин, жит...тя, Михал...чук, вуз...кий, у скрин...ці, камін...чик, Кав­каз... кий, вишен..., сер...йозний, україн...ський, гол...ці, нян…чин, гір...кий, Гор...кий, громадян...ство.


Вправа 58. Перепишіть речення, поставивши, де потрібно, замість крапок знак м'якшення; поясніть його вживання.

1. Найбіл...ше ус…ого славит...ся і шануєт...ся поміж люд...ми той народ, у якого його мова широко розвинута і збагачена творами всякого пис...мен...ства (П. Мирний). 2. Відомо було досі, що вкраїн...с...ка мова своєю доброзвучніс…тю (милозвучніс...тю) займає одне з перших міс…ц... між усіма європейс…кими мовами (В. Самійленко). 3. Навіт... квітка квітує для того, щоб зоставити піс…ля себе на­сін...ня, щоб знову відтворити свій квіт у майбутн…ому (О. Гончар). 4. Гіпотези про найдавніші, дописемні періоди існуван...ня україн...с...кої мови особливо активізуют...ся у зв'язку з тим, що на території сучасної України визначают... прабат…ківщину індоєвропейців, виявляют... шляхи їхн...ого розселен...ня (С. Ермоленко).


Вправа 59. Запишіть, вставляючи замість крапок пропущені букви, слова з буквосполученням [йо] – у першу колонку,а з [ьо] – у другу.

Міль…он, вол…овий, син…о, бо…овий, сер…озно, прац…овитий, дз…об, …одистий, с…омий, тр…ох, д…оготь, Солов…ов, Карас…ов, мужн…о, павіл…он, во…овничий, бул…он, с…огодні, медал…он, сл….ози, л…одовик, …орж, …од, …осип, син…ого, під…омний, Новос…олов, при…ом, л…отчик, кра…овий, бад…орий.


Вправа 60. Поставте іменники в давальному відмінку однини. В одну колонку запишіть слова без м’якого знака, в іншу – з м’яким знаком.

Спілка, дочка, донька, циганка., тітонька, фіалка, синька, калинонька, тіточка, рибалонька, сиротинка, білка, вчителька, футболка, бджілка, жилка, полька, динька, яблунька, віялка, ліщинонька, валер’янка, нічка, вихователька, кладка, кулька, ніченька, сівалка, зіронька, діжка, свічка, дороженька, колиска, ручка.

Вправа 61. Перекладіть слова українською мовою. Українські відповідники перевірте за словником.

Украинский, молдавский, казацкий, ходят, рижский, Харь­ков, идешь, любовь, меньший, календарь, пражский, режьте, теперь, ночь, нянчить.


Вправа 62. Слова в тексті запишіть орфографічно правильно відпо­відно до їх вимови і правопису.

Мішаниною двох мов — україн...с...кої та російс…кої — говорит... частина люднос...ті України, хоч загал...новизнано, що користуватися суміш...шю з двох мов — це одне з найтривожніших явищ... загал...нопедагогічного характеру. Скалічена мова отупляє людину, зводит... її мислен…ня до примітива. Але мова виражає не тіл…ки думку. Слово стимулює свідоміс…т..., підпорядковує її собі, формує. Суржик в Україні є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що формувалас… упродовж віків, загрожує змінити мову, яку прийняв Тарас Шевченко, показавши світові її красу й силу, плекали Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинс…кий. Фонетична розкіш..., лексичне та фразеологічне багатство, синтаксична гнучкіс...т..., величезні словотвірні можливос...ті дістали загал...не визнан...ня 1934 року у Па­рижі на всесвітн...ому конкурсі краси мов, де україн...с...ка зайняла третє місце (на першому - француз...ка, на друго­му - перс…ка) (О. Сербенська).


Вправа 63. Прочитати, записати групами слова за правилами вживан­ня—невживання м'якого знака. Усно пояснити свій поділ.

Гравець, чуйність, участь, суміш, будівельник, заводський, ри­бальський, український, начальник, камінь, запорізький, львів­ський, уманський, учительський, кавказький, Донецьк, держал­но, приятель, відріж, Харків, українець, цивільний, на сходинці, у хатинці, дівчинці, неньці, ковзкий, майбутнє, зменшення, пишеш, календар, ескадрилья, павільйон, секретар, зустріча­ються, мільйон, Донченко, помиляєшся, сімсот, вісім, дев'ять, сьомого, утрьох, гіркий, чотирма.

Вправа 64. Утворіть присвійні прикметники з суфіксом –ин-. Складіть невеличке оповідання з новоутвореними словами.

Русалка, ненька, креолка, вчителька, іспанка, нянька, рибалка, Параска, приятелька, Пріська, кицька, Галька, тітка, вихователька, дочка, лялька, Марічка, донька, Наталка, Оленка, Маринка, матінка, львів’янка.

Вправа 65. Слова, подані фонетичною транскрипцією, запишіть звичайним письмом, пояснюючи вживання апострофа та м’якого знака.

[мйасо], [м'іс'ац'], [гал'ц'і], [галка], [дон'чин], [с'в'ато], [тр'ох], [вербйа], [м'іжг'ірйа], [в'ідйізд], [вос'мий], [с'огод'н'і], [ход'ат'], [ковал'с'кий], [мал'ок], [т'м'аний], [памйатка], [кр'ісел'це], [йедн'іс'т'], [р'із'б'ар], [рибал'ц'і], [н'іжн'іс'т'], [парос'т'], [мйач].

Вправа 66. Визначте, за якою правописною нормою подані слова об'єд­нано в групи. Знайдіть слова, у яких допущено помилки.

 1. Ляльчин, жінчин, няньчин, Гальчин, доньчин.

 2. Волзький, людський, ковзький, український, донецький.

 3. Нежить, мазь, місяць, пізьнє, просьба.

 4. Інший, менший, кінчик, бринчати, Гринчишин.

 5. Баский, боязкий, тмяний, різкий, плоский.

Вправа 67. За поданими зразками утворити й записати різні форми слів, з'ясувати вживання чи невживання у них м'якого знака.

 • Земля — земель; будівля, пісня, їдальня, штольня, шабля;

 • об'єднання — об'єднань; значення, приладдя, приміщення, управління, відкриття, рішення, спостереження, знаряддя, засі­дання, твердження;

 • діти — дітьми; люди, чоботи, ворота, гроші, сани, вила;

 • читати — читаєш, читають; писати, зупинятися, здержу­вати, підбирати, вираховувати;

 • круча — круч; груша, каша, вежа, межа, тисяча;

 • кликати — клич, кличте; вірити, ознайомити, визволити, присунутися, відрізати, прокинутися, морочитися, зважитися.


Вправа 68. Написати словниковий пояснювальний диктант.

Менший, заохочуються, мільйонер, мільярдер, сьомий, відмір, поліський, складається, кількість, насип, у кінці, уральський, об­лицювальний, луганський, серйозний, вінницький, бібліотекар, харківський, ательє, рельєф, Радченко, Михальченко, Панченко, соломинка, компаньйонці, голівоньці, степ, дев'ятсот, сім, сімсот, льотчик, профіль, стоїш, сеньйор, курйозний, до нього, батальйон, синьоокий, олівець, оголошень, двадцятьма, тисяч, зустріч, річ.

Вправа 69. Переписати, вставляючи замість крапок, де потрібно, м'я­кий знак. Поділити слова на дві групи: з м'яким знаком і без нього; сфор­мулювати правила вживання — невживання м'якого знака.

Змен…шення, майбут…нє, надаєт…ся, звітуєш..., павіл...йон, міл…ярдер, зовнішн…оекономічний, бібліотекар..., Сибір..., запо­рожец..., юнац...кий, пил...ніс…т.., виконуєт…ся, виконавец..., кар­патс…кий, Закарпат…тя, тисяч..., ніч…, в ал...тан…ці, вс…ого, со­тен..., чотир…ох, поліс...кий, Натал…ці, Фед…чук, учител...с…кий, урал…с...кий, іспан...с…кий, луган…с…кий, відправ...те, сім...сот, шіст...десят, ознайомиш...ся, сер...йозний, товари­с…кий, суміш..., кін...чик, різ...бяр, близ...ко, компан…йон, лтчик, кур...йозний.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

1   2   3   4   5   6Схожі:

Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconРозробка практичних занять з української мови для 9-11 класів Учитель: Миколаївської гімназії №2 Чернікова Н. В
Орфографія це історично сформована й уніфікована система правил, що визначають написання слів згідно з усталеними нормами, а також...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconКонспект уроку української мови у 3 класі Тема. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників Мета
Мета. Закріпити навички правопису власних і загальних іменників, вміння виділяти іменники серед інших частин мови через правильно...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconСловотвір орфограма,,Літери
Позначте рядок, у якому всі утворені від прикметників іменники писатимуться через –щ
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon— Яка орфограма у словах? м'ята
Тема Апостроф. М'який знак Зупинка «Поміркуй»: проблемно-пошукова робота-спостереження над мовним матеріалом
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) icon«добрик шукає друзів»
Спарти була направлена на виховання воїнів. Найжорстокіші режими знаходили виправдання своїм діям у суспільній моралі. Нині люди...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconКультурна спадщина Українського козацтва
З нагоди 520 річниці Українського козацтва в Миколаєві 19 жовтня 2012 року відбулася науково-практична конференція на тему :«Українське...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconПодорож до музею українського весілля
У день великого християнського свята Різдва Пресвятої Богородиці 2008 року у будинку культури села Великі Будища відкрито сільський...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconСторіччя українського скаутингу
У період з 28. 04. по 02. 05. 2012 студенти Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна» брали участь у Всеукраїнському...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconВідродження українського козацтва 24. 02. 2012 Тетяна Степанова
На базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» 24 лютого відбулися збори учасників обласної...
Принципи українського правопису. Орфограма (практично) iconФорма проведення: інтелектуальне змагання. Тема
Орфографія” і “Морфологія”, знання з теорії літератури, текстів художніх творів українського письменства, відомості з народознавства;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи