До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства icon

До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначействаНазваДо Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства
Дата конвертації03.02.2013
Розмір55.79 Kb.
ТипДокументи
джерело


Додаток 1
до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства
(у редакції наказу Державного казначейства України
від 19 квітня 2005 р. N 70) Договір*
про здійснення розрахунково-касового обслуговування


____________
* Зразок договору.

______________________
             (місце складання) 

____________
(дата) 

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (назва органу Державного казначейства)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                             (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне казначейство України, з одного боку,
та ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (повна назва юридичної особи)
(далі - Клієнт) в
особі ________________________________________________________________________________,
                                           (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові, документ, що засвідчує особу)
який діє на
підставі ______________________________________________________________________________,
                                                                            (назва установчого документа)
з другого боку, уклали цей Договір. 1. Предмет Договору

1.1. Казначейство відкриває Клієнту ______________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державного казначейства і Національного банку України, та умов цього Договору.

До отримання Казначейством від Клієнта повідомлення про взяття рахунку на облік органами державної податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
2. Права та зобов'язання Сторін

2.1. Казначейство має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України.

2.1.2. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків для отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.1.3. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджетів.

2.1.4. Призупиняти бюджетні асигнування Клієнту в разі порушення вимог, що передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта**.

____________
** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

2.1.5. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків на рахунку (рахунках) за станом на 1 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим.

2.1.6. Здійснювати безспірне списання коштів з рахунків Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України.

^ 2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах затвердженого кошторису доходів і видатків, для одержувачів коштів - у межах плану використання бюджетних коштів).

2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням цього Договору.

2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

^ 2.3. Казначейство зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за дорученням Клієнта.

2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахункового обслуговування в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.3.5. Видавати Клієнту виписку з рахунку з доданням необхідних документів наступного дня після здійснення операцій за рахунком.

2.3.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.7. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, консультувати його з різних питань, що виникають у процесі розрахункового обслуговування.

2.3.8. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку.

2.3.9. Повертати Клієнту документи в разі їх оформлення з порушенням законодавства України з посиланням на підстави, передбачені бюджетним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

2.3.10. Погоджувати строки здавання готівки.

^ 2.4. Клієнт зобов'язується:

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Державного казначейства України, з питань здійснення розрахункових операцій та надання звітності.

2.4.2. Повідомляти Казначейство про зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів, строків здавання готівкової виручки (готівки).

2.4.3. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунку Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку.

2.4.4. Повідомляти Казначейство про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня.

2.4.5. Повідомляти Казначейство про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подавати Казначейству платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

2.4.6. Подавати звіти в строки та за формами, установленими Казначейством.

2.4.7. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі, керуючись вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320, у строк ____________.
3. Розрахунки за готівкове обслуговування

3.1. Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, відкритих на ім'я Державного казначейства України, за чеками Казначейства здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.
4. "Форс-мажор"

4.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

4.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.
5. Порядок закриття рахунків

5.1. Рахунки закриваються у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ____________.

6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.

6.3. Зміна умов Договору і доповнення до нього можливі тільки за згодою обох Сторін.

6.4. Погоджені зміни в Договорі і доповнення до нього оформляються додатковими угодами, які є невід'ємною частиною Договору.

6.5. Дія Договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
7. Порядок розгляду спорів

7.1. Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
8. Місцезнаходження Сторін

Казначейство

М. П.  

Клієнт

М. П. ____________
Передбачені цим Договором умови Сторони в разі укладення договору можуть змінювати та встановлювати й інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.Схожі:

До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconПро затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої...
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconЛист від 29. 07. 2008 р. N 15-04/1696-12260 Про надання роз'яснень щодо обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства...
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconЛист від 29. 01. 2010 р. N 516-0-33-10-31
Про затвердження змін до Правил ведення нотаріального діловодства та Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків...
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 25 червня 2001 р. N 702 Київ
Державного казначейства, та використовуються згідно з відповідними кошторисами, затвердженими в установленому порядку
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconПоложення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Типова форма № ко-3 Ідентифікаційний

До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconПоложення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Типова форма № ко-1 Ідентифікаційний код єдрпоу

До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconРозпорядження від 26 листопада 2009 р. N 1412-р Київ Про перенесення робочих днів у 2010 році
України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державного казначейства та банківських установ перенести...
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconПро затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України...
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
До Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства iconПоложення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Типова форма n ко-4 (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний
Каса за " " 20 р. Сторінка Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи