Програма гуртка. 7-9 класи icon

Програма гуртка. 7-9 класиНазваПрограма гуртка. 7-9 класи
Дата конвертації26.10.2013
Розмір110.09 Kb.
ТипПрограма
джерело
1. /program_kursy_ukr.mova/Авраменко Стил_стика.doc
2. /program_kursy_ukr.mova/Баран Л_тературна студ_я.doc
3. /program_kursy_ukr.mova/Бондарчук Ц_кава орфограф_я.doc
4. /program_kursy_ukr.mova/Глазова Лексика сучаснох л_т мови.doc
5. /program_kursy_ukr.mova/Глазова Основи риторики.doc
6. /program_kursy_ukr.mova/Гнаткович Cинт.простого речення.doc
7. /program_kursy_ukr.mova/Гуменна _стор_я укр письменства.doc
8. /program_kursy_ukr.mova/Денисюк Основи журнал_стики.pdf
9. /program_kursy_ukr.mova/Качуровська Культура мовлення.doc
10. /program_kursy_ukr.mova/Коваленко Поетична лаборатория.doc
11. /program_kursy_ukr.mova/МОВА ЯК ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАРОДУ.doc
12. /program_kursy_ukr.mova/Марущак Школа журнал_ста.doc
13. /program_kursy_ukr.mova/Омельчук Практикум з правопису.doc
14. /program_kursy_ukr.mova/Оперчук Д_лова укр мова.doc
15. /program_kursy_ukr.mova/Осаулець Синтаксис.ПРОСТЕ РЕЧ.doc
16. /program_kursy_ukr.mova/Пахаренко СУЛ.doc
17. /program_kursy_ukr.mova/Романюк Основи культ мовлення.doc
18. /program_kursy_ukr.mova/Синт.складного речення.doc
19. /program_kursy_ukr.mova/Синюта Укр мовлен етикет.doc
20. /program_kursy_ukr.mova/Сипко Виразне читання.doc
21. /program_kursy_ukr.mova/Степанюк Лексикограф_я укр мови.doc
22. /program_kursy_ukr.mova/Цимбалюк У свти поетичного слова.doc
23. /program_kursy_ukr.mova/Цимбалюк Чаривний свит поезии.doc
24. /program_kursy_ukr.mova/Шуневич Робота з навчальними текстами.doc
25. /program_kursy_ukr.mova/Яценко Художня л_тература в контекст_ св_товох культури.pdf
Програма факультативного курсу
Програма гуртка. 7-9 класи
Програма факультативного курсу
Програма факультативного курсу
Програма факультативного курсу «основи риторики» для учнів 10(11) класу
Програма факультативного курсу для 8 класу
Програма факультативного курсу. 11 клас
Програма факультативного курсу
Програма курсу за вибором. 10-11 класи
Програма факультативного курсу для 9-х класів знз
Програма курсу за виборм для 8-11 класів
Програма факультативного курсу для 8-9
Програма факультативного курсу для 10 (11) класу
Програма факультативного курсу для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма факультативного курсу для 10-11 класів знз
Програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю
Програма факультативного курсу для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
Український мовленнєвий етикет
Програма курсу за вибором. 10 клас
Програма факультативного курсу " українська лексикографія" для учнів 9 класу
Програма факультативного курсу. 8 (9) клас
Програма факультативного курсу. 10 (11) клас
Програма курсу за вибором «робота з навчальними текстами»

Баран Г.В.

Літературна студія

Програма гуртка. 7-9 класи


Рекомендовано листом Miніcmepcmвa ocвіти і науки України
№ 1/9-622 від 17.08.2011 рокуПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма гуртка "Літературна студія" спрямована на розвиток творчих здібностей учнів у царині літератури. Вона ставить за мету:

  • виявляти талановитих дітей;

  • сприяти самореалізації творчих здібностей дитини, розкривати їй чарівний світ художнього слова;

  • прищеплювати любов до рідної мови, культури та традицій українського народу;

  • на основі вивчення кращих взірців української та світової літератур формувати в учнів національну свідомість, загальнолюдські цінності, естетичні смаки.

Програма поєднує теоретичні заняття з практичними (колективно-екскурсійними, індивідуальними тощо). Форми роботи зі студійцями різноманітні: бесіди; конкурси; екскурсії; робота зі словником літературознавчих термінів; ігри; індивідуальна робота (доопрацювання, редагування власних творів); випуск шкільної літературної газети; участь у літературно-мистецьких вечорах, культурно-масових заходах, творчих конкурсах, виставах тощо.

Програма гуртка розрахована на учнів середніх і старших класів, схильних до літературної творчості. Програма передбачає три роки занять. У ній подано орієнтовний розподіл годин. Керівник літературної студії може в разі потреби вносити в нього корективи, а також змінювати форми проведення практичних занять.

Програму розраховано на 105 годин за три роки занять (1 година на тиждень; 35 годин на рік).


ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ


ПЕРШИЙ РІК ЗАНЯТЬ (35 ГОД)

Зміст програмового

матеріалу

К-сть

годин

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

Що таке мистецтво.

Види мистецтва. Література як вид мистецтва. Естетичний ідеал мистецтва

1

Учень:

розуміє й пояснює роль мистецтва в житті людини;

розрізняє види мистецтва та способи зображення життєвих явищ у мистецьких творах;

знає й розуміє значення понять мистецтво, естетичний ідеал мистецтва, художній образ, художня література; знає завдання мистецтва; уміє вирізняти справжні твори мистецтва

ЖАНРОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЛІТЕРАТУРИ. ЛІТЕРАТУРНІ РОДИ Й ВИДИ

Літературні роди й

види. Загальні відомості про епос. Поняття лірики. Ознайомлення з поняттям про драму

3

Учень:

знає й розуміє значення понять лірика, епос, драма, ліро-епічні твори, ліро-драматичні твори, уміє визначати належність твору до того чи іншого роду літератури; знає й розрізняє основні риси епічних, ліричних та драматичних творів на прикладі запропонованих зразків; уміє створювати зразки кожного з родів літератури

СЕКРЕТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ. ПОЕЗІЇ

Види лірики. Сонет.

Романсова лірика. Елегія. Медитація в поезії. Ідилія.

Жанри лірики: пейзажна, інтимна, філософська, громадянська.

Асоціації в поезії. Зорова поезія. Кольористика слова. Творча уява Образність мислення.

Ліро-епічні твори:

байка, поема, балада.

Гумористичний жанр12

Учень:

знає й розуміє значення понять лірика, ліричний образ, ліричний герой;

знає йрозрізняє в художніх творах основні риси лірики;

розрізняє види лірики: сонет, романс, елегія, епіграма, акростих, ідилія, меди­тативна поезія, поезія в прозі; жанри лі­рики: громадсько-політична, філософсь­ка, патріотична, інтимна, пейзажна; визначає ознаки асоціацій в поезії;

знає и розрізняє ліро-епічні твори;

знає визначення понять байка, поема, балада;

вирізняє характерні ознаки гумористичного жанру; створює поезію різних видів і жанрів;

уміє аналізувати власні поетичні твори та поезії студійців

ОСНОВИ ВІРШУВАННЯ

Типи віршування

Віршовий ритм. Ритміка – музика слова. Поетичне ритмотворення. Ритмічні паузи Віршові розміри. Ямб. Хорей. Анапест. Амфібрахій. Дактиль. Коломийковий

вірш. Білий вірш. Верлібр. Рима. Римування.

Строфа. Строфіка

6

Учень:

розрізняє типи віршування;

знає й розуміє значення понять віршовий ритм, строфа, віршовий розмір, клаузула, рима;

розрізняє двоскладові та трискладові стопи; риму й клаузулу;

вирізняє точну й неточну, бідну й багату рими, асонанс, консонанс;

використовує ці знання для аналізу поетичного твору;

створює власні поезії різними віршовими розмірами, використовуючи різні види рим

ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ТВОРУ

Фонетичні засоби

художнього твору (алітерація, асонанс). Синтаксичні засоби

художнього твору (анафора, епіфора, художнє обрамлення, інверсія, антитеза, асиндетон, полісиндетон, риторичні запитання, оклики,

звертання).

Лексичні засоби художнього твору (оглядово).

Поетичні тропи (епітет, порівняння, метафора, синекдоха, метонімія, алегорія, символ).

Ідейно-художній аналіз поетичного твору

12

Учень:

розрізняє фонетичні засоби художнього твору: алітерація, асонанс;

знає к розрізняє такі стилістичні фігури, як анафора, епіфора, художнє обрамлення, інверсія, антитеза, асиндетон, полісиндетон, риторичні запитання, оклики, звертання;

розрізняє лексичні засоби художнього твору;

пояснює роль фонетичних, синтаксичних та лексичних засобів у художньому творі;

використовує фонетичні, синтаксичні та лексичні засоби художності у власних поетичних та прозових творах знає й вирізняє в художньому творі такі тропи, як епітет, порівняння, метафора, синекдоха, метонімія, алегорія, символ;

використовує поетичні тропи у власних віршах;

уміє аналізувати поетичні твори

Підсумкове заняття.

Повторення вивченого протягом року

1

Учень:

знає основні теоретичні поняття з теорії літератури й використовує свої знання в практичній діяльності


ДРУГИЙ РІК ЗАНЯТЬ (35 ГОД)

Зміст програмового

матеріалу

К-сть

годин

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОЗУ

Види і жанри прозових творів. Образок.

Етюд. Есе. Оповідання.

Новела. Повість. Роман.

Епопея.

Пригодницький (авантюрний) жанр.

Літературна казка.

Автобіографічний жанр.

Мемуари як художній твір.

Пейзаж у літературному творі та як самостійний жанр

12

Учень:

знає й розрізняє основні риси прозових (епічних) творів на прикладі запропонованих зразків;

розрізняє види й жанри прозових творів;

знає визначення жанрів та видів епічних творів;

уміє визначати характерні риси жанрів прозових творів;

створює власні твори різних епічних жанрів;

знає визначення поняття пейзаж;

знаходить і характеризує пейзажі в запропонованих зразках, визначає їхню роль у художньому творі;

створює пейзажі у власних прозових творах;

уміє створювати пейзаж як зразок самостійного жанру

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТИЛЮ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО НАПРЯМУ

Періодизація літературних течій та стилів у літературі.

Доба гуманізму – Відродження.

Класицизм. Сентименталізм. Романтизм.

Реалізм. Неокласицизм.

Неореалізм.

Модерністські течії в літературі. Неоромантика.

Сюрреалізм. Футуризм.

Експресіонізм. Імпресіонізм. Символізм.

Постмодерн

10

Учень:

знає и розуміє значення понять літературний процес, стиль, літературний напрям, течія, художній метод;

вирізняє характерні ознаки різних літературних стилів і напрямів;

уміє визначати стильові риси художніх творів;

створює власні висловлювання, дотримуючись характерних ознак того чи іншого стилю

УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ВИРАЗНО ЧИТАТИ ПОЕТИЧНІ ТА ПРОЗОВІ ТВОРИ

Логічні паузи. Логічний наголос. Темп. Образні уявлення. Підтекст. Художні паузи. Партитура (партитурні позначки).

Особливості виразного читання поетичних творів.

Особливості виразного читання прози

6

Учень:

знає и розрізняє поняття логічний наголос, логічні паузи, темп, підтекст, художні паузи, партитура;

уміє виразно читати поетичні та прозові твори, зокрема й власні

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛІТЕРАТУРНУ ПУБЛІЦИСТИКУ

Різновиди журналістських жанрів. Стаття.

Репортаж. Інтерв'ю.

Рецензія. Нарис. Фейлетон. Памфлет

6

Учень:

знає і розрізняє різновиди журналістських жанрів: стаття, репортаж, інтерв'ю,рецензія, нарис, фейлетон, памфлет;

вирізняє характерні ознаки цих жанрів;

створює зразки журналістських жанрів

Підсумкове заняття.

Повторення вивченого

протягом року

1

Учень:

знає основні теоретичні поняття з теорії літератури й використовує свої знання в практичній діяльності


ТРЕТІЙ РІК ЗАНЯТЬ (35 ГОД)

Зміст програмового

матеріалу

К-сть

годин

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДРАМУ

Поняття про драму.

Жанри драматургії. Історія українського драматичного мистецтва.

Драматургія й театр.

Комедія як вид драматурги.

Трагедія як вид драматурги.

Власне драма. її жанри.

Ліро-драматичні твори

12

Учень:

знає й знаходить у запропонованих зразках основні риси драматичних творів;

знає історію виникнення драми у світовій та українській культурі;

розрізняє жанри драматурги, знає їх характерні риси;

наводить приклади різних видів і жанрів драм;

уміє аналізувати драматичні твори; створює зразки драматичних творів

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Основні засади аналізу літературного твору. Аналіз епічного й драматичного творів.

Аналіз ліричного твору

3

Учень:

знає основні засади аналізу літературного твору;

знає й розрізняє схеми аналізу епічного, ліричного та драматичного творів; уміє визначати тему, ідею твору; розрізняє зовнішню і внутрішню композицію літературного твору; уміє вирізняти елементи сюжету; визначає проблематику твору; знаходить художні засоби твору; визначає стиль і напрям літературного твору; уміє аналізувати власні твори

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД

Види художнього

перекладу. Переклад художній. Переклад з підрядника. Авторський переклад. Авторизований переклад. Переспів.

Аналіз художнього перекладу

6

Учень:

знає й розрізняє види художнього перекладу;

розрізняє поняття художній переклад, переклад з підрядника, авторський переклад, авторизований переклад, переспів;

уміє аналізувати зразки різних видів художнього перекладу;

створює переклади (переспіви) з оригіналів творів (вивчених учнями іноземних мов)

БІБЛІОГРАФІЯ

Бібліографія – наука, що вивчає, веде облік, систематизує друковані твори. Бібліографічне повідомлення. Бібліографічний запис. Бібліографічний посібник.

Анотація. Загальна анотація, аналітична анотація, групова анотація. Структура анотації.

Етапи анотування

4

Учень:

знає й розрізняє поняття бібліографія, бібліографічне повідомлення, бібліографічний запис, бібліографічний посібник, анотація;

розрізняє поняття загальна анотація, аналітична анотація, групова анотація;

знає основні етапи анотування;

уміє анотувати прочитані книги, часописи, статті тощо

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЛІТЕРАТУРНУ ТВОРЧІСТЬ

Основні поняття про роди літератури, літературні напрями, стилі, художні засоби, поняття теорії літератури

10

Учень:

знає основні відомості з теорії літератури, а саме: літературні роди, види та їх основні жанри, основи віршування, художні засоби твору, творчі методи та літературні напрямки, основні засади аналізу літературного твору, засоби виразності; кращі зразки літературних творів українських письменників; творчість письменників рідного краю; уміє реалізувати творчий задум у власних творах та доопрацьовувати їх до художнього рівня; застосовувати набуті творчі знання й навички в різних сферах людського життя; виразно читає художні твори, практично використовуючи засвоєні засоби виразності; користується довідковими джерелами, зокрема словником літературознавчих термінів; правильно й послідовно аналізує художній твір


Література

1. Бандура О. М. Теорія літератури: Посібник для вчителів. - Київ: Радянська школа, 1969.

2. Буяльський Б. Й. Поезія усного слова: Посібник з виразного читання. — Київ: Радянська школа, 1969.

3. Буяльський Б. Й. Поезія усного слова: Азбука виразного читання. — Київ: Радянська школа, 1990.

4. Волинський П. Основи теорії літератури: Вступ до літературознавства. — Київ: Радянська школа, 1967.

5. Вступ до літературознавства: Хрестоматія / Упорядник Н. І. Бернадська. — Київ: Либідь, 1995.

6. Капська А. Й. Виразне читання. — Київ: Вища школа, 1986.

7. Капська А. Й. Виразне читання: Практичні й лабораторні заняття. — Київ: Вища школа, 1990.

8. Козлов А. В. Українська дожовтнева драматургія: Еволюція жанрів. — Київ: Вища школа, 1991.

9. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. — Київ: Юніверс, 2003.

10. Кузьменко В. І. Словник літературознавчих термінів: Навчальний посібник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та учнів середніх шкіл, професійних училищ, ліцеїв, гімназій. — Київ: Український письменник, 1997.

11. Куцевол О. "У слові я з'явлюся знов...": Конспект інтерактивного уроку-інтерв'ю, присвяченого 90-літньому ювілею Дмитра Паламарчука // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2004. — № 5-6.

12. Невінчана Н. В. Питання теорії літератури: Посібник для вчителів та стар­шокласників // Українська мова та література. — 2003. — Ч. 25-28.

13. НедількоВ. Я. Елементи теорії літератури: Конспект лекцій. — Київ, 1994.

14. Пахаренко В. Нарис української поетики // Українська мова та література. — 1997 — Ч. 25-28.

15. Пахаренко В. Художнє слово: Порадник для вчителів української літератури // Українська мова та література. — 2001 — Ч. 29-32.

16. Чижевський Д. Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. — Тернопіль, 1994.Схожі:

Програма гуртка. 7-9 класи iconРецензія програми гуртка з образотворчого мистецтва для початкових класів Програма гуртка створена на основі державної Програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи, „Початкова школа”
Програма гуртка створена на основі державної Програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи, „Початкова школа”, Київ,...
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма гуртка «Юний столяр»
Навчальна програма гуртка «Історико-технічний стендовий моделізм»
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма роботи гуртка «Мистецтво народів світу» (5-7 класи) Керівник гуртка: учитель світової літератури Сєннікова Н. П. ( тижневе навантаження -4,5 год.)
Керівник гуртка: учитель світової літератури Сєннікова Н. П. ( тижневе навантаження -4,5 год.)
Програма гуртка. 7-9 класи iconКалендарно-тематичне планування уроків рідної мови у 5-а класі (україномовний) на 2012-2013 навчальний рік (122 години, 3,5 год на тиждень) Програма: «Українська мова. 5-12 класи»
Програма: «Українська мова. 5-12 класи» (Т. Г. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф; за ред. Л. В....
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма гуртка «Квіткові фантазії»
Основною метою індивідуальної роботи гуртка «Квіткові фантазії»» з пошуково-дослідницького напрямку є
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 12 класи
Програма, за якою працюю : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 – 12 класи К.: Шкільний світ, 2001....
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство 1-4 класи програма затверджена
Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма гуртка. 7-9 класи iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 12 класи. К.: Шкільний світ, 2001. 44 с
Програма, за якою працюю : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови 2 – 12 класи. К.: Шкільний світ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи