План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік icon

План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рікНазваПлан роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік
Дата конвертації04.02.2013
Розмір182.89 Kb.
ТипПлан
джерело


Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Наукова лабораторія профільного навчання


СХВАЛЕНО

Вченою радою КОІПОПК

(протокол № __ від ___________ року)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КОІПОПК

_______________ Н.І.Клокар


ПЛАН РОБОТИ

наукової лабораторії профільного навчання

на 2011/2012 навчальний рік


(Гімназія м. Білої Церкви)


Завідуючий науковою лабораторією:

Смуток Борис Михайлович,

директор гімназії м. Білої Церкви


^ Методист наукової лабораторії:

Кравченко Оксана Павлівна, заступник директора з навчально-виховної робо­ти гімназії м. Білої Церкви


Науковий консультант:

Сотніченко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук


^ Біла Церква

2011

І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2010-2011 НА­ВЧАЛЬ­­­НИЙ РІК


У 2010/2011 навчальному році діяльність гімназії була спрямована на під­ви­щення ефективності навчально-виховного процесу, створення умов для роз­вит­ку і самореалізації кожного гімназиста в різних видах навчальної та поза на­вчальної діяльності.

У закладі створено умови для здійснення профілізації навчання учнів шко­ли ІІІ ступеня. Усі профілі підсилюються введенням відповідних спец­кур­сів, курсів за вибором, які впроваджуються поступово, за наявності кадрового та навчально-методичного забезпечення. Спостерігається позитивна динаміка у ви­рішенні проблем програмного та навчально-методичного забезпечення ви­кла­дання варіативної складової робочого навчального плану

Допрофільне й профільне навчання, ефективний, раціональний розподіл ва­ріативної складової навчального плану відповідно до потреб гімназистів спри­яє організації якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оціню­вання (у 2011 році учнем здобуто 200 балів з історії України), підвищенню рівня їх на­вчаль­них досягнень, результативності участі в предметних олімпіадах, інтелектуальних турнірах і конкурсах.

У 2010/2011 н.р. вийшли з друку нові підручники та посібники з фран­цузь­кої мови під авторством учителя французької мови гімназії Клименка Юрія Ми­хайловича. Матеріали з досвіду роботи працівників лабораторії (Смутка Б.М., Іспас В.К., Бухрашвілі О.М., Зоріної Л.Л.) опубліковані у фахових виданнях. Проводяться системні моніторингові дослідження результативності роботи за авторськими програмами та посібниками.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу є робота з обдаро­ва­ни­ми учнями. Як результат реалізації проекту „Обдарованість” – збільшення кіль­кості учасників предметних олімпіад і конкурсів; висока результативність виступів команди гімназії на ІІ-ІV етапах Всеукраїнських олімпіад (на ІІ етапі олім­піад здобуто 65 призових місць, на ІІІ етапі – 12, 1 учень став пере­мож­цем ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, на І-ІІІ етапах Всеук­раїн­сь­кого конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН України (на І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт призові місця посіли 16 учнів, на ІІ етапі – 6, на ІІІ етапі - 1), серед гімназистів – переможці ХІ Міжнародного кон­курсу з української мови ім. П. Яцика, І Міжнародного мовно-літературного кон­курсу ім.. Т. Шевченка); успішні виступи гімназистів і в інших творчих кон­курсах, фестивалях різного рівня. Розроблено методичні рекомендації щодо ор­га­нізації роботи з обдарованими дітьми.

У 2010-2011 н.р. за результатами діяльності заклад – у числі перших у рейтингу серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл м. Білої Церкви.

На базі гімназії проводилися навчальні та практичні заняття для слухачів кур­­сів підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності, організації на­­вчально-виховного процесу, роботи з обдарованими дітьми, забезпечення про­­філь­ного й допрофільного навчання. Проведено відкриті заняття з україн­сь­кої, анг­лій­ської мов, історії, географії, математики, біології, обслуговуючої пра­ці, музичного мистецтва, з управлінської діяльності, презентовано систему ро­боти бібліотеки.

Члени адміністрації та педагогічні працівники гімназії – активні учас­ни­ки заходів міжкурсового періоду. Зокрема, за минулий навчальний рік педагоги гім­назії взяли участь у 39 заходах регіонального рівня, 12 – всеукраїнського, 4 – міжнародного. Педагогічні працівники отримали 6сертифікатів про участь у проектах, тренінгах тощо.

У 2010-2011 навчальному році педагоги гімназії взяли активну участь у ро­боті Асоціації „Відроджені гімназії України”, Асоціації керівників шкіл Ук­раї­ни, Міжна­род­ного „Партнер” – клубу. Гімназія продовжила співпрацю з во­лон­тером Корпусу Миру США в Україні з питань викладання англійської мо­ви в профільних класах. Директор гімназії у Смуток Б.М. – учасник Міжна­род­но­го науково-прак­тич­ного семі­на­ру «Європейські орієнтири в сучасній освіті» (Німеччина).

На базі закладу проведено ряд науково-методичних заходів різного рівня, зокрема: 14 – міського рівня (у тому числі семінари-практикуми для класних ке­рів­ників, соціальних педагогів, учителів української мови та літератури, анг­лій­ської мови, економіки, трудового навчання та ін..), 17 – обласного (відкриті уроки, тренінги, семінари-практикуми). Проведено семінари-тренінги для вчителів англійської мови за участю волонтерів Корпусу Миру США.

У рамках Асоціації „Відроджені гімназії України”, Міжнародного „Парт­нер” – клубу та Асоціації керівників шкіл України члени адміністрації та педа­го­­ги гімна­зії були учасниками різноманітних науково-методичних і прак­тич­них заходів із пи­тань роботи з обдарованими дітьми, організації профільного на­­вчання та ін.

На базі закладу проведено управлінську практику для директорів загаль­но­освітніх навчальних закладів області з питань використання інформаційних та комунікаційних технологій в управлінській діяльності, забезпечення орга­ні­заційно-методичних та психолого-педагогічних умов профільного навчання.

Зросла кількість напрямів дослідно-експериментальної роботи. Педагоги є учасниками експериментів міжнародного, всеукраїнського, регіонального і ло­кального рівнів, міжнародних програм і проектів. Усього 78% педагогів пройш­ли навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього»

Вивчено та узагальнено досвід роботи педагогів із питання органі­за­цій­но­го та програмно-методичного забезпечення профільного навчання, вико­рис­тан­ня інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, уп­ро­вадження компетентнісного підходу до навчання й виховання учнів, ор­га­нізації роботи з обдарованими дітьми.

Редакційна колегія закладу продовжила роботу над випуском газети "Бі­ло­церківська гімназія". Видано окремі методичні та навчальні посібники з пи­тань забезпечення профільного й допрофільного навчання за суспільно-гума­ні­тарним, математичним та філологічним напрямами.

Матеріали з досвіду роботи гімназії – наукової лабораторії профільного на­вчання було відзначено золотою медаллю на ІІ Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011», Гран-прі в рамках форуму «Сучасна освіта Білої Церкви – 2011».


ІІ. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Питання дослідження: створення організаційно-методичних, психолого-пе­да­­­­гогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації профільного навчання.

Завдання:

1. Розроблення й апробація:

1.1. Програмного та навчально-методичного забезпечення профіль­ного на­вчан­ня за філологічним, інформатико-математичним, економіко-правовим, істори­ко-пра­во­вим, хіміко-біологічним і соціально-гуманітарним напрямами.

1.2. Моделі входження закладу освіти до єдиного інформаційно-навчаль­но­го середовища системи освіти Київської області.

1.2. Психолого-педагогічний супровід підго­тов­ки учнів до зовнішнього неза­леж­ного оцінювання.

1.3. Організація та проведення навчання педагогічних та управлінських кадрів використанню інформаційно-ко­му­нікацій­них технологій у навчально-вихов­ному процесі (програма Intel® «На­вчання для майбутнього»).

  1. Апробація електронних засобів навчального призначення.

  2. Реалізація програми дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

  3. Формування культури здорового способу життя гімназистів.

  4. Розвиток професійної компетентності педагогічних та управлінських кад­рів закладу освіти.

Засоби реалізації завдань:

 1. Вивчення запитів учнівського та батьківського колективів щодо потреб у профілях навчання.

 2. Використання психологічних методик у допрофільний період для ви­зна­чення готовності учнів до профільного навчання та їх професійного спря­му­ван­ня.

 3. Упровадження профілів навчання відповідно до потреб і запитів гімназистів та їх навчально-методичне забезпечення.

 4. Створення та апробація навчально-методичних комплексів.

 5. Використання комунікативно орієнтованих методик викладання англій­сь­кої мови за підручниками та посібниками британських видавництв.

 6. Впровадження спецкурсів та елективних курсів за вибором, моніторинг їх ефективності.

 7. Створення й організаційне забезпечення діяльності міжпрофільних мо­біль­них груп для старшокласників відповідно до їхніх запитів і потреб.

 8. Організаційна та управлінська підтримка діяльності творчих груп педагогічних працівників.

 9. Психологічна підтримка та науково-методичний супровід дослідно-експе­риментальної роботи в закладі.

 10. Організаційне та навчально-методичне забезпечення реалізації експе­ри­ментального проекту «Інтелект України».

 11. Реалізація програми «Обдарованість».

 12. Організаційне та методичне забезпечення «Школи лідерів» та «Школи медіаторів».

 13. Забезпечення науково-дослідницької роботи учнів у секціях НТУ «Еврика».

 14. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності.

 15. Організаційне та технічне забезпечення роботи комп’ютеризованого інформаційно-бібліотечного центру.

 16. Використання локальної мережі закладу для забезпечення індивіду­аль­ної роботи учнів та самоосвітньої діяльності.

 17. Забезпечення мобільності інформації на веб-сайті гімназії.

 18. Упровадження у навчально-виховний процес здоров’язберігаючих тех­но­логій, забезпечення чіткого дотримання вимог щодо навчального наван­та­жен­ня учнів.

Очікувані результати:

 1. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожному гімназистові.

 2. Розроблення та впровадження комплексної програми вивчення запитів і професійної спрямованості учнів.

 3. Підготовка методичних рекомендацій щодо організації роботи в класі суспільно-гуманітарного профілю.

 4. Використання авторських програм та навчально-методичних комплексів для забезпечення варіативності профільного навчання.

 5. Вироблення системи психологічного та науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі.

 6. Розроблення системи роботи медіаторів у гімназії за програмою «Толе­рантність».

 7. Використання електронних засобів навчального призначення та створення мультимедійного супроводу навчальних і позанавчальних занять.

 8. Розроблення моделі Інтранет середовища гімназії.

 9. Створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів.

 10. Забезпечення особистісного розвитку і творчої самореалізації всіх учас­ників навчально-виховного процесу.

 11. Розроблення компетентнісно орієнтованої моделі випускника гімназії.


^ III. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА КЕРІВНИМИ КАДРАМИ

У системі внутрігімназійної науково-методичної роботи відповідно до її струк­тури впроваджуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи. Од­нією із найефективніших організаційних форм групової науково-методичної ро­боти гімназії є діяльність предметних кафедр. У гімназії працює 9 пред­мет­них кафедр, на яких створюються оптимальні умови для обміну досвідом ро­бо­ти, творчих дискусій, здійснюється науково-методичне забезпечення викла­дан­ня відповідної навчальної дисципліни.

1. Робота творчих об’єднань:

 • Авторська школа директора гімназії Смутка Б.М. «Використання управ­лін­ських технологій для створення іміджу сучасного закладу освіти»;

 • Педагогічна студія заступника директора з НМР Кравченко О.П. «Особ­ли­вос­ті змістового та методичного забезпечення літературних курсів за ви­бо­ром в умовах профільного навчання»;

 • Творчі лабораторії «Використання ІКТ у процесі викладання української мови та літератури» (Громадська Т.Г., Полякова О.В.);

 • Майстер-класи:

 • Іщенко Л.Д. «Використання ІКТ на уроках світової літератури»;

 • Москаленка В.А. «Інноваційні підходи використання ІКТ при викладанні природничих дисциплін»;

 • Єгорової Г.С. «Використання ІКТ як засобу формування компетентностей учнів у процесі викладання фізики»;

 • Консалтинговий центр:

 • «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі виклада­ня німецької мови» (керівник Іспас В.К.);

 • «Упровадження інноваційних технологій при викладанні суспільних дисцип­лін» (керівник Дрібниця І.В);

 • «Формування мовних і мовленнєвих компетентностей учнів в умовах про­філь­ного навчання» (Литинська А.С., Зоріна Л.Л.).

 • Консультпункти:

 • «Методика вивчення курсу «Початки теорії ймовірності у шкільному курсі математики» (керівник Наконечний С.П.);

 • «Інтерактивні методи навчання у процесі вивчення англійської мови» (керівник Фіголь І.В.);

 • «Система роботи з обдарованими дітьми в процесі викладання української мови та літератури» (керівник Кравченко О.П.)

 1. Навчання вчителів за програмою „Intel Навчання для майбутнього” з метою під­готовки їх до ефективного застосування сучасних інформаційно-комуні­каційних технологій у навчальному процесі

Протягом року

Ша­бельна І.Г.

 1. І тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2011”

^ Листопад – грудень

2011 року. Крав­чен­ко О.П., Фіголь І.В.

 1. І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, презентація науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, І етап ХІ Міжна­род­ного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

Жовтень-грудень

2011 року

^ Крав­ченко О.П., Наконечний С.П.

 1. Засідання творчої групи «Організація науково-дослідницької роботи з обда­ро­ваними дітьми в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу»

Листопад 2011 року

Потильчак С.Й.

^ ІV. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ


 1. Проведення навчальних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації КОІПОПК:

 • для директорів шкіл

Жовтень 2011 року,

березень 2012 року

Смуток Б.М.

 • для заступників директорів з НВР

Вересень, листопад 2011 року Кравченко О.П.

 • для вчителів англійської мови

Жовтень, 2011 р.,

Лютий, квітень 2012 року

Сидоренко Т.Г.

 • для вчителів математики

Січень, березень 2012 року

Наконечний С.П.

 • для вчителів обслуговуючої праці

Жовтень, листопад 2011 року Мікніс А.С.

 • для вчителів історії

Жовтень 2011 року, квітень 2012 року

Коваленко Р.А.

 • для вчителів світової літератури

Лютий 2012року

Іщенко Л.Д.

 • для вчителів хімії

Січень 2012 року

Стрельчук Т.М.

 • для вчителів технічної праці

Вересень 2011 року, лютий 2012 року

Дейнега В.В.

 • для вчителів української мови

Жовтень 2011 рок,

січень 2012 року

Крав­ченко О.П.

 1. Проведення практики для слухачів проблемно-тематичних курсів

Протягом року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Участь у проведенні засідань та науково-методичних семінарів для завіду­ю­чих науковими лабораторіями КОІПОПК

Протягом року

Смуток Б.М.

 1. Участь у роботі методологічних сесій для педагогічних працівників закладів та установ освіти, на базі яких функціонують наукові лабораторії, з питань:

 • формування конкурентноздатності персоналу як напрям організаційного розвитку освітньої організації

^ Протягом року

Кравчен­ко О.П.,

Качуровська О.Е.

 • проектний менеджмент як інструмент стійкого розвитку

Протягом року

Ковальський В.Л.,

^ Наконечний С.П.

 1. Участь у тренінгах, консультаціях для педагогічних працівників щодо орга­ні­заційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу за проектом «Інтелект України»

Протягом року,

Кравченко О.П., Ліс­ні­чук А.С., Рокоча О.Д.

^ V. УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ


 1. Семінар – практикум «Шляхи формування естетичних смаків учнів засобами музичного мистецтва»

Жовтень2011 року

Крічковська А.О.

 1. Участь у виставці «Сучасна освіта Білої Церкви – 2011»

Жовтень2011 року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Круглий стіл «Акмеологічна модель сучасного закладу освіти»

^ Жовтень2011 року

Смуток Б.М.

 1. Семінар-практикум «Інноваційні підходи до контрольно-аналітичної діяль­нос­ті адміністрації закладу освіти»

^ Листопад 2011 року

Кравченко О.П.,

Наконечний С.П.

 1. Конференція «Формування інформаційно-дослідницьких компетентностей старшокласників»

^ Грудень 2011 року

Кравченко О.П.

 1. Семінар-практикум «Здоров’язберігаючі технології на уроках фізичної культури»

Грудень 2011 року

Наконечний С.П.,

^ Бугаєнко Ю.М.

 1. Навчально-методичне консультування «Використання ІКТ як засобу формування комунікативних компетентностейучнів в умовах профільного навчання»

^ Січень 2012 року

Кравченко О.П.,

Бодрова І.В.

 1. Семінар-практикум «Комунікативно орієнтований підхід до вивчення німецької мови як другої іноземної»

^ Січень 2012 року

Кравченко О.П.,

Гладка Н.В.

 1. Семінар-практикум «Сучасні підходи до викладання технологічних дисциплін»

^ Лютий 2012 року

Наконечний С.П.,

Дейнега В.В.

 1. Семінар-практикум «міжнародне гуманітарне право, його норми у військово-патріотичному вихованні сучасної молоді»

^ Лютий 2012 року

Смуток Б.М.,

Качуровський В.С.

 1. Семінар-практикум «Використання ІКТ в сучасному начально-виховному процесі: здобутки, шляхи використання»

^ Квітень 2012 року

Кравченко О.П.

 1. Участь у науково-практичних та методичних заходах відповідно до програм Міжнародного «Партнер» – клубу, Асоціації відроджених гімназій України та Асоціації керівників шкіл України

^ Протягом року Адміністрація,

члени педагогічного колективу

 1. Науково-практична конференція „Формування компетентностей гімназистів в умовах допрофільного й профільного навчання”

^ Квітень 2012 року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Круглий стіл „Особистісний підхід до вивчення та розвитку готовності гімназиста до профільного навчання”

Березень 2012 року

Качуровська О.Е.


^ VI. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РО­­БОТА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Організація дослідно-експериментальної та науково-дослідницької робо­ти в гімназії спрямована на:

 • забезпечення умов для постійного вдосконалення професійної компе­тент­нос­ті педагога;

 • максимальну самореалізацію фахівця в процесі професійної діяльності;

 • формування готовності вчителя до педагогічної творчості, до роботи з обдарованими дітьми.

З метою реалізації напрямів діяльності закладу освіти необхідно:

 1. Продовжити роботу щодо реалізації:

 • проекту „Викладання іноземних мов за посібниками Британських видав­ництв”;

 • програми "Українсько-американські премії за досягнення у викладанні" (ТЕFL);

 • програми обміну майбутніх лідерів (FSA – FLEX) "Акт на підтримку свободи організації" Американські премії в галузі освіти" (АССELS).

^ Протягом року

Адміністрація,

учителі англійської мови

2. Реалізувати проект Корпусу Миру США в Україні «Викладання англійської мови в профільних класах».

^ Протягом року

адміністрація, вчителі анг­лійської мови

3. Провести навчання педагогічних працівників за програмою „Intel Навчання для майбутнього”

^ Протягом року

Кравченко О.П., Шабель­на І.Г., Громадська Т.Г.

 1. Організувати навчально-виховний процес за всеукраїнським експери­мен­таль­ним проектом «Інтелект України»

Протягом року

Смуток Б.М., Ліснічук А.С.,

Рокоча О.Д.

 1. Продовжити співпрацю з вищими навчальними закладами:

 • Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова з питання "За­безпечення програмно-методичного супроводу профільного навчання за історико-правовим напрямом";

 • Київським гуманітарним інститутом з питань викладання іноземних (спец­кур­сів) у старших класах;

 • Національним університетом культури і мистецтв з питань викладання дисциплін естетичного напряму;

 • Київським славістичним університетом з питань науково-методичного забез­печення викладання дисциплін у класах філологічного профілю;

 • Білоцерківським національним аграрним університетом з питань органі­за­ції ро­боти з обдарованими дітьми (природничий напрям);

 • Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів з питань діяльності наукової лабораторії профільного навчання.

Протягом року Адмініс­тра­ція,педаго­гічний колек­тив

 1. Продовжити роботу щодо реалізації:

 • Програми Міністерства освіти і науки України /ПРООН/ ЮНЕЙДС "Сприян­ня просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя;

 • міжнародної програми "Життя на роздоріжжі. Твій вибір" громадської неуря­дової організації "Молодь на розпутті";

 • міжнародного проекту Корпусу Миру США в Україні;

 • проекту "Обдарована дитина" програми розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 р.р.

Протягом року

Смуток Б.М., педагогічний колектив

 1. Провести апробацію електронних засобів навчального призначення (відпо­від­но до переліку, визначеного МОН МС України).

^ Протягом 2011-2012 н.р.

Кравченко О.П., учителі-предметники

 1. Підготувати рекомендації щодо системного використання електронних засобів навчального призначення в навчально-виховному процесі.

^ До квітня 2012 н.р.

Кравченко О.П., учителі-предметники

 1. Поновити банк даних програмних засобів навчального призначення, що вико­ристовуються в навчально-виховному процесі гімназії.

До 01.11.2011 року

Кравченко О.П., завідуючі ПК

 1. Узяти участь у створенні електронних навчально-методичних комплексів для учнів.

Протягом року

Кравченко О.П., учителі-предметники


^ VІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


 1. Використання мультимедійних проектів у процесі вивчення навчальних дисциплін з метою забезпечення якості навчально-виховного процесу

^ Протягом року

Кравченко О.П.

 1. Використання електронних засобів навчального призначення у навчально-виховному процесі

Протягом року

Кравченко О.П., учителі-предметники

 1. Організація навчання педагогічних працівників за програмою „Intel Навчан­ня для майбутнього”

^ Протягом року

Наконечний С.П., Шабель­на І.Г., Громадська Т.Г.

 1. Продовження роботи над розробленням і впровадженням у навчально-виховний процес програм та навчально-методичних комплексів щодо органі­зації профільного навчання

^ Протягом року

Кравченко О.П., учителі-предметники

 1. Використання ІКТ, навчально-методичних посібників у процесі реалізації проекту «Інтелект України»

^ Протягом року

Рокоча О.Д.

 1. Впровадження в практику роботи авторських посібників із курсу сучасного українського ділового мовлення та англійської мови

^ Протягом року

учителі української мови,

Сидоренко Т.Г.

 1. Узагальнення матеріалів з досвіду роботи вчителів, які атестуються в 2011-2012 н.р.

Протягом року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.


^ VІІІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБО­РАТО­РІЇ


 1. Презентація матеріалів роботи наукової лабораторії на обласній виставці „Освіта Київщини”, Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012»

^ Протягом року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Презентація Матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників на виставці «Сучасна освіта Білої Церкви – 2011»

^ Протягом року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Підготовка статей до електронного фахового видання «Народна освіта», фахових видань, матеріалів до для рубрики «Мій кращий урок»

^ Протягом року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Підготовка та подання матеріалів на постійно діючу виставку «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології»

Протягом року

Смуток Б.М.,

Кравченко О.П.

 1. Участь у проведенні щорічного обласного конкурсу-захисту на кращий веб-сайт відділу, управління освіти, районного, методичного кабінету, навчального закладу

Протягом року

Смуток Б.М.,

Покотило Л.М.

Схожі:

План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік
Діяльність наукової лабораторії у 2010/2011 н р була спрямована на реалізацію таких завдань
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на 2011-2012 навчальний рік
Осипенко Жанна Жоржівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Києво-Святошин­ської районної класичної гімназії
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2011/2012 навчальний рік
Захлюпаний Володимир Микола­йо­вич, директор Ірпінської загально­освіт­ньої школи І-ІІІ ступенів №13
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на 2010-2011 навчальний рік
Зусилля педагогічного колективу, методичної служби спрямовувались на вирі­ше­ння питання ефективної організації навчально-виховного...
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання на 2011/2012 навчальний рік
Слободянюк Наталія Григо­рів­на, ди­­ректор за­гальноосвіт­ньої школи І-ІІІ сту­­пенів №15 м. Бі­лої Церкви
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії інформаційних технологій навчання на 2011/2012 навчальний рік
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії особистісно-орієнтованого навчання на 2010-2011 навчальний рік
Слободянюк Наталія Григорівна, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії позашкільної освіти на 2011/2012 навчальний рік
Гутник Віра Дмитрівна, директор Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Білої Церкви
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес закладу на 2011-2012 навчальний рік
Шкурат Людмила Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії №2 м. Білої Церкви
План роботи наукової лабораторії профільного навчання на 2011/2012 навчальний рік iconПлан роботи наукової лабораторії сільської школи на 2011/2012 навчальний рік
Некраш Людмила Миколаївна, заві­дуюча центром соціально-педагогічної діаг­нос­ти­ки і моніторингу районного методич­ного ­кабі­не­ту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи