Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) icon

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату)НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату)
Дата конвертації02.03.2013
Розмір264.45 Kb.
ТипЗакон
джерело

Проект

вноситься народними депутатами України


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»

(щодо впорядкування діяльності нотаріату)


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383) (Вводиться в дію Постановою ВР N 3426-XII (3426-12 ) від 02.09.93, ВВР, 1993, N 39, ст.384) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 210/98-ВР від 24.03.98, ВВР, 1998, N 35, ст.241 N 1709-III (1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257 N 2056-III (2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 N 2921-III (2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6 N 1255-IV (1255-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140 N 2798-IV (2798-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 42, ст.464 N 3201-IV (3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 N 3538-IV (3538-15 ) від 15.03.2006) такі зміни:


1. Статтю 34 викласти у наступній редакції:


«Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняються нотаріусами України


Нотаріусами України вичиняються такі нотаріальні дії:

1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності, шлюбні договори та ін.);

2) уживаються заходи до охорони спадкового майна;

3) установлюється опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме;

4) видаються свідоцтва про право на спадщину;

5) видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

6) видаються свідоцтва про посвідчення та про прийняття на зберігання секретних заповітів;

7) видаються свідоцтва виконавцям заповіту;

8) оголошуються секретні заповіти;

9) видаються свідоцтва про придбання майна з публічних торгів (аукціонів);

10) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах держнотконтори, приватного нотаріуса;

11) накладають та знімають заборону відчуження рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок; майнових прав;

12) засвідчується правильність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

13) засвідчується справжність підпису на документах;

14) затверджують протоколи загальних зборів, конференцій, з'їздів;

15) засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови на іншу;

16) посвідчується факт, що фізична особа є живою;

17) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;

18) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному місці;

19) посвідчується тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

20) посвідчується час пред'явлення документів;

21) передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

22) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери;

23) вчиняються виконавчі написи;

24) вчиняються протести векселів;

25) пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків;

26) вчиняються морські протести;

27) приймаються на зберігання документи;

28) засвідчується справжність електронного цифрового підпису на документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами).

Законодавством України на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.»


2. Статтю 36 виключити.


Статті 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 477, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 вважати відповідно статтями 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 477, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102.


3. Доповнити Закон статтею 44-1 наступного змісту:


«Стаття 44-1. Порядок залучення свідків для вчинення нотаріальної дії


За заявою учасника нотаріальної дії її вчинення може відбуватися при свідках.

У випадках, встановлених законом, вчинення нотаріальної дії при свідках є обов'язковою.

Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

Не можуть бути залучені як свідки при вчиненні нотаріальної дії:

1) нотаріус або інша особа, яка вчиняє цю нотаріальну дію;

2) особи, на користь яких вчиняється нотаріальна дія;

3) особи, які є сторонами правочину, що укладається;

4) особи, які є членами сім'ї чи близькими родичами особи, якою або на користь якої вчиняється нотаріальна дія або є її опікунами (піклувальниками);

5) особи, які не можуть самостійно прочитати або підписати оформлюваний документ.

Свідки, при яких посвідчується нотаріальна дія, зачитують документ вголос, та ставлять свої підписи на ньому.

У тексті нотаріальної дії заносяться відомості по особу свідків.

Особа, залучена у якості свідка, несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею внаслідок розголошення відомостей, що стали їй відомі у зв'язку з її участю при вчиненні нотаріальної дії, в порядку, встановленому законодавством.»


4. Доповнити Закон статтею 44-2 наступного змісту:


«^ Стаття 44-2. Фіксація нотаріальної дії за допомогою технічних засобів

За заявою учасника нотаріальної дії , або з ініціативи нотаріуса , та при наявності технічної можливості, її вчинення може фіксуватися за допомогою технічного засобу.

Фіксування вчинення нотаріальної дії може здійснюватися нотаріусом або іншим працівником нотаріуса або нотаріальної контори.

Носій інформації на який здійснювався технічний запис нотаріальної дії, є додатком до примірника нотаріальної дії, який зберігається в архіві нотаріуса, або нотаріальної контори.»


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


^ Голова Верховної Ради України О.О.Мороз


Верховна Рада України


Відповідно до статті 93 Конституції України, в порядку законодавчої ініціативи, вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату).

Доповідь законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України буде робити народний депутат України Ю.А.Артеменко.


Додатки: проект Закону – на 3 аркушах;

порівняльна таблиця – на 10 аркушах;

пояснювальна записка – на 1 аркуші;

проект постанови Верховної Ради України – на 1 аркуші;

документи законопроекту в електронному вигляді.


Народні депутати України


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату)  1. ^ Обґрунтування необхідності прийняття Закону. Цілі і завдання прийняття Закону

Основним завданням даного проекту Закону є впорядкування діяльності нотаріату. На сьогоднішній день перелік правочинів, які можуть вчинятись як державними, так і приватними нотаріусами, обмежений. В чинному законі прописано, що може робити державний, і що – приватний нотаріус. Але, як свідчить практика, люди доволі часто потребують тих послуг, які надають лише державні нотаріуси, тому змушені чекати у чергах. Ті ж, хто готові звернутися до приватного нотаріусу, не мають на це можливості, адже діючим законодавством не передбачено вчинення необхідної нотаріальної дії приватним нотаріусом. Тут також можливо говорити про монополізацію цієї сфери діяльності. При намаганні держави забезпечити рівні можливості для усіх суб’єктів діяльності надання окремих функцій лише державним нотаріусам виглядає досить нелогічним.

Таким чином, запропоновані даним проектом зміни спрямовані на надання однакових можливостей щодо вчинення нотаріальних дій усім нотаріусам – як державних, так і приватних. Крім того, законопроектом вдосконалюються форми та методи здійснення нотаріальної діяльності.  1. ^ Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Діяльність нотаріату регулюється Законом України «Про нотаріат».

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує прийняття або перегляду інших законів та нормативних актів.  1. ^ Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроектом не передбачаються додаткові витрати з Державного бюджету України.


  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту буде позитивно сприйняте у суспільстві, оскільки запропоновані зміни є корисними та сприяють забезпеченню широких верств населення правовою допомогою.


Народні депутати України


^ ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»

(щодо впорядкування діяльності нотаріату)^ Чинна редакція Закону

Пропоновані зміни

Редакція Закону із змінами


Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах


У державних нотаріальних конторах вчиняються такі нотаріальні дії:


1) посвідчуються угоди (договори, заповіти, доручення, шлюбні контракти та ін.);

2) вживаються заходи до охорони спадкового майна;

3) видаються свідоцтва про право на спадщину;

4) видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

5) видаються свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів;

5-1) видаються свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом іпотеки;

6) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;

7) накладається заборона відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

8) засвідчується вірність копій документів і виписок з них;

9) засвідчується справжність підпису на документах;

10) засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

11) посвідчується факт, що громадянин є живим;

12) посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;

13) посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

14) посвідчується час пред'явлення документів;

15) передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

16) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери;

17) вчиняються виконавчі написи;

18) вчиняються протести векселів;

19) пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків;

20) вчиняються морські протести;

21) приймаються на зберігання документи.

Законодавством України на державних нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.


Статтю 34 викласти у наступній редакції:


«Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняються нотаріусами України


Нотаріусами України вчиняються такі нотаріальні дії:

1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності, шлюбні договори та ін.);

2) уживаються заходи до охорони спадкового майна;

3) установлюється опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме;

4) видаються свідоцтва про право на спадщину;

5) видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

6) видаються свідоцтва про посвідчення та про прийняття на зберігання секретних заповітів;

7) видаються свідоцтва виконавцям заповіту;

8) оголошуються секретні заповіти;

9) видаються свідоцтва про придбання майна з публічних торгів (аукціонів);

10) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах держнотконтори, приватного нотаріуса;

11) накладають та знімають заборону відчуження рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок; майнових прав;

12) засвідчується правильність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

13) засвідчується справжність підпису на документах;

14) затверджують протоколи загальних зборів, конференцій, з'їздів;

15) засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови на іншу;

16) посвідчується факт, що фізична особа є живою;

17) посвідчують факт, що фізична чи юридчна особа є виконавцем заповіту;

18) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному місці;

19) посвідчується тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

20) посвідчується час пред'явлення документів;

21) передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

22) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери;

23) вчиняються виконавчі написи;

24) вчиняються протести векселів;

25) пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків;

26) вчиняються морські протести;

27) приймаються на зберігання документи;

28) засвідчується справжність електронного цифрового підпису на документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами).

Законодавством України на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.»


^ Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняються нотаріусами України


Нотаріусами України вчиняються такі нотаріальні дії:

1) посвідчуються правочини (договори, заповіти, довіреності, шлюбні договори та ін.);

2) уживаються заходи до охорони спадкового майна;

^ 3) установлюється опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме;

4) видаються свідоцтва про право на спадщину;

^ 5) видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

6) видаються свідоцтва про посвідчення та про прийняття на зберігання секретних заповітів;

^ 7) видаються свідоцтва виконавцям заповіту;

8) оголошуються секретні заповіти;

9) видаються свідоцтва про придбання майна з публічних торгів (аукціонів);

10) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах держнотконтори, приватного нотаріуса;

^ 11) накладають та знімають заборону відчуження рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок; майнових прав;

12) засвідчується правильність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

^ 13) засвідчується справжність підпису на документах;

14) затверджують протоколи загальних зборів, конференцій, з'їздів;

15) засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови на іншу;

16) посвідчується факт, що фізична особа є живою;

^ 17) посвідчують факт, що фізична чи юридчна особа є виконавцем заповіту;

18) посвідчується факт перебування фізичної особи в певному місці;

19) посвідчується тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

20) посвідчується час пред'явлення документів;

^ 21) передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

22) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери;

23) вчиняються виконавчі написи;

24) вчиняються протести векселів;

25) пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків;

26) вчиняються морські протести;

^ 27) приймаються на зберігання документи;

28) засвідчується справжність електронного цифрового підпису на документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами).

^ Законодавством України на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.


Стаття 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах


Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів.


Стаття 36. Нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами


Приватний нотаріус вчиняє нотаріальні дії, передбачені статтею 34 цього Закону, за винятком:

1) накладання і зняття заборони відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

2) видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного із подружжя;

3) видачі свідоцтва про право на спадщину;

4) вжиття заходів до охорони спадкового майна;

5) посвідчення договорів довічного утримання;

6) засвідчення справжності підпису на документах, призначених для дії за кордоном, та посвідчення доручень для цієї мети, а також засвідчення справжності підпису батьків або опікуна (піклувальника) на згоді про усиновлення дитини.


Стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів


У населених пунктах, де немає державних нотаріусів, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів вчиняють такі нотаріальні дії:

1) вживають заходів до охорони спадкового майна;

2) накладають та знімають заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, окрім дій, передбачених у частині першій цієї статті, вчиняють також такі нотаріальні дії:

1) посвідчують заповіти;

2) посвідчують доручення;

3) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

4) засвідчують справжність підпису на документах.

Посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів не мають права оформляти документи, призначені для дії за кордоном.


Статтю 36 виключити. Статті 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 477, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 вважати відповідно статтями 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 477, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102.Стаття 35. Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних архівах


Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів.


Стаття 36. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів


У населених пунктах, де немає державних нотаріусів, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів вчиняють такі нотаріальні дії:

1) вживають заходів до охорони спадкового майна;

2) накладають та знімають заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, окрім дій, передбачених у частині першій цієї статті, вчиняють також такі нотаріальні дії:

1) посвідчують заповіти;

2) посвідчують доручення;

3) засвідчують вірність копій документів і виписок з них;

4) засвідчують справжність підпису на документах.

Посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів не мають права оформляти документи, призначені для дії за кордоном.


Стаття 45. Підписання нотаріально посвідчуваних угод, заяв та інших документів


При посвідченні угод і вчиненні деяких інших нотаріальних дій у випадках,передбачених законодавством України, перевіряється справжність підписів учасників угод та інших осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса чи іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальну дію. Якщо угода, заява чи інший документ підписано за відсутності цих посадових осіб, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, угоду, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин. Про причини, з яких громадянин, заінтересований у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Угоду не може підписувати особа, на користь або за участю якої її посвідчено.

Нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, можуть не вимагати кожного разу з'явлення відомих їм посадових осіб підприємств, установ і організацій, якщо вони мають зразки підписів цих посадових осіб, одержані при особистому зверненні, а справжність їх підписів не викликає сумніву.


Стаття 46. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій


Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Відповідні відомості і документи повинні бути подані в строк, вказаний нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальну дію. Цей строк не може перевищувати одного місяця.


Доповнити Закон статтею 44-1 та 44-2 наступного змісту:


«Стаття 44-1. Порядок залучення свідків для вчинення нотаріальної дії


За заявою учасника нотаріальної дії її вчинення може відбуватися при свідках.

У випадках, встановлених законом, вчинення нотаріальної дії при свідках є обов'язковою.

Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

Не можуть бути залучені як свідки при вчиненні нотаріальної дії:

1) нотаріус або інша особа, яка вчиняє цю нотаріальну дію;

2) особи, на користь яких вчиняється нотаріальна дія;

3) особи, які є сторонами правочину, що укладається;

4) особи, які є членами сім'ї чи близькими родичами особи, якою або на користь якої вчиняється нотаріальна дія або є її опікунами (піклувальниками);

5) особи, які не можуть самостійно прочитати або підписати оформлюваний документ.

Свідки,при яких посвідчується нотарільна дія, зачитують документ вголос, та ставлять свої підписи на ньому.

У тексті нотарільної дії заносяться відомості по особу свідків.

Особа, залучена у якості свідка, несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею внаслідок розголошення відомостей, що стали їй відомі у зв'язку з її участю при вчиненні нотаріальної дії, в порядку, встановленому законодавством.


^ Стаття 44-2. Фіксація нотарільної дії за допомогою технічних засобів

За заявою учасника нотаріальної дії, або з ініціативи нотаріуса , та при наявності технічної можливості, її вчинення може фіксуватися за допомогою технічного засобу.

Фіксування вчинення нотаріальної дії може здійснюватися нотаріусом або іншим працівником нотаріуса або нотарільної контори.

Носій інформації на який здійснювався технічний запис нотарільної дії, є додатком до примірника нотарільної дії, який зберігається в архіві нотаріуса, або нотарільної контори.»»


Стаття 44. Підписання нотаріально посвідчуваних угод, заяв та інших документів


При посвідченні угод і вчиненні деяких інших нотаріальних дій у випадках,передбачених законодавством України, перевіряється справжність підписів учасників угод та інших осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса чи іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальну дію. Якщо угода, заява чи інший документ підписано за відсутності цих посадових осіб, громадянин повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності та в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, угоду, заяву чи інший документ може підписати інший громадянин. Про причини, з яких громадянин, заінтересований у вчиненні нотаріальної дії, не міг підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Угоду не може підписувати особа, на користь або за участю якої її посвідчено.

Нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, можуть не вимагати кожного разу з'явлення відомих їм посадових осіб підприємств, установ і організацій, якщо вони мають зразки підписів цих посадових осіб, одержані при особистому зверненні, а справжність їх підписів не викликає сумніву.


^ Стаття 44-1. Порядок залучення свідків для вчинення нотаріальної дії


За заявою учасника нотаріальної дії її вчинення може відбуватися при свідках.

^ У випадках, встановлених законом, вчинення нотаріальної дії при свідках є обов'язковою.

Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

^ Не можуть бути залучені як свідки при вчиненні нотаріальної дії:

1) нотаріус або інша особа, яка вчиняє цю нотаріальну дію;

2) особи, на користь яких вчиняється нотаріальна дія;

3) особи, які є сторонами правочину, що укладається;

^ 4) особи, які є членами сім'ї чи близькими родичами особи, якою або на користь якої вчиняється нотаріальна дія або є її опікунами (піклувальниками);

5) особи, які не можуть самостійно прочитати або підписати оформлюваний документ.

^ Свідки,при яких посвідчується нотарільна дія, зачитують документ вголос, та ставлять свої підписи на ньому.

У тексті нотарільної дії заносяться відомості по особу свідків.

Особа, залучена у якості свідка, несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею внаслідок розголошення відомостей, що стали їй відомі у зв'язку з її участю при вчиненні нотаріальної дії, в порядку, встановленому законодавством.


^ Стаття 44-2. Фіксація нотарільної дії за допомогою технічних засобів

За заявою учасника нотаріальної дії, або з ініціативи нотаріуса , та при наявності технічної можливості, її вчинення може фіксуватися за допомогою технічного засобу.

^ Фіксування вчинення нотаріальної дії може здійснюватися нотаріусом або іншим працівником нотаріуса або нотарільної контори.

Носій інформації на який здійснювався технічний запис нотарільної дії, є додатком до примірника нотарільної дії, який зберігається в архіві нотаріуса, або нотарільної контори.


Стаття 45. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій


Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Відповідні відомості і документи повинні бути подані в строк, вказаний нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальну дію. Цей строк не може перевищувати одного місяця.Народні депутати України


ВИСНОВОК

на проект Закону України

^ Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"
(щодо впорядкування діяльності нотаріату)


(реєстр. № 1276 від 04.08.2006, внесений народними

депутатами України Артеменком Ю.А., Князевичем Р.П.,

Хомутинніком В.Ю. та іншими)


Законопроектом пропонується надати приватним нотаріусам однакові з державними нотаріусами можливості здійснення нотаріальних дій, а також на законодавчому рівні визначити порядок залучення свідків для вчинення нотаріальних дій та фіксації нотаріальних дій за допомогою технічних засобів.

В цілому Головне Управління підтримує прийняття вказаного законопроекту, оскільки він спрямований на покращення рівня нотаріальних послуг, які надаються, у першу чергу, населенню. Разом з тим вважаємо за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. На нашу думку, надання приватним нотаріусам тих самих прав щодо здійснення нотаріальних дій, як у державних нотаріусів, має супроводжуватися встановленням адекватних гарантій належного виконання ними своїх обов‘язків. Зокрема відповідним збільшенням страхової суми чи страхової застави, якими згідно із ст.28 Закону України “Про нотаріат”, забезпечується відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, оскільки встановлений чинною редакцією цієї статті розмір страхової суми ( сто мінімальних заробітних плат) навряд чи може забезпечити відшкодування шкоди, завданої, наприклад, незаконним зняттям заборони відчуження жилого будинку, квартири, земельної ділянки тощо.

2. У новій статті 441, якою доповнюється Закон, перелік осіб, які не можуть бути свідками при здійсненні нотаріальної дії, пропонуємо доповнити стажистами нотаріуса та іншими працівниками нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

3. У новій статті 442, якою доповнюється Закон, пропонуємо уточнити зміст поняття “учасник нотаріальної дії”, а також визначитися щодо можливості надання запису здійснення нотаріальної дії іншим особам.

4. Головне управління не підтримує зміну нумерації статей Закону, яка пропонується у пункті 2 проекту, оскільки це може суттєво ускладнити його застосування.

Узагальнюючий висновок: За результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” (щодо впорядкування діяльності нотаріату) може бути взятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.


Перший заступник Керівника Головного

науково-експертного управління Л.М. Задорожня


Вик.: Зуб І.В.

Задонський П.А.Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconЮ. В. Тимошенко Голові Комітету з питань правової політики Верховної Ради України С. Г. Міщенку Міністру юстиції України М. В. Оніщуку Про підтримку проекту Закон
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» Кабінетом Міністрів України для розгляду...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 2009 р., №13, ст. 161; 2011 р.,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2002 р.,...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconВідкритий лист народного депутата україни І. Г. Бережної
України про нотаріат. Саме законопроект «Про внесення змін до Закону «Про нотаріат», що був внесений до Парламенту Кабінетом Міністрів...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconШановний Просимо Вас звернути увагу на ситуацію, яка склалась з реформуванням нотаріату України!
Зараз до регламенту Верховної Ради України включено законопроект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconПро затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності" та від 04 липня 2012 року n 5037-vi "Про внесення...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат " Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241;...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconЗакон україни «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
«Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат " (витяг) Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241;...
Закон україни про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» (щодо впорядкування діяльності нотаріату) iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи