Природознавство 5-й клас icon

Природознавство 5-й класНазваПриродознавство 5-й клас
Дата конвертації04.02.2013
Розмір110.2 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /ДЦП програми/1 Укр. мова.doc
2. /ДЦП програми/10 Образотворче мистецтво.doc
3. /ДЦП програми/11 Худ. культура.doc
4. /ДЦП програми/12 Математика.doc
5. /ДЦП програми/13 Природознавство.doc
6. /ДЦП програми/14 Б_олог_я 7-10 КЛАС.doc
7. /ДЦП програми/15 Географ_я.doc
8. /ДЦП програми/16 Ф_зика.doc
9. /ДЦП програми/17 Х_м_я.doc
10. /ДЦП програми/18 _нформатика.doc
11. /ДЦП програми/19 Основи здоров'я.doc
12. /ДЦП програми/2 Укр. л_т-ра.doc
13. /ДЦП програми/20 Ф_зкультура.doc
14. /ДЦП програми/3 _ноземна мова МОН.doc
15. /ДЦП програми/4 Заруб_жна л_т-ра.doc
16. /ДЦП програми/5 6 _стор_я.doc
17. /ДЦП програми/7 Правознавство.doc
18. /ДЦП програми/8 Етика.doc
19. /ДЦП програми/9 Музичне мистецтво.doc
20. /ДЦП програми/Методичн_ рекомендац_х.doc
21. /ДЦП програми/Природознавство.doc
Українська мова 5-й клас 105 год. (3 год на тиждень) Мовленнєва змістова лінія
Образотворче мистецтво 5—7 класи художній образ
Художня культура
Математика 5-й клас
Природознавство 5-й клас
Біологія 7-й клас (70 год, 2 год на тиждень, із них 10 год. – резервні)
Географія 7-й клас загальна географія
Фізика 8 клас ( 35 годин, 1 година на тиждень)
Хімія 8-й клас (35 год., 1 год на тиждень)
Інформатика
Основи здоров’я 5-й клас
Українська література 5 клас 105 годин (3 години на тиждень)
Фізична культура 5 клас ( 70 год., 2 год на тиждень)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-10-й класи англійська мова 5-й клас Загальна кількість годин 105 (3 год на тиждень)
Зарубіжна література
Історія україни вступ до історії
Правознавство 10 клас (35 год., 1 год на тиждень)
Етика 5-й клас (35 год, 1 год на тиждень)
Музичне мистецтво 5—8 класи музика та інші види мистецтва
Методичні рекомендації до використання програмного матеріалу спеціальних шкіл для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
Природознавство 5-й клас

Природознавство


5-й клас

(35 год, 1 год на тиждень, із них 5 год — резервні)


К-ть г-н

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

2

ВСТУП
Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі.
Вивчення природи людиною. Значення знань про природу в житті та діяльності людини.

Учень:
називає:
— місце людини в природі;
— прилади, за допомогою яких вивчають природу;
— методи дослідження природи (спостереження, вимiрювання, експеримент);
наводить приклади:
— використання приладів для вивчення природи;
пояснює:
— цінність знань з природознавства для людини;
дотримується правил:
— поведінки у природі.

Спостереження.
Організація спостережень за природою.
Демонстрування:
приладів, що використовують у дослідженнях явищ та об’єктів природи.

Розділ І. Людина та середовище її життя

7

Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину
Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання.
Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Рух молекул. Дифузія.
Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин. Прості та складні речовини.

Учень:
називає:
— характеристики тіла;
— фізичні властивості речовин;
— агрегатні стани води;
— органічні й неорганічні речовини;
— прості й складні речовини, чисті речовини і сумiші;
— прилади та інструменти для визначення характеристик тіла;
наводить приклади:
— тіл і речовин;
— практичного застосування розчинів;
Чисті речовини і суміші. Способи роздiлення сумішей. Повітря — природна суміш.
Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів.
Поняття про неорганічні та органічні речовини

— найпоширеніших хімічних елементів;
пояснює:
— відмінність між твердим, рідким, газоподібним станом речовин;
— відмінності простих речовин від складних, чистих речовин від сумішей;
спостерігає та описує:
— вимірювання маси та розмiрів фізичних тіл;
— зміну агрегатного стану речовин (плавлення льоду, випаровування води тощо);
— способи розділення сумiшей;
— явище дифузії;
дотримується правил:
— безпеки при виконанні практичних робіт;
— користування приладами (терези, термометр, нагрiвальні прилади, фільтри) та хiмічним посудом (хімічний стакан, мірний циліндр);
робить висновок:
— про цінність знань про речовини для людини.

Спостереження.
За плавленням льоду, випаровуванням води.
Демонстрування:
зразків речовин, сумішей, природних тіл; моделей молекул; способів розділення сумішей.
Практичні роботи:
1. Визначення маси та розмірів різних тіл.
2. Вивчення розчинності речовин.
3. Розділення сумішей (відстоювання, випаровування, фільтрування). Очищення забрудненої кухонної солі.

6

Тема 2. Світ явищ, у якому живе людина
Явища природи: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові.
Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною.
Теплові явища в природі (випадання дощу, снігу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ.
Поширення звуку.

Учень:
називає:
— явища природи: світлові, теплові, механічні, звукові, електричні, магнітні, хімічні;
— природні та штучні джерела світла, тепла та звуку;
наводить приклади:
— рухів у живій природі;
— хімічних явищ у природі;
— практичного застосування знань про механічні, звукові, теплові, електричні, світлові, хімічні явища у житті людини;
пояснює:
— повторюваність явищ у середовищі життя;
— значення світла, тепла, звуків, хімічних явищ у житті тварин і людини;
спостерігає та описує:
— вплив світла на рослинні організми;
дотримується правил:
— безпеки при виконанні практичних робіт;
— фіксації результатів спостережень;
робить висновок:
— про повторюваність процесів у природі.

Спостереження.
За явищами, що відбуваються у повсякденному житті людини; впливу діяльності людини на середовище життя.
Демонстрування:
механічних, теплових, електричних, хімічних, звукових та світлових явищ.
Практичні роботи:
1. Вивчення впливу світла на рослини.

Розділ ІІ. Всесвіт як середовище життя людини

6

Тема 1. Небесні тіла
Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Дослідження Всесвіту людиною.
Зоряні світи — галактики. Зорі, сузір’я.
Сонце. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця. Сонце — джерело світла і тепла на Землі.
Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Мiсяця. Сонячні та мiсячні затемнення.
Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі.

Учень:
називає:
— види небесних тіл (зорі, планети, астероїди, комети, метеорити);
— окремі сузір’я;
— планети Сонячної системи;
— місце Землі у Сонячній системі;
— дослідників космосу (Ю. Гагарін — перший космонавт Землі, Л. Каденюк — перший космонавт незалежної України тощо);
— форму та розміри Землі, Мiсяця;
— дні сонцестоянь, весняного й осіннього рівнодень;
— основні фази Мiсяця;
наводить приклади:
— приладів для вивчення Всесвіту;
— застосування людиною знань про планету Земля та її супутника Місяця;
— впливу космічних чинників на середовище життя;
спостерігає та описує:
— окремі сузір’я на зоряному небі;
— повертання листків та квіток у рослин до Сонця;
— зміни фаз Місяця;
— добовий рух Сонця по небосхилу;
пояснює:
— зміни освітленості півкуль Землі впродовж року;

— тривалість доби та року на Землі;
— зміну пір року на Землі;
— причини сонячних та місячних затемнень;
— значення вивчення Всесвіту для людини;
дотримується правил:
— визначення сторін горизонту за допомогою небесних світил;
робить висновки:
— про значення Сонця для життя на Землі;
— про значення знань про планету Земля у повсякденному житті;
— про місце і роль людини у Всесвіті, значення знань про Всесвіт.

Спостереження.
За повертанням листків та квіток рослин до Сонця; нагріванням тіл променями Сонця.
Демонстрування:
карт та атласів зоряного неба; таблиць, малюнків із зображенням небесних тіл, приладів для вивчення Всесвіту; моделі Сонячної системи; поширення світла; залежності освітленості поверхні від кута падіння світлових променів; дослідів, що ілюструють зміну освітленості півкуль Землі протягом року; фотографій Місяця, Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів.
Практичні роботи:
1. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця.

8

Тема 2. Умови життя на планеті Земля
Чинники, що забезпечують існування життя на Землі.
Роль води у природі, колообіг води.

Учень:
називає:
— чинники життя на Землі;
— водні об’єкти своєї місцевості;
— склад та властивості повітря;
— метеорологічні прилади;
— форми земної поверхні;
Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер.
Погода і спостереження за нею.
Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу.
Мінерали, гірські породи та їх властивості. Корисні копалини.
Пристосування організмів до умов існування.

— явища, що призводять до зміни рельєфу: вивітрювання, переміщення і нагромадження гірських порід, відслонення;
наводить приклади:
— прикмет, що віщують погоду;
— основних форм рельєфу своєї місцевості;
— порід і мінералів;
— корисних копалин свого регіону;
— впливу температури на розвиток живих організмів;
пояснює:
— роль і колообіг води у природі; причини зміни погоди; значення корисних копалин для людини;
порівнює:
— форми земної поверхні;
спостерігає та описує: — властивості повітря;
— зміну погоди, температури повітря протягом доби, місяця, року;
— зразки порід і мінералів;
дотримується правил:
— користування приладами (нiвеліром, опадоміром, флюгером, мірним посудом, термометром, барометром тощо);
— позначення на контурних картах основних форм рельєфу; — безпеки при виконанні дослідів;
— фіксування результатів спостереження;
робить висновки:
— про значення повітря та води для життя на Землі;— про необхідність охорони вод та повітря;
— необхідність раціонального використання корисних копалин.

Спостереження.
За змінами температури повітря та атмосферного тиску протягом певного проміжку часу.
Демонстрування:
роботи з нівеліром, колекцій порід і мінералів, корисних копалин; пароутворення, кипіння, конденсації, тверднення, теплового розширення води; розчинності речовин у воді; моделі флюгера (визначення напрямку вітру на моделі флюгера); теплопровідності повітря; наявності кисню, води у повітрі.
Практичні роботи:
1. Позначення на контурних картах основних форм рельєфу України.
2. Властивості води.
3. Позначення на контурних картах водних об’єктів України.

1

Узагальнення Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі організми. Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи.

Учень:
називає:
— умови, необхідні для життя людини;
наводить приклади:
— впливу середовища життя на людину;
— залежності здоров’я людини від стану навколишнього середовища;
пояснює:
— вислів “Людина — частина природи”;
— залежність людини від умов існування;
робить висновки:
— про необхідність охорони природи;
— про взаємозв’язок людини з середовищем життя;
— про необхідність охорони середовища життя людини.


6-й клас

(35 год, 1 год на тиждень, із них 5 год — резервні)


К-ть г-н

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ ІІІ. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ СИСТЕМИ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

2

ВСТУП
Поняття системи. Природні та штучні системи.
Будова, внутрішні й зовнішні зв’язки систем.

Учень:
називає:
— екосистеми (ліс, водойма, степ, поле, сад);
— штучні системи (машини, механізми, електромережі, Інтернет тощо);
наводить приклади:
— внутрішніх і зовнішніх зв’язків систем;
робить висновок:
— про різноманітність природних та штучних систем у середовищі життя.

Демонстрування:
моделі географічної оболонки та її складових; моделі Сонячної системи; карт зоряного неба; моделі штучних систем (годинника тощо), моделі живих систем (клітини, екосистеми).

7

Тема 1. Організм як жива система
Органи рослин, тварин.
Властивості організмів. Ріст та розвиток.
Живлення, його типи.
Дихання рослин і тварин. Значення дихання для організмів.
Обмін речовин і енергії.
Види розмноження рослин і тварин.

Учень:
називає:
— особливості будови рослин і тварин;
— основні властивості організмів (подразливість, дихання, живлення, обмін речовин, розмноження, ріст, розвиток);
— умови, необхідні для росту і розвитку організмів;
— типи живлення;
— речовини, необхідні для живлення організмів;
наводить приклади:
— представників різних організмів;
Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин.

— органів тварин та рослин;
— залежності будови організмів від середовища існування;
порівнює:
— процеси життєдіяльності рослин і тварин;
спостерігає та описує:
— розмноження кімнатних рослин;
— пророщування насіння;
— поведінку тварин;
— пристосування організмів до умов існування;
дотримується правил:
— виконання дослідів;
— поведінки у природі;
робить висновки:
— про організм як форму існування живого;
— про значення розмноження у природі.

Спостереження.
За поведінкою рослин, тварин у куточку живої природи, акваріумі; ростом і розвитком рослин; пристосуваннями рослин до умов недостатнього зволоження; залежністю росту та розвитку рослин від освітлення; диханням, проростанням насіння; пристосуваннями рослин до різних умов існування; пристосуваннями комах до середовища існування.
Демонстрування:
дослідів, що доводять процес дихання рослин і тварин; колекцій та вологих препаратів розвитку тварин; доказів процесу фотосинтезу у рослин.
Практичні роботи:
1. Ознайомлення з будовою рослин.
2. Способи розмноження рослин.

8

Тема 2. Природні та штучні екосистеми
Екосистема. Харчові ланцюги.

Учень:
називає:
— природні екосистеми;
— сорти культурних рослин, породи тварин;
Екосистеми своєї місцевості: ліс, степ та прісна водойма.
Використання людиною природних екосистем. Охорона екосистем.
Штучні екосистеми.
Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Родючість ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива.
Поле. Рослини та тварини поля. Сад. Догляд за садом. Зелена архітектура. Значення штучних екосистем у житті людини.

— складові частини ґрунту;
— найпоширеніші ґрунти своєї місцевості;
наводить приклади:
— екосистем своєї місцевості;
— зв’язків між видами в екосистемі;
— харчових ланцюгів;
— різних типів ґрунтів, добрив;
— природних та штучних екосистем;
— поширених шкідників саду та городу;
пояснює:
— роль організмів у ґрунтоутворенні;
— переваги біологічних методів боротьби зі шкідниками над хімічними;
— вплив добрив на врожайність культурних рослин;
— необхідність догляду за штучними екосистемами;
спостерігає та описує:
— пристосування організмів до середовища життя;
— щеплення дерев;
дотримується правил:
— підготовки насіння до посіву;
— догляду за культурними рослинами та тваринами;
робить висновки:
— про значення ґрунту для живих організмів;
— про значення штучних екосистем і необхідність догляду за ними;
— про необхідність охорони природних екосистем.

Спостереження.
За зв’язками в екосистемах, змінами в них.
Демонстрування:
таблиць, слайдів, відеоматеріалів із зображенням різних екосистем; вегетативного розмноження культурних рослин; зразків ґрунту; колекцій мінеральних добрив; колекцій шкідників сільського господарства.
Практичні роботи:
1. Складання харчового ланцюга в екосистемі акваріума.
2. Підготовка насіння до посіву.
3. Дослідження складу та властивостей ґрунту.

6

Тема 3. Рукотворні системи
Машини та механізми, їх роль у житті людини. Речовини та матеріали, з яких їх виготовляють.
Сила. Види сил. Сили в живій природі.
Робота та енергія. Прості механізми.
Перетворення енергії. Енергозбереження.

Учень:
називає:
— види енергії (механічна, електрична, атомна);
— сили в живій природі (тяжіння, тертя, пружності тощо);
наводить приклади:
— машин, механізмів, що використовує людина;
— речовин та матеріалів, що використовуються у машинобудуванні;
— перетворення енергії та речовин у механізмах і машинах;
пояснює:
— значення енергії;
— принципи роботи окремих механізмів;
— значення енергозбереження;
спостерігає та описує:
— принципи роботи простих механізмів;
дотримується правил:
— роботи з механізмами;
робить висновок:
— про значення механізмів у житті людини.

Спостереження.
За роботою машин та механізмів.
Демонстрування:
принципів роботи найпростіших машин та механізмів; складання електричного кола ліхтарика.
Практичні роботи:
1. Вимірювання сили.

5

Тема 4. Біосфера — найбільша жива система
Склад та межі біосфери.
Людина і біосфера. Охорона біосфери. Червона книга.

Учень:
називає:
— склад біосфери;
— межі біосфери;
— умови збереження біосфери;
— природоохоронні об’єкти і території свого регіону;
наводить приклади:
— рослин та тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України;
— взаємодії людини з біосферою;
— зміни середовища внаслідок діяльності людини;
пояснює:
— необхідність охорони біосфери;
— вплив людини на біосферу;
— значення Червоної книги;
спостерігає та описує:
— різноманітність живих організмів у біосфері;
дотримується правил:
— охорони природи;
робить висновки:
— про взаємозв’язок людини та біосфери;
— про цілісність біосфери.

Демонстрування:
гербарних зразків рослин; представників рослин та тварин планети, рідкісних рослин та тварин своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України.

Спостереження.
Природоохоронна діяльність людини в своїй місцевості.

2

Узагальнення
Цілісність природи. Роль природничих знань у формуванні наукової картини світу. Науки, що вивчають природу.

Учень:
називає:
— компоненти природи;
— взаємозв’язки у природі;
— науки, що вивчають природу (астрономію, біологію, географію, екологію, фізику, хімію);
робить висновок:
— про природу як єдине ціле.Орієнтовна тематика екскурсій
для учнів 5—6 класів1. Вивчення сезонних явищ у природі.

2. Ознайомлення з природними та штучними екосистемами.

3. Спостереження за роботою машин та механізмів.

4. Вивчення рослин та тварин штучних екосистем своєї місцевості.Схожі:

Природознавство 5-й клас icon4315 Природознавство, 3 клас

Природознавство 5-й клас iconІнтелектуальна гра “Найрозумніший” (природознавство) 4 клас І тур

Природознавство 5-й клас iconУрок 4 клас Образотворче мистецтво і природознавство
...
Природознавство 5-й клас iconПавлоградська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №18
Обладнання: таблиці, малюнки із зображенням тварин різних видів, комп’ютер, презентація «Тварини», Педагогічний програмний посібник...
Природознавство 5-й клас iconІнформація Тема уроку Повітря. Властивості повітря. Атмосфера. Вітер. Значення вітру. Предмет я І Україна ( природознавство) Клас 3 а клас
В класі 25 учнів (13 хлопчиків та 12 дівчаток). У класі один учень вчиться на високому рівні, 12 – на достатньому, 12 учнів мають...
Природознавство 5-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
В 2012-2013 учебном году изучение биологии, экологии, природоведения в общеобразовательных учебных заведениях будет осуществляться...
Природознавство 5-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Природознавство 5-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Природознавство 5-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Природознавство 5-й клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Природознавство 5-й клас iconПриродознавство 1 клас Розділ: Нежива природа Холоденко Любов Любомирівна
Холоденко Любов Любомирівна вчитель початкових класів Горлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи