Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи icon

Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботиНазваМосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи
Дата конвертації09.01.2013
Розмір64.31 Kb.
ТипДокументи
джерело

Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис. д-ра філол. наук: 10.02.01, 10.02.15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 425арк. - Бібліогр.: арк. 352-425.


Анотація до роботи:

З кінця 1980-х років, а особливо з часу здобуття Україною незалежності помітно посилився інтерес і представників різних наук, і широкої громадськості до джерел і найдавніших етапів розвитку української мови, культури, історії. Особливий інтерес викликає трипільська культура, поширена на території України в V–III тис. до н. е.

Праці, присвячені трипільській культурі, здебільшого стосуються матеріальної культури давніх мешканців України, рідше – їх соціальної організації, ще рідше – духовної культури, зокрема міфології (праці В. М. Даниленка, Б. О. Рибакова) та мистецтва (дослідження О. П. Погожевої). Спеціальних досліджень про мову носіїв культури Трипілля немає зовсім – за винятком окремих більш чи менш обґрунтованих припущень і поодиноких аргументів на їх користь (див. у працях В. В. Хвойки, Е. Р. фон Штерна, В. П. Петрова, Б. О. Рибакова, Д. Я. Телегіна, Ю. В. Павленка, Л. Л. Залізняка та ін.). Певний виняток становлять праці Д. Я. Телегіна, де для визначення мовної належності трипільської культури застосовано лінгвогеографію (ареал трипільської культури співвідноситься з територією поширення палеобалканської ономастики індоєвропейського походження), однак такий підхід не враховує всіх численних аспектів проблеми.

Визнається, що землеробське населення (яким і були носії трипільської культури), як правило, не знає масових переселень і, навіть міняючи мову, здебільшого лишається у своїй основній масі на тій самій території. Трипільські сліди виявлені серед різних проявів української народної творчості (праці Д. Гуменної, А. Кульчицької). Зважаючи на те, що і прабатьківщина слов’янських мов, на думку багатьох дослідників, так чи інакше пов’язана з територією України (див., зокрема, новітні праці Г. П. Півторака), видається можливим пошук слідів мови носіїв трипільської культури у слов’янських мовах і передусім в українській.

З іншого боку, підлягають спеціальному лінгвістичному вивченню ті елементи апелятивної й ономастичної лексики української та інших слов’янських мов і ті типологічні явища, які не знаходять індоєвропейського пояснення й залишаються за походженням невизначеними (допускається можливість субстратного впливу). Наявність значної кількості студій про субстрати давньогрецької мови, так чи інакше пов’язані з давньобалканськими культурами (праці Т. В. Гамкрелідзе, В. Георгієва, Л. О. Гіндіна, Р. В. Гордезіані, М. М. Казанського, П. Кречмера, А. А. Молчанова, В. П. Нерознака, Ю. В. Откупщикова, Е. Фюрне та ін.) становить значний контраст із майже повною відсутністю спеціальних праць про ті мовні субстрати України, які можуть бути співвіднесені з трипільською культурою.

Сказане зумовлює актуальність дослідження проблеми мови трипільської культури.

Дисертація виконана в межах наукової теми Т3 НДР № 01БФ044–01 Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Актуальні проблеми розвитку української філології” (підрозділ 3 “Проблеми і тенденції розвитку української та інших слов’янських мов”).

^ Метою дослідження була систематизація джерел лінгвістичної інформації про трипільську культуру, вироблення методичного апарату дослідження й застосування його для системної реконструкції мови трипільської культури.

^ Відповідно до мети були визначенні завдання:

узагальнити й систематизувати численні припущення про мову (чи мови) трипільської культури й вивчити аргументацію на користь цих припущень;

дослідити зовнішні зв’язки трипільської культури на предмет виявлення її можливої спорідненості з тими культурами, мови яких відомі;

вивчити проблему доіндоєвропейського субстрату України та його зв’язку з мовою трипільської культури;

визначити й систематизувати лексичні елементи й типологічні риси доіндоєвропейського субстрату слов’янських мов та його можливі прояви в лексиці й типології української мови, а також зовнішні зв’язки цього субстрату;

вивчити проблему мови і типології давньокрітських доалфавітних писемностей, що представляють близько споріднену з трипільською егейську культуру;

дослідити генеалогічну належність і можливі зв’язки з мовою трипільської культури реліктових мов чорноморсько-середземноморського регіону (кімерійської, етруської, хатської, хурито-урартських);

визначити ті елементи українського, східнослов’янського і загальнослов’янського ономастичного матеріалу (гідронімії, оронімії, антропонімії, міфонімії), які можуть пов’язуватися з мовою трипільської культури;

дослідити існуючий комплекс мовознавчих методів на предмет їх застосування для реконструкції мови трипільської культури і, з залученням нових, спеціально розроблених підходів виробити методичний апарат такого дослідження;

реконструювати лексичну систему мови трипільської культури;

визначити головні фонетико-граматичні риси мови трипільської культури;

дослідити особливості функціонування трипільського субстрату в українській мові.

^ Об’єктом дослідження виступає трипільська культура (археологічний термін – культурна спільність Трипілля-Кукутені), що існувала на території Правобережної України, Молдови й Румунії у V–III тис. до н. е.

^ Предметом дослідження визначено мову трипільської культури.

Залучається цілий комплекс різноманітних лінгвістичних методів:

порівняльно-історичний;

зіставно-типологічний;

метод “слів і речей” (“лінгвістична палеонтологія”);

метод мовної інтерпретації міфу (застосовувався з античних часів без формулювання назви);

метод мовної інтерпретації мистецтва (вперше запропонований у дисертації);

метод “речей і слів” (уперше розроблений у дисертації).

Частково залучається лінгвогеографія.

^ Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше вивчено й систематизовано джерела мовознавчого дослідження трипільської культури, визначено міру застосовності в такому дослідженні існуючих лінгвістичних методів і прийомів і запропоновано нові методичні підходи, зроблено спробу системної реконструкції лексики носіїв мови трипільської культури (як апелятивної, так і ономастичної) й визначено основні фонетичні й морфологічні особливості цієї мови. Уперше здійснено лінгвістичну інтерпретацію доалфавітних писемностей Східного Середземномор’я, визначено мовну належність значної частини українського ономастичного матеріалу невідомого походження.

^ Теоретичне значення роботи полягає у системній реконструкції мовного середовища трипільської культури й у визначенні трипільських субстратних елементів і рис праслов’янської й української мов. Методичний апарат дослідження може застосовуватися при лінгвістичному вивчені інших археологічних культур.

^ Практична цінність праці полягає в можливості її широкого використання в різноманітних міждисциплінарних (етноісторичних, лінгвокультурологічних) дослідженнях, присвячених давній історії, культурам і мовам України в передісторичні й ранні історичні часи (з V тис. до н. е. до І тис. н. е.), у студіях, присвячених походженню й розвиткові української та інших слов’янських мов. Дослідження в цілому й окремі його фрагменти можуть використовуватися при читанні у вищих закладах освіти курсів “Історична граматика української мови”, “Вступ до слов’янської філології”, “Вступ до мовознавства”, “Загальне мовознавство”, “Українська та зарубіжна культура”, спецкурсів “Походження української мови”, “Мова Тараса Шевченка”, “Кріто-мікенські написи” тощо.

Публікації окремих результатів дисертаційного дослідження рекомендовані для вивчення у вищих і середніх закладах освіти (Лист Міністерства освіти України № 1/9-268 від 01.07.1998; Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1998. – № 14. – С. 10; Освіта України. – 1998. – 8 липня. – С. 10).

Особистий внесок здобувача. Всі результати дослідження отримані самостійно, всі основні публікації результатів здійснені без співавторів.

Апробація результатів дисертації здійснювалася в 39 наукових доповідях на 12 міжнародних конференціях (“Мова і культура”, Київ, 1995–2001; “Україна в новій Європі”, Київ, 1996; “Переклад на межі ХХІ століття”, Київ, 1997; Міжнародні наукові шевченківські конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001, 2002; “Наукова спадщина С. В. Семчинського і сучасна філологія”, Київ, 2001; “Україна – Азербайджан”, Київ, 2001), 4 Всеукраїнських конференціях (“Проблеми зіставної семантики”, Київ, 1995, 1997; “З ХХ в ХХІ століття”, присвячена пам’яті А. О. Білецького, Київ, 2001; “Іван Франко: письменник, дослідник літератури, культури”, Київ, 2001), 7 щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995–2001), науковій конференції “Розвиток сходознавства в Україні” (КНУ ім. Т. Шевченка, 1998), науково-практичній конференції “Рідна мова – безцінна й невичерпна скарбниця народу” (КНУ ім. Т. Шевченка, 2002), Міжнародному науковому симпозіумі “Греція – Україна” (Київ, 1998), науковій доповіді на засіданні Вченої ради філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999), славістичних читаннях пам’яті Л. А. Булаховського (КНУ ім. Т. Шевченка, 1997, 2000, 2001), науковому семінарі Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (1999), 7 семінарах Наукової ради з кібернетики НАН України і Фонду ім. В. М. Глушкова (1996–2002), при читанні нормативних лекційних і спеціальних курсів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Результати дисертаційного дослідження викладені в 36 основних і 35 додаткових публікаціях загальним обсягом 74, 5 друк. арк.

Схожі:

Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconЖуковська Галина Миронівна. Проблема історичної пам'яті у творчості Ліни Костенко: Дис канд філол наук: 10. 01. 01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2001. 235арк. Бібліогр.: арк. 218-235. Анотація до роботи
Жуковська Галина Миронівна. Проблема історичної пам'яті у творчості Ліни Костенко: Дис канд філол наук: 10. 01. 01 / Київський національний...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconТкач Олег Іванович. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки: дис д-ра політ наук: 23. 00. 02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 428 арк. — Бібліогр.: арк. 400-428. Анотація до роботи
Ткач Олег Іванович. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки: дис д-ра політ наук: 23. 00. 02 / Київський національний...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconШевченко Роман Юрійович. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва: дис канд геогр наук: 11. 00. 12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 184арк. — Бібліогр.: арк. 163-171. Анотація до роботи Актуальність теми
Шевченко Роман Юрійович. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва: дис канд геогр наук: 11. 00. 12 / Київський...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconКілочицький Петро Якович. Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України: Дис д-ра біол наук: 03. 00. 08 / Київський національний ун-т ім.
Кілочицький Петро Якович. Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України: Дис д-ра біол наук: 03. 00. 08 /...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconКоломієць Олена Вікторівна. Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості): дис канд філол наук: 10. 01.
Коломієць Олена Вікторівна. Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості): дис канд філол наук: 10....
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconВодолазька Світлана Анатоліївна. Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської: Автореф дис канд філол наук: 10. 01. 01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 16с. Анотація
Водолазька Світлана Анатоліївна. Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської: Автореф дис канд філол наук: 10. 01. 01...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconМележик Ольга Вікторівна
Мележик Ольга Вікторівна. Структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів м. Києва: дис канд біол наук: 03. 00. 05...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconПозняков Олексій Павлович. Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921 рр.
Позняков Олексій Павлович. Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1921...
Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconЦейслєр Юлія Вадимівна. Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків: дис канд біол наук: 03. 00. 02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 159арк. — Бібліогр.: арк. 136-159

Мосенкіс Юрій Леонідович. Проблема реконструкції мови трипільської культури: Дис д-ра філол наук: 10. 02. 01, 10. 02. 15 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 425арк. Бібліогр.: арк. 352-425. Анотація до роботи iconГаврилюк Світлана Павлівна. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг: дис канд екон наук: 08. 06. 02 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2001. — 285 арк. — Бібліогр.: арк. 187-199. Анотація до роботи
Гаврилюк Світлана Павлівна. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг: дис канд екон наук: 08. 06. 02 / Київський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи