Самоаналіз уроку icon

Самоаналіз уроку



НазваСамоаналіз уроку
Дата конвертації18.01.2013
Розмір103.05 Kb.
ТипДокументи
джерело

САМОАНАЛІЗ УРОКУ


Дата

Вчитель

Предмет

Клас

Тип уроку


  1. елемент відсутній

  2. елемент частково присутній

  3. елемент присутній повністю

Е балів 1 – 0,8 – високий рівень

ЕФЕКТИВНІСТЬ УРОКУ = ---------- 0,8 – 0,7 – достатній рівень

108 0,7 – 0,6 – середній рівень

0,6 – 0,5 – низький рівень

нижче 0,5 – критичний


Показники

блоків

Блоки

1

2

3

4

5

6

1



















2



















3



















4



















5



















6



















7



















8



















9




















^ БЛОК № 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


 1. Короткочасність організаційного моменту. Швидке включення всіх учнів у діловий ритм, повна готовність класу й устаткування до уроку.

 2. Чи початий урок зі стимулюючого введення (створення емоційного і ділового настрою, залучення уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації)?

 3. Чи повідомлена тема уроку, чи підводяться учні до самостійного визначення її, спираючись на їхній життєвий досвід і вже наявні знання?

 4. Чи ставиться перед учнями мета уроку, чи дається установка перед виконанням завдань, чи акцентується увага учнів на підготовці і розкритті алгоритму теми, чи завершені етапи уроку?

 5. Чи мають місце логічні переходи від одного етапу уроку до іншого; чи визначається значимість етапів уроку у формуванні знань, умінь учнів з урахуванням поставлених цілей?

 6. Чи дозволила система пропонованих запитань, завдань виявити типові прогалини в знаннях учнів і оперативно усунути їх? Наскільки якісно засвоїли учні алгоритм теми?

 7. Чи підведений підсумок уроку; чи змогли учні виділити головне в темі, її алгоритм і значення в системі знань учнів?

 8. Чи виконувалися психолого-гігієгічні, естетичні вимоги, вимоги техніки безпеки, чи проводилась фізкультхвилинка (початкові класи)?

 9. Чи раціонально використаний час уроку, чи виконаний намічений план, наскільки обґрунтовані відступи від плану?

^ БЛОК № 2. ДИДАКТИЧНИ І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 1)


 1. Чи формулюються поняття на простому і частково відомому матеріалі, чи використовується при цьому наочність (таблиці, схеми, ілюстрації, моделі), чи проводяться досліди?

 2. Чи спонукаються учні до навчальної активності ( не менше двох методів активного навчання)? Чи проводиться словникова робота з метою усвідомлення учнями навчального матеріалу?

 3. Чи ставиться перед учнями навчальна проблема, чи дається установка слухати. Виконувати дії на розуміння і запам’ятовування?

 4. Чи розвивається в учнів уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, виділяти алгоритм теми (у практичних завданнях і діях учнів)?

 5. Чи мали місце самостійні творчі роботи, чи створювалися в процесі навчання проблемні й нестандартні ситуації?

 6. Чи розроблені види перевірки контролю знань учнів (не менше двох раціональних методів); чи здійснюється зворотній зв’язок, його ефективність?

 7. Чи забезпечено під час перевірки знань учнів відтворення ними основних ознак досліджуваного матеріалу, понять, зв’язків, наскільки якісно засвоїли учні раніше вивчений і новий матеріал?

 8. Чи використовувалося диференційоване навчання, наскільки адресно й ефективно воно було (проводиться звичайно під час індивідуальної перевірки знань, самостійної роботи, враховується обсяг і складність завдань)?

 9. Чи вимагаються від учнів повні відповіді; рівень їх монологічної мови?


^ БЛОК № 3. ДИДАКТИЧНА І МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЧАСТИНА 2)


 1. Чи були взаємопов’язаними на уроці словесно-наочно-практичні способи діяльності учнів з різними формами мислення?

 2. Чи створювалися проблемні ситуації шляхом реалізації знань і чи реалізовувалися вони шляхом проблемного пояснення, розв’язання разом з учителем, самостійного вирішення проблеми при керівній ролі вчителя, самостійно?

 3. Чи обрані методи навчання і способи керування навчальною діяльністю підкорені цілям і завданням уроку і чи відповідають рівню навченості учнів?

 4. Чи навчальна діяльність на уроці різноманітна (не менше двох-трьох раціональних видів: індивідуальна, фронтальна, групова, сполучення фронтальної з груповою, індивідуальна з фронтальною, робота в парах, тощо)?

 5. Чи спонукає учитель учнів до самоперевірки, самоаналізу і самокорекції, чи організовує взаємоперевірку, учіть умінню давати об’єктивно самооцінку й оцінку знань товаришів, учить обґрунтовувати?

 6. Чи тон ведення уроку доброзичливий, упевнений, чи простежуються чіткість, діловитість, організованість?

 7. Чи коректно й об’єктивно учитель підходить до оцінки діяльності учнів, чи тактовно відзначає слабкі місця, недосконалості у відповідях, прикладах, пропозиціях і діях?

 8. Чи проводиться поточний контроль на повній довірі, чи учитель не втручається на кожному кроці в роботу учнів, а лише при необхідності дає поради, рекомендує, проводить індивідуальну роботу?

 9. Чи сформовані знання з навчального предмета, уміння опановувати алгоритмом теми і застосовувати отримані знання в самостійних творчих завданнях? Наскільки якісно?



^ БЛОК № 4. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ


 1. Чи визначає вчитель місце уроку в системі інших уроків тематичного плану?

 2. Чи є визначальним у плані ціле покладання і мотивація навчання (навчальні, розвиваючі і виховуючи цілі уроку)?

 3. Чи намічені шляхи реалізації освітніх, розвиваючих і виховуючи завдань?

 4. Чи мали місце в плануванні інноваційні елементи, прийоми роботи, диференціація у навчанні?

 5. Чи враховані обсяг навчального матеріалу і складність інформації з віковими особливостями і навчальними можливостями учнів класу?

 6. Чи планується на уроці використання наочності (ТЗН, таблиць, опорних схем, ілюстрацій, моделей, демонстрація дослідів)? Чи використовується зворотній зв’язок?

 7. Чи сприяє структура уроку, сплановані запитання, завдання практична діяльність учнів їх пізнавальній активності, самостійності, розвитку творчих здібностей і умінню користуватися алгоритмом теми?

 8. Чи в системі планується повторення раніше вивченого матеріалу, чи мають місце зв’язок раніше вивченого матеріалу з новим?

 9. Чи обґрунтовується обсяг, і складність домашнього завдання, чи враховуються навчальні можливості класу й окремих учнів, чи підготовлені учні до результативного виконання домашнього завдання?


^ БЛОК № 5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ


 1. Наскільки активні і працездатні учні на уроці?

 2. Наскільки сформульовані вміння учнів організовувати свою діяльність на робочому місці в часі відповідно до заданих цілей і завдань уроку?

 3. Наскільки учні мобілізували себе на сприйняття і переробку інформації? Який рівень організованості і активності у навчальній діяльності?

 4. Наскільки самостійно й ефективно учні змогли застосувати набуті знання в оформлені нових понять, зв’язків, відносин?

 5. Наскільки учні вміють планувати, організовувати, встановлювати зв’язки, узагальнювати, робити висновки, виділяти головне, володіти монологічною мовою?

 6. Чи учні вміють розпізнавати і виділяти новий зміст; застосовувати нові знання до пояснення явищ, зв’язку між ними, законів, правопису; чи вміють використовувати ці знання в практичних завданнях?

 7. Чи вміють учні здійснювати перевірку, самоперевірку, взаємоперевірку, давати самооцінку й об’єктивну оцінку знань товаришів, чи вміють обґрунтовувати оцінку?

 8. Як уміють учні здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самокорекцію?

 9. Чи коректні, комунікабельні учні? Наскільки вони вміють працювати фронтально, індивідуально у групах?


^ БЛОК № 6. ПІДСУМОК УРОКУ І ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


 1. Наскільки міцно учні засвоїли алгоритм теми і вміють застосовувати його в завданнях, практичних, самостійних і творчих роботах?

 2. Чи відзначена значимість теми уроку у формуванні системи знань учнів?

 3. Чи дана характеристика роботи класу (показана успішність оволодіння змістом уроку, розкриті недоліки)?

 4. Чи вміє учитель охопити типове в успішності засвоєння і виділенні недоліків ; врахувати реальні можливості класу?

 5. Чи мало на уроці формування позитивних соціально-значимих якостей особистості відповідно до цілей і завдань уроку, акцентоване під час підведення підсумку?

 6. Чи мали місце корекція обсягу і змісту домашнього завдання, його диференціація з урахуванням навчальних можливостей класу й окремих учнів?

 7. Чи дана чітка інструкція і методичні поради щодо виконання домашнього завдання, чи залучалися знання й уміння учнів?

 8. Чи проводилась робота з інструктування щодо домашнього завдання в рамках часу уроку?

 9. Чи записані на дошці й у щоденниках параграф, номери задач і завдань, розділи тем, сторінки, чи задані завдання на повторення матеріалу, творчі завдання?



Аналіз уроку – це насамперед школа педагогічної майстерності для вчителя. Через подальше вдосконалення уроку мають бути вирішені майже всі основні позиції реформи. Сама реформа передусім пов’язана з реконструкцією уроку як основної форми навчально-виховного процесу. Тут витоки реформування школи, саме через урок виявляється ставлення вчителя до відновлення освіти..

Аналіз уроку найбільш активно й безпосередньо впливає на остаточні результати навчально-виховного процесу, є одним із найголовніших способів управління якістю викладання, формуванням якості знань учнів та рівнем їх вихованості.

Урок

  • це завжди зріз типового в творчому арсеналі вчителя.

  • Засіб стимулювання самоосвіти педагога

Для ефективності уроків , особливо в роботі молодих педагогів, на наш погляд. Треба обов’язково навчити їх СИСТЕМНИОМУ ПІДХІДУ ДО САМОАНАЛІЗУ УРОКУ.

Авторитарна педагогіка поховала саму ідею самоаналізу. Як виховний засіб він був закреслений, названий горезвісним самокопанням, нікчемною достоєвщиною, буржуазним доважком.(Азаров І. “Питання виховання”). Це й природно, тому що авторитаризм завжди зорієнтований на бездумну активність, якій рефлексія протипоказана, а самоаналіз завжди пов’язаний з осмисленням своєї особистої праці.

Сухомлинський писав, що сильним, досвідченим стає педагог, який уміє аналізувати свою працю...

“В самій своїй основі педагогічна праця – справжня творча праця – стоїть близько до наукового дослідження. Ця близькість, споріднення полягає насамперед в аналізі фактів та необхідності передбачати. Вчитель, який уміє проникати думкою в природу фактів, у причинно наслідкові зв’язки між ними, запобігає багатьом труднощам і невдачам” (Сухомлинський В.А. Разговор с с молодым директором школы )


Самоаналіз уроку як один з інструментів самовдосконалення вчителя, формування й розвитку його професійних якостей дає змогу:

 • формувати й розвивати творчу свідомість, що виявляється в умінні сформулювати і поставити мету своєї діяльності учнів

 • розвинути вміння встановлювати зв’язки між умовами своєї педагогічної діяльності та засобами досягнення педагогічної мети

 • формувати вміння чітко планувати і передбачати результати своєї педагогічної праці

 • сформувати педагогічну самосвідомість учителя, коли він поступово починає бачити, розуміти необхідний та істотний зв’язок між способом своїх дій та кінцевим результатом уроку.



^ АЛГОРИТМ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ


 1. Структура міжособистісних взаємин в класі :

 • лідери

 • аутсайтлідери

 • наявність угрупувань, їх склад

 • взаємодія структур особистих взаємин та організаційної структури класу

 1. Рівень біологічного розвитку учнів:

 • дефекти зору, слуху

 • соматичне ослаблення

 • особливості вищої нервової діяльності

 1. Рівень психічного розвитку:

 • розвиток інтелекту тих чи інших членів учнівського колективу

 • розвиток емоційної сфери особистості

 • рівень пізнавального інтересу

 • ставлення особистості до себе, вчителя, родини, колективу.

 1. Аналіз рівня підготовленості учнів класу:

 • прогалини у фактичних знаннях і вміннях

 • прогалини в навичках навчальної праці

 • дефекти у звичках і культурі поведінки

 1. Аналіз дидактичних і виховних впливів школи, родини, однолітків, позашкільного середовища.

 2. Аналіз зовнішніх зв’язків уроку – встановлення місця і ролі даного уроку в досліджуваній темі



Схожі:

Самоаналіз уроку iconПрактикум на тему: «Самоаналіз уроку математики це важливо»
Тому наша мета сьогодні вдосконалювати вміння робити самоаналіз уроку математики. Не існує жодного аспекту уроку, що не може бути...
Самоаналіз уроку iconПринципи функціонування електронної пошти
Обладнання: комп’ютерний клас, lcd-проектор, роздатковий матеріал, листок самоаналіз та аналізу уроку
Самоаналіз уроку iconСамоаналіз відкритого уроку з англійської мови в 3 класі Письменської сзш вчителя-методиста вищої кваліфікайної категорії Данилюк Ніни Антонівни по темі "My Day"
Учні цього класу непогано володіють навичками індивідуальної та роботи в групах. Все це враховувалось при плануванні уроку та визначенні...
Самоаналіз уроку iconСучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку
Матеріали для семінару: картки «Правила роботи в групі», кольоровий папір, ножиці, роздаткові картки з інформаційним матеріалом,...
Самоаналіз уроку iconАнкета для вчителів. 15. Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності
Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків реформування системи освіти. Головні нормативно-правові...
Самоаналіз уроку iconКонспект уроку з фізичної культури для учнів 5-го класу. Тема уроку : Дружимо з баскетболом. Завдання уроку: Повторити техніку виконання подвійного кроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Самоаналіз уроку iconМетодичні рекомендації до уроку, конспект уроку
Керування мультимедійною презентацією починається з команди «показ слайдів» є детальна розробка уроку для вчителя, яку треба роздрукувати....
Самоаналіз уроку iconКонспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Самоаналіз уроку iconНавчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу
Вій школі, методичну та педагогічну структуру уроку: початок уроку, мотивацію навчальної діяльності, оцінку та цінування на уроці,...
Самоаналіз уроку iconУрок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи