Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному icon

Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальномуНазваНаказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному
Дата конвертації06.02.2013
Розмір213.15 Kb.
ТипНаказ
джерело

Н А К А З № 215


від 19 вересня 2011 року

Про організацію


методичної роботи

з педагогічними кадрами

загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №3

в 2011/2012 навчальному році


В 2010-2011 навчальному році колектив працював над методичною проблемою «Сучасний урок як основна організаційна форма отримання якісних знань в школі».

В основі методичної роботи школи лежить виконання нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Національна доктрина розвитку освіти, Державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, Державна програма «Вчитель», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, інші нормативні документи та річний план роботи школи.

Необхідна умова оптимізації методичної роботи – наявність об’єктивних даних про особисті та професійні якості кожного педагога. Тому, методична робота планується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

Аналізуючи діагностичну карту самоаналізу утруднень учителя при організації своєї методичної діяльності за минулий навчальний рік відмічаємо, що при визначенні цільового компоненту кількість учителів, які відчувають утруднення становить – 13.3%, володіють питанням – 69,3%, в той же час 17,4% вчителів здатні допомогти колезі. Щодо змістовного компоненту, то 76,7% вчителів володіє питанням,11,3% відчувають утруднення, а 12% здатні допомогти колезі. До змістовного компоненту входять такі питання як володіння підручником, новітніми методичними прийомами, технологіями, передовим педагогічним досвідом навчання та інше. До проектованого компоненту діагностики входять: складання плану, конспекту уроку, підбір системи задач і вправ, вибір форм і методів навчання, структури уроку, розподіл матеріалу за темами. Даним питанням володіє 67,4%, відчувають утруднення 10,6%, здатні допомогти колезі 22%. Організаційний компонент включає в себе постановку мети уроку, організацію власної діяльності на уроці та організацію різних форм роботи з учнями, підтримання темпу уроку, особистісно-орієнтований підхід до учнів, використання елементів проблемного навчання, навчання учнів плануванню, самоконтролю, умінню висловлювати свою думку та інше. 73,6% вчителів володіє даним питанням, 18% відчувають утруднення, 8,4% здатні допомогти колезі. Змінився процент вчителів в контрольно-оціночному компоненті: 84,4% володіють питанням, 10% відчувають утруднення, 5,6% здатні допомогти колезі. Даний компонент вивчає такі питання, як: контроль за поведінкою учнів, організація контрольних, самостійних, перевірку домашніх робіт, усне опитування в класі, обґрунтування та дотримання такту при виставленні оцінок, планування обліку знань, контроль за навчальною роботою слабо встигаючих учнів, самоконтроль. Дані показники діагностики методичної діяльності вчителя дещо відрізняються порівняно з минулим роком і показують, що рівень методичної підготовки та культури постійно підвищуються, при цьому збільшився процент вчителів, які здатні допомогти колегам, про це говорить той факт, що кваліфікаційний рівень вчителів порівняно з минулим роком зріс.

Організовуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами школи є методична Рада школи. На засіданнях методичної ради розглядалися питання навчально-виховного процесу, результати оглядового контролю з використанням сучасних технологій на уроках української мови та літератури, російської мови, фізики, трудового навчанням; результати тематичного контролю за формуванням особистісних компетенцій учнів, уміння локалізації подій у просторі (картографічні уміння та навички), формування аналітичного мислення на уроках історії та правознавства; про результати персонального контролю за оцінюванням досягнень учнів за всіма видами мовленнєвої діяльності вчителів англійської мови; про результати оглядового контролю за позакласною виховною роботою на уроках хімії та формування здорового способу життя на уроках «Основи здоров’я» в 5-9 класах ; про стан роботи з обдарованими дітьми; про результати шкільних олімпіад та підготовку учнів до участі в міських предметних олімпіадах, міських конкурсах учнівських творчих робіт; про атестацію вчителів; підготовка учнів 11х класів до зовнішнього тестування; організація та проведення конкурсу «Учитель року 2011». Крім того, робився аналіз шкільних олімпіад, предметних тижнів, контрольних зрізів знань, роботи з учнями різних рівнів навчальних досягнень, моніторинг навчальних досягнень учнів за семестр та за рік. Разом з тим обговорювалися питання особливостей аналізу сучасного уроку, відвідування відкритих уроків, роботи методичних об’єднань, підготовки до державної підсумкової атестації. Звичайно вивчалися нормативні документи, накази, робився огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури.

Сучасність ставить перед учителем завдання постійного творчого пошуку, рефлексії своєї діяльності, самовдосконалення. Всі ці завдання вчитель здатен виконати тільки в співпраці з колегами в дружному, працездатному колективі в якому кожен почуває себе відповідальним не тільки за доручену йому справу, а й за всю діяльність школи. Саме на засіданні педради можливо розв’язати актуальну проблему, об’єднати вчителів однодумців у творчі, динамічні групи, практично допомогти молодим учителям на перших сходинках до педмайстерності. На засіданнях педагогічних рад в минулому навчальному році розглядалися такі методичні питання: «Аналіз методичної навчвльно-виховної роботи за минулий навчальний рік. Результати ДПА та зовнішнього оцінювання випускників 2011 року. Основні напрямки роботи школи на 2010-2011 навчальний рік: проблеми, перспективи»; « Стан викладання та якість знань з математики в 1-4 класах», «Творча співпраця учнів педагогічного колективу та батьків». Разом з тим вивчалися такі аналітичні питання як: « Про стан організації роботи з охорони праці та техніки безпеки», «Атестація педпрацівників», «Про результати державної підсумкової атестації випускників школи», «Про роботу вчителів з учнями, що перебувають на індивідуальній формі навчання» та інші питання. Слід відмітити, що засідання педагогічних рад, які вивчають методичні питання проходять в нетрадиційній формі. Наприклад, педрада з питання аналізу методичної роботи проводилася, використовуючи інтерактивну методику «Карусель»; педрада «Творча співпраця учнів педагогічного колективу та батьків» проходила в формі мультимедійної презентації. Такі нетрадиційні, активні форми роботи стимулюють членів педколективу до творчої участі в педраді, висловлення своїх думок, представлення свого досвіду. Разом з тим це відкрите спілкування членів педколективу з адміністрацією та між собою. Така педрада має дуже велику продуктивність та результативність.

Відповідно до структури методичної роботи в школі працювало 5 методичних об'єднань та творча група:

 • м/о вчителів освітніх галузей мови та літератури (керівник Чернецька Н.Б.) з проблеми: «Сучасні інноваційні технології та їх використання на уроках мови та літератури як засіб підвищення якості знань учнів»;

 • м/о вчителів освітніх галузей математики та технологій (керівник Пінчук А.С.) з проблеми: «Пошук оптимальних форм і методів проведення сучасного уроку як передумова отримання якісної шкільної освіти»;

 • циклове м/о вчителів початкових класів (керівник Філіпова Л. О.) з проблеми: «Удосконалення шляхів активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках у контексті інноваційного освітнього простору».

 • м/о класних керівників (керівник Паталаха Л. А.) з проблеми: «Інноваційні технології і виховання школярів та їх вплив на розвиток творчої активності громадянина України».

 • творча група по використанню новітніх технологій ( керівник Арапов В.М.) з проблеми «Впровадження технологій формування творчої особистості шляхом використання методу учбових проектів».

 • динамічна група вчителів фізичної культури, трудового навчання, музики та образотворчого мистецтва (керівник Головко С.С.) з проблеми «Урок як основна форма здобуття практично-прикладних навичок для гармонійного розвитку особистості»

Діяльність методичних об’єднань багато планова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, самоаналіз та аналіз проведених уроків, конструювання та захист конспектів уроків, ділові ігри, творчі звіти вчителів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених учителів і керівників з певних тем, обговорення результатів контрольних робіт, зрізів знань, шкільних та міських олімпіад. Слід відмітити роботу всіх методичних об’єднань, працювали добре, творчо.

Свою роботу вчителі методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, світової літератури, англійської мови спрямували на розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, впровадження навчальних завдань, які б найбільше сприяли розвитку дитини, її інтересу до навчання.

Протягом навчального року члени м/о вивчали нормативні документи, ознайомлювалися зі змінами до критеріїв оцінювання письмових робіт, вивчали нове Положення про атестацію,тощо. Велику увагу члени м/о приділяють підвищенню свого методичного та професійного рівня, про це свідчать виступи педагогів на засіданнях методичного об’єднання: «Коммуникативные навыки на уроках руського язика через формы інтерактивного обучения» (вчитель Чернецька Н.Б.), «Інтерактивні форми роботи на уроках англійської мови» (вчитель Клягіна А.В.), «Сучасний мовний діловий етикет» (вчитель Каратаєва І.С.) . Хочеться відмітити активну участь педагогів у загальношкільних методичних заходах: теоретичному семінарі «Уроки педагогічної співпраці», психолого-педагогічному семінарі «Нейро-лінгвістичне програмування як основа педагогічного впливу». Вчителі Чернецька Н.Б., Клягіна А.В. взяли участь у шкільному конкурсі «Учитель року».

Велику увагу вчителі-словесники приділяють розвитку творчих здібностей учнів, бо вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. А свідченням цього є предметні тижні, предметні шкільні олімпіади, міські конкурси, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах таких як «Русский медвежонок» (учитель Чернецька Н.Б.), «Грінвіч», «Пазл» (учитель Клягіна А.В.), робота у шкільному інтелектуальному клубі «Прометей.

Традиційним та дуже цікавим цього року стало свято вшанування творчості великої української поетеси, вчителя нашої школи Олени Журливої «Нев’януча квітка творчості», підготовлене вчителями української мови Каратаєвою І.С. та Слєпцовою Т.М. На свято було запрошено багато гостей, серед них випускники нашої школи Є.Бахмач, В.Мошнягул, В.Ніколаєнко, керівник підприємства ВАТ «Гідросила Груп» Ю. Тітов, батьки, жителі мікрорайону.

Головними недоліками в роботі м/о вчителі вбачають неоднакові вимоги педагогів до навчально-виховного процесу, відсутність власної відповідальності за виконання дорученої справи, підхід до роботи в м/о деяких членів часто носить формальний характер. Плануючи роботу на слідуючий навчальний рік члени даного методичного об’єднання ставлять перед собою завдання перерозподілити обов’язки між учителями м/о, проводити самоаналіз уроків, удосконалювати роботу з обдарованими та невстигаючими учнями.

Методичне об’єднання вчителів фізики, математики та інформатики на засіданнях розглядали як загальні питання, так і методичні. Одним із найцікавіших заходів м/о став методичний ринг учителів на якому виступали вчителі Семенюк А.І. та Левицька М.М. по проблемі «Пошук оптимальних форм і методів сучасного уроку». Левицька М.М. працюючи над активними формами роботи на уроках математики, дійшла висновку про те, що запобігаючи байдужості на уроці, викладення нового матеріалу потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра: новий факт не виникає з «нічого» , важливо разом з дітьми з’ясовувати можливості його застосування, а форму організації вибирати оптимальною. З-поміж найбільш ефективних і цікавих форм організації і проведення занять вчитель Семенюк А.І. виділяє різноманітні тренінги, моделюючі заняття, ділові та рольові ігри, дискусії різних видів.

Основними недоліками в роботі м/о залишається недостатня робота з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень, малоефективна робота з учнями по виробленню вмінь розв’язувати завдання прикладного характеру, пасивна участь учнів у позакласній роботі з предметів.

Методичну роботу ЦМО вчителів початкових класів та вихователів ГПД побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результа­тивності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів та вихователів.

На засіданнях ЦМО піднімалися питання, що стосувалися організації навчально-виховного процесу, санітарно-гігієнічних та організаційних умов забезпечення роботи початкової школи в поточному році, систематично проводились обговорення новинок методичної літератури. Члени ЦМО відвідували шкільні педагогічні семінари, психологічні тренінги; брали активну участь в роботі міських методичних об’єднань, науково-практичних конференцій, систематично проводилося обговорення новинок методичної літератури, вивчалася нормативно-правова документація, проводився обмін власного педагогічного досвіду.

В новому навчальному році педагогів цікавлять питання самооцінки психічного стану дитиною, гіперактивність дітей молодшого шкільного віку, розвиток творчого потенціалу кожного молодшого школяра, навчально-виховна робота з пасивними учнями.

Враховуючи недоліки, що є в роботі ЦМО школи , а саме: значна частина учнів мас низький рівень орфографічної грамотності; не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати практично; частина учнів має незначний інтерес до читання - робота педагогів повинна зосереджуватися на:

- інтенсивній мовній практиці учнів (усній і писемній);

- на подоланні розриву між теорією та практикою у навчанні мови;

- на продовженні формування читацьких навичок та інтересу до вивчення художньої літератури.

Динамічна група вчителів фізичної культури, трудового навчання, музики та ОБМ на своїх засіданнях розглядали питання виховання інтересу та звички до занять фізичною культурою та спортом; ведення здорового способу життя;розвиток швидкісно-силових якостей учнів початкових класів через ігрові форми роботи; розвиток креативних здібностей на уроках трудового навчання; роль музики в естетичному вихованні школярів в умовах сучасності.

Відповідно до плану спортивно-масової роботи школи та міста учні школи брали активну участь у спортивних змаганнях. Уже традиційним стало займати призові міста у змаганнях із масово-оздоровчої аеробіки серед шкіл міста: старша та середня групи дівчат – 1місце, керівник Головко С.С., 3 місце – молодша група, керівник, Красова Ю.В. В цьому навчальному році шкільна баскетбольна команда зайняла ІІ місце у міських змаганнях, 6 місце у змаганнях із спортивного туризму.

Слід відмітити участь хорового колективу у міському фестивалі «Степові джерела» де колектив зайняв 4 місце, що є дуже гарним результатом, враховуючи той факт, що в школі відсутній естетичний центр.

Є певні недоліки і в роботі самого методичного об’єднання. Це проведення засідань д/г в традиційній формі, що не стимулює вчителів до творчості та ініціативи. Тому основними завданнями в своїй роботі члени д/г вбачають чіткий розподіл обов’язків та організація роботи; використання інноваційних форм проведення засідань динамічної групи; удосконалення роботи з обдарованою та творчою молоддю.

Аналіз роботи всіх методичних об’єднань показує, що в їх роботі відсутня система роботи з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень, малоефективна робота з обдарованими дітьми . Школа отримала одного призера міської олімпіади з географії - це Групський Олексій, 9а клас, вчитель Паталаха Л.А.

При плануванні методичної роботи на наступний навчальний рік необхідно врахувати названі недоліки і працювати над удосконаленням системи роботи з обдарованою молоддю та учнями, які мають проблеми у навчанні.

Атестація педагогічних працівників школи здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10. 2010 р. № 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Цього навчального року проходили атестацію 7 учителів. Усі успішно підтвердили заявлений фаховий рівень. Підвищили свою кваліфікаційну категорію 4 педагоги (Чернецька Н.Б., Клягіна А.В.- «вища категорія», Скріпниченко Л.М., Тішкіна О.Ф.- встановлено «спеціаліст ІІ категорії»), підтвердили – 3 ( Головко С.С., Слєпцовій Т.М. «спеціаліст вищої категорії», Семенюк А.І. «спеціаліст І категорії), двом учителям присвоєно звання «старший учитель»( Головко С.С., Слєпцовій Т.М).

Свої творчі здобутки, свій педагогічний досвід презентували на «Творчому звіті» вчителі «вищої категорії» Слепцова Т.М., Головко С.С., Чернецька Н.Б., Клягіна А.В.

За 2010-2011 навчальний рік курсову перепідготовку пройшли 7 чоловік. При цьому слід відмітити, що вчителі школи забезпечуються курсами вчасно, згідно перспективного плану.

З метою забезпечення безперервної теоретично-методичної підготовки педпрацівників з питань методики проведення сучасного уроку, удосконаленню умінь і навичок аналізу та самоаналізу уроків, проводяться теоретичні семінари, семінар-практикум, проблемний семінар. Названі методичні заходи мають на меті диференційовану підготовку вчителів з різними рівнями сформованості дидактичних умінь.

Для вчителів з низьким та середнім рівнями сформованості дидактичних умінь працював теоретичний семінар: «Уроки педагогіки співпраці», «Психолого-педагогічні основи навчальної співпраці».

Для вчителів високого рівня сформованості дидактичних умінь проводився проблемний семінар «Сучасні освітні технології з погляду співпраці вчителя та учня». Головним для вчителя як початківця, так і для вчителя з досвідом – це вміти організувати урок так, щоб учням було цікаво отримувати знання, поставити перед учнями проблему, завдання , розв’язок якої вони будуть знаходити через різні форми розумової діяльності. Для всіх членів педколективу працював семінар – практикум «Прийоми навчальної співпраці у педагогічній практиці. Досвід Ш. Амонашвілі, С.Лисенкової.»

Для того, щоб навчати інших, треба вчитися самому; щоб виховувати інших, треба починати з себе; щоб розвивати інших, самому треба постійно розвиватися. З метою самоосвіти для 60% вчителів школи були надані методичні дні для отримання консультацій в ЦМСПС , в Кіровоградському інституту післядипломної підготовки вчителів, для роботи в бібліотеці ім. Чижевського чи самопідготовки.

Важливим напрямком роботи адміністрації школи є створення психологічного мікроклімату в колективі та психолого-педагогічна підготовка вчителів. В цьому навчальному році робота була спрямована у таких напрямках: психолого-педагогічний семінар; «психологічна майстерня», діагностика, тренінгові робота. Проведені такі семінари як «Заохочення та покарання», «Інструментальна функція психіки – темперамент» допомогли вчителям оволодіти навичками по збереженню емоційної стабільності, здатності до самовідновлення під час навчально-виховної діяльності.

Особливо святковим методичним заходом педагогічного колективу є педагогічні читання. Цього року читання були присвячені проблемам співпраці вчителя та батьків у навчанні та вихованні дитини у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Вчителі не просто обговорювали дане питання з точки зору педагога, але й ділилися своїм особистим досвідом, який будували використовуючи педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського. Разом з тим, хочеться відмітити використання вчителями сучасних інформаційних технологій при презентації досвіду: проекти, мультимедійні презентації.

Матеріали педагогічних читань були систематизовані та узагальненні в шкільному методичному кабінеті та зібрані до методичного збірника. Безпосередньо практичне втілення ідей великого педагога вчителі школи продемонстрували на відкритих уроках , які також були оформлені до окремої збірки.

Вивчення досвіду вчителів, демонстрація сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів, способів успішного навчання й виховання проходить через методичні декади. Це «Декада наставника», «Фестиваль сучасного уроку», «Декада методичних об’єднань». Слід відмітити велику активність вищеназваних декад. Їх учасники і вчителі вищої категорії, і зовсім молоді вчителі. З одної сторони ми бачимо підвищення педагогічної майстерності, з другої – вивчення та практичне використання сучасних методик, прищеплення інтересу до самоосвіти.

На жаль, не зовсім творчо і активно, скоріше формально, проходили декади методичних об’єднань. Головним завданням ставилося показати спільну роботу членів по проблемі м/о, їх засідання, напрацювання, здобутки, але було продемонстровано досвід кожного вчителя окремо, а не спільна діяльність методичного об’єднання.

Важливим напрямком методичної роботи школи є психолого-педагогічна підготовка вчителів. Цього навчального року робота була спрямована у таких напрямках: психолого-педагогічний семінар; «психологічна майстерня», діагностика, тренінгові робота. На психолого-педагогічних семінарах педагоги отримали теоретичні знання і певні практичні навички, на засіданнях «психологічної майстерні» їх застосували і реалізували.

Тема першого психолого – педагогічного семінару: «Нейро – лінгвістичне програмування , як основа педагогічного впливу. Аудіали , візували, кінестетики – оптимальні стилі засвоєння інформації». На другому засіданні семінару розглядалися питання: «Методи покарання та заохочення», «Ситуація успіху», як мотиваційна передумова пізнавальної активності». Тема третього психолого-педагогічного семінару : «Природа і функції емоційних явищ крізь призму сучасності».

Цікавим була тематика занять з елементами тренінгу «Формування навичок конструктивного спілкування . Попередження насилля між дітьми». Дані заняття стали змістовним продовженням занять проведених в минулому навчальному році в межах участі в проекті «Профілактика насилля в школі». На занятті були присутні гості з м. Київ з «Жіночого консорціуму», які відзначили активність вчителів, їх бажання отримати нові знання та вміння.

Таким чином, психолого-педагогічна підготовка вчителів набула нового вигляду. Комплексне планування, яке включає в себе разом теоретичну та практичну підготовку цього року дало ефективні результати.

Протягом навчального року оцінювалось 253 учня. Згідно нормативних документів про початкову школу, 1-й та 2-й класи не оцінювалися.

За результатами навчального року на високий рівень закінчили 23учня, що становить 9%, на достатній рівень 86 учнів – 34%, на середній рівень – 120 учнів , що становить 47%, на початковий рівень – 24 учня, що становить 10%. Слід відмітити що серед класів початкової ланки найбільший середній бал успішності 9,2 мають учні 4 класу (класовод Філіпова Л. О.)

Серед учнів середньої ланки найвищий середній бал успішності мають учні 5 класу – 8,4 бали та 9а – 8,2 бали. Найвищий середній бал серед старшокласників – 8,5 балів в 10а класі. Найнижчий рівень знань мають учні 7 та 10б класів – 7,1 бали.

Аналіз навчальних досягнень за даний навчальний рік порівняно з минулим навчальним роком (2009 – 2010) показує, що успішність учнів дещо зросла. Високий рівень зріз з 7% до 9%, достатній рівень зменшився з 36% до 34%, середній рівень залишився стабільним (47%), початковий рівень зменшився з 11 до 10%.

Педагогічному колективу необхідно удосконалювати свою роботу щодо підвищення пізнавальної активності учнів, мотивації навчання, з цією метою активно залучати учнів до позакласної, гурткової, науково-дослідницької, проекційної діяльності, участі в конкурсах різних турів, проводити систематичне повторення вивченого матеріалу, раціонально використовувати схеми, алгоритми, пам’ятки, таблиці (особливо для учнів початкового та середнього рівнів).

Результатом діяльності педагогічного колективу є Державна підсумкова атестація у випускних 4, 9, 11х класах.

Державна підсумкова атестація в 4 класі проводилася у вигляді контрольних робіт з математики, української мови, читання.

Найкраще написали учні: Болдін А., Брайко А., Казарін Денис , Кас'ян Євген, Перун Вікторія , Постолатій Максим.

Учні, які б виконали завдання на низький рівень – немає.

Результати державної підсумкової атестації в 11 класі показують, що на високий рівень виконали завдання з української мови 6% учнів, на достатній 53%, середній – 41%. Слід відмітити, що початковий рівень відсутній. Найкраще виконала роботу Савич Ксенія (10 балів).

З історії України на високий рівень написали 6% учнів, достатній – 70%, середній – 12%, початковий рівень – 12%. Найкраще виконала роботу Гудкова Тетяна (11 балів)

Кожного року випускники школи продовжують навчання в різних закладах освіти нашої країни. При цьому, хочеться відмітити, що в 2010 році із 25 випускників вступили та навчаються у ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації 7 учнів школи – 28%, у ВНЗ І-ІІ - 14 учнів - 56%.

В 2011-2012 н.р. педагогічний колектив продовжить працювати над методичною проблемою «Сучасний урок як основна організаційна форма отримання якісних знань в школі».

Основне завдання роботи над проблемою – це інноваційна, творча діяльність учителя, яка сприяє розпізнаванню та розвитку творчих здібностей усіх вихованців. Слід максимально наблизити навчання й виховання кожної дитини до її сутності, здібностей і особливостей, різнобічно підготувати учня до профільного навчання. Разом з тим, це інший підхід до формування й виховання особистості, котра б діяла свідомо і самостійно, на основі власного аналізу ситуацій, отриманих знань. Саме інформаційні технології забезпечать учням вільний доступ до різноманітної інформації, допоможуть у роботі з різними джерелами інформації в інтерактивному режимі, сприятимуть набуттю навичок розв’язанню різноманітних проблем на основі їх багатоаспектного дослідження й аналізу, здобуття певних знань з різноманітних галузей, одним словом, підготують людину до сприйняття й генерації нових ідей. Для реалізації поставлених завдань продовжить роботу теоретичний семінар, семінар-практикум, проблемний семінар, круглий стіл та інші методичні заходи.

Враховуючи вищесказане

Н А К А З У Ю:


1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами в 2010/2011 навчальному році взяти до відома.


2. Затвердити річний план методичної роботи школи.


3. Методичному кабінету школи:

3.1. Всю роботу з педагогічними кадрами проводити у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, державних стандартів початкової та середньої загальної освіти, Положення про методичну роботу та інших державних, нормативно-інструктивних документів з питань розбудови і розвитку національної системи громадянської освіти та відповідно рівнів сформованості дидактичних умінь та розвитку творчості педагогів (низького, середнього, високого).

3.2. Сприяти участі у засіданнях обласних семінарів учителів школи згідно наказів управління освіти Кіровоградської міської ради.

3.3. Організувати та провести шкільний етап конкурсу «Вчитель року –2012» за номінаціями визначеними Міністерством освіти і науки України.

3.4. Сприяти залученню творчо працюючих педагогів до роботи з молодими вчителями,

участі у засіданнях методичної ради, підготовці та проведенні предметних олімпіад

3.5. Проводити основні методичні заходи у формі:

 • психолого-педагогічного семінару (за окремим планом);

 • педагогічних читань «В. О. Сухомлинський про інтерес до учіння як важливий стимул до навчальної діяльності учнів»

 • педагогічної конференції «Самоосвітня діяльність учителя – запорука успішної роботи школи»

3.6. Організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.7. Вивчати рівень знань, умінь та практичних навичок учнів.

  1. Співпрацювати з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення навчально-виховного процесу.

  2. Висвітлювати в засобах масової інформації досягнення педагогічного досвіду вчителів школи.

4. Затвердити згідно визначених за результатами діагностики рівнів сформованості дидактичних умінь структуру методичної роботи з педагогами школи.

4.1.Для педагогів низького рівня сформованості дидактичних умінь:

 • Теоретичний семінар: «Розвиток критичного мислення учнів» (жовтень), «Шляхи і засоби посилення емоційно-особистісної значущості навчання» (лютий)

(керівник: заступник директора з навчально-виховної роботи Шведова Л.Б.


  1. Для педагогів середнього рівня сформованості дидактичних умінь:
 • Семінар-практикум: з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчального процесу. Використання методів кооперативного навчання на уроці» (грудень)

керівник: заступник директора з навчально-виховної роботи – Шведова Л.Б.

  1. Для педагогів високого рівня сформованості дидактичних умінь:

 • Проблемний семінар: «Умови успішного розвитку дитини» (березень)

керівник: Бик С.С., директор школи

 • Методична рада школи

керівник: заступник директора з навчально-виховної роботи – Шведова Л.Б.


  1. Для педагогів різних фахів:

 • наради при директорі - директор школи Бик С.С.

 • Інструктивно-методичні наради – заступник директора з

навчально-виховної роботи 1-й понеділок місяця

 • Групові консультації з таких питань:

- сучасні навчальні технології викладання предметів;

- ведення шкільної документації;

- організація навчання в 9,11-х класах з предметів.

керівник: заступник директора з навчально-виховної роботи – Шведова Л.Б.

Циклові методичні об’єднання

- вчителів математики, фізики, інформатики, технології;

з проблеми: «Пошук оптимальних форм і методів проведення уроку як передумова отримання якісної шкільної освіти.» керівник: Левицька М.М.

  • вчителів української мови та літератури, англійської, російської мови, світової літератури, етики;

з проблеми « Сучасні навчальні технології та їх використання на уроках мови та літератури як засіб підвищення якості знань учнів.» керівник: Чернецька Н.Б.

  • вчителів початкових класів

з проблеми « Удосконалення шляхів активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках у контексті інноваційного освітнього середовища.»

керівник: Філіпова Л.О.

- вчителів історії, географії, біології

з проблеми «Формування креативного мислення учнів шляхом використання інноваційних

технологій» керівник: Арапов В.М.

Методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів

з проблеми «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах» керівник: Паталаха Л.А.


Методичне об’єднання вчителів фізичної культури

з проблеми «Урок як основна форма здобуття практично-прикладних навичок для гармонійного розвитку особистості.» керівник: Головко С.С.

керівник: заступник директора з навчально-виховної роботи – Шведова Л.Б.

 1. Затвердити склад методичної ради школи:

Голова Методичної ради - заступник директора з навчально-виховної роботи

Шведова Л.Б.

Секретар Методичної ради - заступник директора з виховної роботи – Новік С. Б.

Члени Методичної ради – керівники циклових методичних об’єднань:

Філіпова Л. О., Левицька М.М., Чернецька Н. Б., Арапов В. М.,

Головко С. С., Паталаха Л. А.;

Вчителі школи – Наливайченко Т.Д., Слепцова Т. М.;

Бібліотекар школи - Каратаєва І. С.

 1. Педагогічному колективу школи:

6.1. Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання навчальних

предметів.

6.2. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності вважати

самоосвіту.

6.3. Брати активну участь у загальношкільних методичних заходах відповідно до рівня

сформованості дидактичних умінь.

 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Шведовій Л. Б. та виховної роботи Новік С. Б.:

7.1. Постійно вивчати стан методичної роботи, аналізувати її вплив на рівень професійної

майстерності педагогів, піднесення якості навчально-виховного процесу.

7.2. У змісті методичної роботи з педагогічними кадрами продовжувати вважати

пріоритетними проблеми впровадження державних стандартів,зовнішнього незалежного

оцінювання результатів навчальних досягнень учнів, інноваційних технологій навчання

і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації

концепції національного та громадянського виховання та інших нормативних

документів.

7.3. Ширше впроваджувати в практику методичної роботи інтерактивні методи навчання,

моделювання фрагментів занять, розв’язання педагогічних ситуацій, рольові та ділові

ігри, дискусії тощо.

7.4. Забезпечити оптимальне поєднання основних форм підвищення кваліфікації

педагогічних кадрів: курсів, самоосвіти, системи міжкурсових методичних заходів,

орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності

до постійного професійного самовдосконалення.


 1. Адміністрації школи забезпечувати методичний кабінет школи науково-методичною літературою, періодичною пресою.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи Бик С. С.


Схожі:

Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ № о Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2011-2012 навчальному році
Комунальний заклад навчально-виховне об”єднання загальноосвітній навчальний заклад І- ііі ступенів№15
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconПро організацію науково методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2011-2012 н р
«Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами», річного плану школи та з метою здійснення безперервного підвищення...
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconПро структуру науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011 2012 н р
Районний комунальний заклад освіти „Новопідгороднянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ”
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ №231 Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 2011/2012 навчальному році
Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №25, природничо-математичний ліцей" Кіровоградської міської ради Кіровоградської...
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ №31 Про підсумки проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2012»
Золочівської гімназії №1, Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, Одноробівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,...
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ № Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 навчальному році
«Створення позитивної мотивації діяльності учасників освітнього процесу як засіб підвищення якості освіти», виховної проблеми школи:...
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ №208 Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 2012/2013 навчальному році
Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр...
Наказ №215 від 19 вересня 2011 року Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 в 2011/2012 навчальному iconНаказ №535 Про затвердження нової редакції статуту Феськівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
Феськівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів», враховуючи рішення виконавчого комітету Феськівської сільської ради від 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи